E mwakuri ma te mwane Hitoshi n te kambwana teuana i Tiaban. N ana tai n tuoa te mwane ma ana bwaoti, ao e a tuangaki bwa e na korea te ribooti ae kewe. E kabwarabwaraa Hitoshi bwa e aki kukurei mataniwin nanona ni karaoa te mwakuri ni babakanikawai anne. Ngaia are e a kakamaakaki Hitoshi iroun ana bwaoti bwa e na kabaneaki ao n tokina e a bua ana mwakuri.

N namwakaina ake imwina, e a nanokawaki Hitoshi ibukini baike a na riki nakon ana mwakuri. N te katoto, n te taina ngke e maroro te aba ma ngaia ibukin te mwakuri ao e taekinna Hitoshi bwa e aki kona ni karaoa te mwakuri ni babakanikawai. E taku te tia kaira te maroro, “Moan te kamimi am iango anne!” E kaungaaki Hitoshi irouia ana utu ma raoraona bwa e na teimatoa ni kakaonimaki, ma e a moanna n raraoma teuaei. N te katoto, e taku, “I a aki koaua raoi bwa e raoiroi te kakaonimaki ni kaineti ma au onimaki ke e aki.”

E riki te bwai ae e aitara ma ngaia Hitoshi bwa te kauring ae katabeaiangaia aomata, ngkai e a aki kakawaki te kakaonimaki irouia aomata ni kabane. A boni kona n iangoia tabemwaang bwa anne bukin rikini kangaanga, ai moarara riki n te waaki ni bitineti. E taku te aine ae mwakuri i Aberika Maiaki: “I a boni mena i buakoia aomata aika babakanikawai, ao n tabetai e a rangi ni kangaanga maiuakinan te kakaonimaki.”

Te aeka ni babakanikawai ae e a rangi n taabangaki ni boong aikai bon te bobokewe. Tabeua te ririki n nako, ao e noraki imwin ana ukeuke Robert S. Feldman ae te tia rabakau i aon te iango n te Kuura ae Rietata i Massachusetts Amherst bwa a kona ni kewe 60 te katebubua aomata aika ikawai te taina n te maroro ae maanna tebwina te miniti. E taku Feldman: “E rangi ni kamimi mwin te kakaae aei. Ti aki kantaningaia bwa e na riki te kewe bwa te anua ae taabangaki.” E aki ngkanne kamimi ngkai angiina a ribaa kewenakia, ma bon iai naba aroaro tabeua aika rangi ni bwabwainaki riki nakon te kewe?

E aera ngkai e rangi n taabangaki ni boong aikai bwainan te kewe, te kimoa, ao aanga ni babakanikawai riki tabeua? Tera aron rotakin te botannaomata ni kabane n te babakanikawai? Ao ae kakawaki riki, ti na kangaa n rarawa n iraraang n aaro ni babakanikawai aikai?