Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

E Rangi ni Kakawaki Iroum Ana Boki Iehova?

E Rangi ni Kakawaki Iroum Ana Boki Iehova?

“Ngke kam butimwaea ana taeka [te Atua] . . . kam butimwaeia . . . bwa bon ana taeka raoi te Atua.”—1TET. 2:13.

ANENE: 96, 94

1-3. Tao e kangaa n riki te kangaanga i marenan Euoria ma Tuntuke, ao a na kangaa n totokoaki rikin aeka ni kangaanga aikai? (Nora te taamnei ni moan te kaongora aei.)

E RANGI ni kakawaki ana boki ae tabu te Atua ae te Baibara irouia ana toro. Ibukin aki kororaoira, ti bane n anganaki te reirei ni kairiri man te Baibara n tabetai. Tera arora iai? Iangoia Kristian ake n te moan tienture ake Euoria ma Tuntuke. A riki kangaanga aika kakaiaki i marenaia aine aika kabiraki aikai. Tera aia kangaanga? E aki taekinaki n te Baibara. Ma ibukini kamatataana, iangoa te bae e kona n riki aei.

2 Iangoia bwa Euoria e kaoia tabeman taari mwaane ao aine nakoni mwengana bwa a na kaai n amwarake ao n itamwaomwao. E aki kaoaki Tuntuke, ma e ongo bwa a rangi ni kukurei ao n unga naake a kaoaki. E kona ni kangai Tuntuke: ‘I a bon aki kakoauaa ae e aki kaoai Euoria! I taku ngai bwa raoraou ae e rangi n tatangirai.’ Ibukina bwa e namakinna Tuntuke bwa e a aikoa tabeakinaki, e a moanna n raraoma iroun Euoria ao e a aki onimakinna. Ngaia are e a bairea ana botaki n iraorao neiei ao e kaoia taari ake e kaoia Euoria ma e tiku neiei! E kona n urua te rau n te ekaretia ae bwanin te kangaanga are e riki i marenan  Euoria ma Tuntuke. E aki kaotaki n te Baibara mwin te itabarara aei, ma a boni bae taari aine aikai n ira raoi nanon ana reirei ni kairiri ae tatangira Bauro.IBir. 4:2, 3.

3 A kona naba n riki aeka ni kangaanga akanne ni boong aikai n aia ekaretia ana aomata Iehova. E ngae n anne, a kona n raoiakinaki kangaanga aikai ke a kona n totokoaki rikia, ngkana ti maiuakina te reirei ni kairiri man Ana Taeka te Atua ae te Baibara. Ao ngkana e rangi ni kakawaki iroura ana Boki Iehova, ti na boni maiuakini kaetieti ake iai.TaiAre. 27:11.

ANA BOKI TE ATUA AO AIA NAMAKIN AOMATA

4, 5. Tera te reirei ni kairiri n te Baibara ibukin taobaraaean ara namakin?

4 E bon aki bebete n taai nako taobaraaean ara namakin ngkana iai ae kaunira ke e ribuaka nakoira. Ti kona n rawawata ngkana e taetae n iowawa temanna nakoira ibukin abara, kunra, ke kaokoron taraakira riki tabeua. Ma ai kammarakira riki ngkana ai bon raora ni Kristian! Iai n Ana Taeka te Atua te reirei ni kairiri ibukini buokara ngkana ti aitara ma aki kororaoia aomata ae kamarakinano aei?

5 E atai Iehova aron reitakia aomata ni moa mani karikaia. E nori naba ara namakin ma ara mwakuri. Ngkana ti un, ti kona n taekin ke ni karaoi mwakuri aika ti a manga uringaaba iai imwina. Ai wanawanara ngaira ngkana ti maiuakin ana reirei ni kairiri te Baibara ibukin taotaonan unra ao te iremwe n un! (Wareka Taeka N Rabakau 16:32; Te Minita 7:9.) Akea te nanououa bwa ti riai ni bane ni karikirakea te aki kakaiun ao te kai kabwarai buure. E rangi ni kakawaki iroun Iehova ma Iesu kabwaraan te bure. (Mat. 6:14, 15) Ko kan riki bwa te aomata ae kai kabwarai buure ke ae e mwakuria taobaraaean ana namakin?

6. Tera ae kona n riki ngkana ti aki taotaona unra?

6 A unun n angiin te tai aomata aika kabwaka n taobarai aia namakin, ao akea ae e kani memena i rarikia. A kona n rotakibuaka kaain te ekaretia iroun te aomata ae iai unna. E kona ni kataia ni karabaa unna ke ana kairiribai naba, ma “e na boni kaotaraeaki . . . i buakon te botaki n aomata,” ana iango aika bubuaka ake i nanona. (TaeRab. 26:24-26) A boni bae unimwaane ni buokiia aeka n aomata akanne n ataia ae a aki kariaiakaki aroaro n aron te un, te kairiribai, ao kaikoan te un, i nanon ana botaki te Atua. E kamatataaki raoi aei n ana Boki Iehova ae rangi ni kakawaki. (NakIbo. 19:17, 18; IRom 3:11-18) Ko kakoauaa aei?

