Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) October 2016

Iai n te maekatin aei kaongora ibukin te reirei ibukin Nobembwa 28 nakon Ritembwa 25, 2016.

RONGORONGONI MAIUNA

Au Kakorakora ni Kakairi ni Katoto Aika Raraoi

Te kaungaunga mairouia Kristian aika ikawai e kona ni buokiia tabemwaang ni katei tiaia aika manena ao ni karokoia iai. E taekina aroia tabeman Thomas McLain ni katei katoto aika raraoi ibukina, ao arona n nanomwaaka ni manga kakorakoraa ni buokiia tabemwaang.

“Tai Mwaninga Taekan Akoaia Iruwa”

Tera ana iango te Atua ibukia iruwa? Tera ae ko kona ni karaoia ni buoka ane e roko mai abatera bwa e na namakinna ae e butimwaeaki raoi n am ekaretia?

Kateimatoa Korakoran Am Onimaki n Am Tai ni Beku n te Tabo ae Ianena

E riai ni moanibwaiaki irouia Kristian ni kabane kawakinan aia onimaki ma aia onimaki aia utu. Ma ngkana ko mwakuri n te tabo ae ianena, ko na rinanoni kangaanga aika kaokoro.

Ko “Kawakina te Wanawana ae Manena”?

Tera kaokoron te wanawana ae manena ma te atatai ao te ataibwai? Bon te kakabwaia ni koaua ataakin kaokoroia.

Kakorakoraa Am Onimaki ni Baika Ko Kantaningai

Ti kona ni kaungaaki mani katoto ni koaua aika bati ibukin te onimaki, rimoa ao ngkai. Ko na kangaa ni kateimatoa korakoran am onimaki?

Kaotia Bwa Ko Onimakini Ana Berita Iehova

Tera raoi te onimaki? Ao ae kakawaki riki, ko na kangaa ni kaotiotia?

Ko Ataia?

Tera aron inaomataia taani kairiri aika I-Iutaia i aon Iutaia are a anganaki iroun Rom n te moan tienture? Te koaua bwa n taai ake rimoa ao e kona te aomata n uniki titania n ana tawaana temanna?