“NEIKO.” Anne aron Iesu n tabetai ngkana e taetae nakoia aine. N te katoto, ngke e kamarurunga te mwauku temanna ae bwaokooko i nanon 18 te ririki ao e taku: “Neiko, ko a kamarurungaki mani mamaaram.” (Ruka 13:10-13) E kabongana naba te aro n taetae aei Iesu ngke e kataetaea tinana, ao e iangoaki n taai ake a karakinaki n te Baibara bwa ko ataa iai te riai. (Ioa. 19:26; 20:13) Ma iai te taeka ae raoiroi riki nakon anne.

E kamanenaaki n te Baibara te taeka ae moamoa riki iai kaotiotan te akoi ao te atataiaomata ngkana a kataetaeaki aine. E boni kamanena aei Iesu ngke e kataetaea te aine ae nraraa i nanon 12 te ririki. E kauntaba aron neiei ni kawara Iesu ma Ana Tua te Atua are e taekinaki iai bwa e kamwara n aorakina aei. E kona ni kauntaekaaki bwa e riai neiei n teimatoa ni kaokoroa ma aomata ibukin aorakina. (NakIbo. 15:19-27) Ma e a rangi ni kainnanoa buokana. Ni koauana, “e bati rawawatana i nanoni baia taokita aika bati ao e kabanea kaubwaina iai, ma e aki reke marurungina ma e a korakora riki.”​—Mareko 5:25, 26.

E karaurau n ribuakoia aomata aika rangi ni bati, ao e ringa buruburun ana kauaatao Iesu mai akuna. Ao e a rina naba n toki nraraana! N ana iango neiei, e na aki ataaki te baere e karaoia, ma e titiraki ni kangai Iesu: “Antai ae ringai?” (Ruka 8:45-47) Ngke e ongo aei neiei, e taonaki n te maaku ao e rurubenebene ma ni katorobubua i matan Iesu “ao e tuangnga te koaua ni kabane.”​—Mareko 5:33.

Ibukini kabebetean neiei, e taku Iesu ma te bwanaa n akoi: “Kabebetea nanom natiu!” (Mat. 9:22) Ni kaineti ma aia taeka taan rabakau i aon te Baibara, te taetae n Ebera ao ni Kuriiti ibukin “natiu,” e kona ni kamanenaaki n te taetae ni kabotau bwa kaotan “te akoi ao te atataiaomata.” E reitaanako ana taeka Iesu ni karaua riki nanon neiei ni kangai: “E kamarurungko am onimaki. Naako ma te rau, ao ko na marurung man aorakim ae korakora.”​—Mareko 5:34.

“Natiu.” Anne naba ana taeka tibun Iteraera ae kaubwai are Boati nakon te I-Moaba ae Ruta. E riai n raraoma naba neiei ibukina bwa e karemrem n nikirani baare n aban te mwaane ae e aki kinaa. E taku Boati: “Kakauongo natiu.” Imwina, e kaumaka Ruta bwa e na teimatoa ni karemrem n ana tawaana. E katorobubua neiei ni bobaraaki i aontano i matani Boati ao e titirakinna bwa e aera ngkai e rangi n akoia ngkai te ianena ngaia. E kaeka Boati ni karaua riki nanona ni kangai: “I kaongoaki bwaninin rongorongoni bwaai ni kabane ake ko karaoi ibukin tinani buum [ae te aine ae e a tia ni mate buuna ae Naomi] . . . E bia anganiko Iehova kaniwangam ibukin te baere ko a tia ni karaoia.”​—Ruta 2:8-12.

Ai tamaroara ana katoto Iesu ma Boati ibukia unimwaane n te ekaretia! N tabetai, a kona uoman unimwaane ni kawara te aine ae te Kristian ae kainnanoa buokana ao kaungaana man te Baibara. Imwin ukeran ana kairiri Iehova rinanon te tataro ao kakauongoia raoi nakon te bae e taekinna neiei, a a kona n anganna taeka ni karaunano ao kabebeteana man Ana Taeka te Atua.​—IRom 15:4.