“Iai kangaanga aika kanakoraoaki n angiin te tai rinanon te babakanikawai ae tii teutana.”​—Samantha, mai Aberika Maiaki.

Ko inanoi ma taeka akanne? Titeboo ngaira ni kabane ma Samantha, bwa ti a tia n aitara ma kangaanga n te tai teuana ma teuana. Arora ni kaitaraa kaririara nakon te babakanikawai, e kona ni kaota te bwai ae rangi ni kakawaki riki iroura. N te katoto, ngkana e kakawaki riki iroura kamanoara mani kamaamaeara, ti a kona ngkanne n iangoia bwa e riai te babakanikawai. Ma ngkana e a ataaki te koaua, n angiin te tai te babakanikawai e bae ni karekea mwina aika bubuaka. Iangoi baikai.

TE BABAKANIKAWAI E URUA ONIMAKINAM

A boto taian iraorao i aon te onimakinaki. Ngkana a onimakinia i bon irouia aomata aika uoman, a namakina iai kamanoaia ao mweraoia. Ma e aki kona ni waekoa n reke te onimakinaki. E rikirake onimakinan temanna ngkana ko kabanea am tai ma ngaia, te uaia ni mamaroro ma te kakaonimaki ao tabeakinaia aomata. E kona ni bua onimakinam n tii teuana am mwakuri ni babakanikawai. Ao ngkana e a bua onimakinam, e kona ni kangaanga manga karekeana.

Ko a tia ni keweaki iroun temanna ae ko iangoia bwa raoraom ni koaua? Ngkana ko a tia, tera am namakin iai? Ko boni bae ni maraki kaanga aron ae ko kamwaruaaki. E bon ataaki anne. Iai te nanououa teutana bwa e kona te babakanikawai n urua te iraorao ae kakawaki.

TE BABAKANIKAWAI E BUNGIA TE BABAKANIKAWAI

E kuneaki n ana kakaae Robert Innes, ae te tia rabakau ibukini kaubwain te aba n te Kuura ae Rietata i California, bwa “e rangi n ewewe te babakanikawai.” Ngaia are e kona ni kabotauaki te babakanikawai ma te mannaoraki. Ngkana ko kabatiaa am itoman ma te aomata ae babakanikawai, ko na rangi n ruanikai riki bwa ko na “ewekaki” n te babakanikawai.

Ko na kangaa n totokoa mwanem n te bwai ni kamwane ae te babakanikawai? E kona ni buokiko te Baibara. Taiaoka ma iangoi booto n reirei tabeua man te Baibara.