Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 TE WANAWANA RIMOA AE MANENA NI BOONG AIKAI

Tai Raraoma

Tai Raraoma

ANA BOTO N REIREI TE BAIBARA: “Katoka raraomaeakinani maiumi.”Mataio 6:25.

Tera nanon anne? E taekin taeka akanne Iesu n ana Kabwarabwara i aon te Maunga. Ni kaineti ma rikitinaren te Baibara teuana, te weabe ni Kuriiti ae rairaki bwa “te raraoma” e kona nanonaki iai “aron te aomata ngkana e maiu ni kainnano, e baki ao kangaanga riki tabeua ake a riki ni maiuna ni katoabong.” N angiin te tai ao e irekereke te raraoma ma te tabeaianga ibukini baika kona n riki n taai aika a na roko. E taneiai n tabeaianga te aba ao e bon riai naba te tabeaianga ibukini baika ti kainnanoi ao marurungia aika tangiraki iroura. (I-Biribi 2:20) Ma ngke e kangai Iesu “tai raraoma,” e bon reireinia taan rimwina bwa a na aki raraoma n te aro ae aki riai, ae maakakin te ingabong bwa e kona ni kabuaa kukureira ni maiura n te bong aei.Mataio 6:31, 34.

E manena anne ni boong aikai? Ti wanawana ngkana ti mutiakina ana taeka n reirei Iesu. Bukin tera? A noraki mwini kakaae tabeua bwa ngkana a rangi ni kabatiaa te raraoma aomata, ao iani kaburoroia are e tabe ma kakammwakurani bwain te rabwata e na rotakibuaka bwa e nang aki mwakuri raoi ao ikai are e a “karekei iai aoraki aika te ibea ni maraki, aorakin te buroo ao te kaikeike.”

E kaota Iesu bukin te rarawa nakon te raraoma ae aki riai ni kangai: Bon akea uaana. E titiraki Iesu ni kangai: “Antai iroumi ae kona ni kaananaua riki maiuna teutana ngkana e raraomaeakinna?” (Mataio 6:27) Kabatiaan te raraoma e bon aki kona ni kaananaua maiura tao teuana naba te mwanokunibai, ngaia are e raoiroi riki katokan raraomara. Irarikina, n angiin te tai a bon aki riki bwaai n aron ae ti kariaa. E taekinna te tia rabakau temanna ni kangai: “Te tabeaianga ibukin taai aika a na roko boni kabanebuakaan te korakora, ao n angiin te tai a nakoraoi riki nakon ae ti kariaa.”

Ti na kangaa n rarawa n raraoma? Te moan, onimakina te Atua. Ngkana e katauraoi kanaia mannikiba te Atua ao ni kunnikainia taian uee n te tamaroa, e na aki ngkanne katauraoi baika a kainnanoi aomata ake a moanibwaia taromauriana ni maiuia? (Mataio 6:25, 26, 28-30) Te kauoua, raraomaeakina kanoan te bong aei. E kangai Iesu: “Tai iango n raraoma ngkanne ibukin ningabong, bwa ko na bon raraomaeakinna ningabong.” Ko aki ngkanne kakoauaa ae “e bon tannako te bong ma kangaangana”?Mataio 6:34.

Ngkana ti mutiakin ana taeka n reirei Iesu, ti a kona ni kamanoira man rawawatan te rabwata. Ma ae kakawaki riki, e na bon reke iroura te raunnano are e aranaki n te Baibara bwa “te rau are mairoun te Atua.”I-Biribi 4:6, 7.