URURINGA ARONI KAIRIRARA

7, 8. (a) E kangaa Iehova ni kairiia kaain ana botaki i aon te aba? (b) Baikara kairiri tabeua n Ana Taeka te Atua, ao e aera bwa ti riai n ongeaba iai?

7 E kairiia kaain ana botaki n te aonnaba Iehova ao ni kaamwarakeia rinanon “te toro ae kakaonimaki ma ni wanawana” ake a kairaki irouni Kristo, ae “atun te ekaretia.” (Mat. 24:45-47; IEbe. 5:23) N aron te rabwata n tautaeka n te moan tienture, e butimwaea naba te toro aei ana taeka te Atua ae kaira koreana, ke ana rongorongo, ao e rangi ni kakawaki irouna. (Wareka 1 I-Tetaronike 2:13.) Baikara kairiri tabeua ke kaetieti aika tauraoi n te Baibara ibukini kabwaiara?

8 Ti kairaki n te Baibara bwa ti na katoatai n iririi bobotaki. (Ebera 10:24, 25) E kaumakira naba bwa ti na katiteuanaaki n ara koaua man te Baibara. (1Kor. 1:10) Ti tuangaki n Ana Taeka te Atua bwa ti na moanibwaia te Tautaeka n Uea ni maiura. (Mat. 6:33) E katuruturuaki naba n te Baibara mwiokoara ae te uarongorongo man te auti teuana ma teuana, n ana tabo te botannaomata, ao n te tai ae aki baireaki. (Mat. 28:19, 20; Mwa 5:42; 17:17; 20:20) A kairaki unimwaane n te  ekaretia n ana Boki te Atua bwa a na kateimatoa itiakin ana botaki. (1Kor. 5:1-5, 13; 1Tim. 5:19-21) Ao e tua Iehova bwa a riai ni bane kaain ana botaki n itiaki n te aro n rabwata ao n te aro n taamnei.2Kor. 7:1.

9. Tera te kawai ae tii teuana ae kamanenaaki ibukini buokara n ota raoi n Ana Taeka te Atua?

9 A kona n iangoia tabeman bwa a bon ota ni kanoan te Baibara. Ma Iesu e a tia n rinea te “toro ae kakaonimaki” bwa te kawai ae tii teuana ibukin tibwaakin amwarake n taamnei. Man 1919, e a tia Iesu Kristo ae mimitong ni kamanena te toro anne ibukini buokaia taan rimwina n ota raoi n ana Boki te Atua ao ni mutiakin taiani kairiri iai. Ti na boni karikirakea itiakin, raun, ao katiteuanaakin te ekaretia ngkana ti ongeaba n ana kaetieti te Baibara. Titirakiniko ni kangai: ‘I kakaonimaki ni koaua nakon te kawai ae e kamanena Iesu ni boong aikai?’

E BUTIMWAAKA ANA KAA NI BUAKA IEHOVA!

10. Tera aroni kabwarabwaraan ana botaki Iehova i karawa n te boki ae Etekiera?

10 Ti ataia n ana Taeka Iehova bwa a baireaki raoi ana toro ake i karawa. N te katoto, e anganaki te miitara te burabeti are Etekiera ike e a nora iai te kaa ni buaka are e tei ibukin ana botaki te Atua i karawa. (Etek. 1:4-28) E toka Iehova i aon te kaa ni buaka aei ao e buti nakon te tabo are e kairia taamneina bwa e na nako iai. Ngaia are e a kairira ana botaki i aon te aba. Ai butimwaakara te kaa ni buaka aei! Iangoi bitaki aika bati i nanon te botaki ake a karaoaki tebwina te ririki n nako, ao ururingnga bwa bon Iehova ae karaoi. Kioina ngkai e na waekoa Kristo ma anera ni kamauna te waaki ae buakaka n te aonnaba, e a kabutimwakaa ana kaa ni buaka Iehova bwa e na kaota riaini mwaakana n tautaeka ao katabuan arana ae tabu.

Ai kakaitaura ngaira ibukia taan anganano aika bati ake a mwakuri korakora n taiani kateitei aikai! (Nora barakirabe 11)

11, 12. Taekini bwaai tabeua aika kakororaoaki n ana botaki Iehova.

11 Iangoi baika kakororaoaki n ana botaki te Atua i aon te aba ni kabaneani boong aikai. Te Mwakuri ni Kateitei. Bubua ma bubua taani mwakuri aika rangi n tabetabe ni kateitei ibukini kautun aia botaki Ana Tia Kakoaua Iehova ae boou i Warwick i New York, U.S.A. Nga ma nga taan anganano ni katobibia te aonnaba aika tabe ni mwakuri korakora ni katei taabo n Taromauri aika boou, ao ni kabuburai riki aobiti n tararua, i aan ana kairiri te Aobiti Ibukin te Korotaamnei/Kateitei ni Katobibia te Aonnaba. Ai kakaitaura ngaira ibukia taan anganano aika bati ake a mwakuri korakora n taiani kateitei aikai! Uringnga bwa e kakabwaiaia Iehova taan tataekina te Tautaeka n Uea ni katobibia te aonnaba aika nanorinano ao ni kakaonimaki ni koaua n anga aia boutoka ibukin te kabanemwane ni kateitei aikai n aron aia konaa.Ruka 21:1-4.

12 Te Reirei. Iangoi kuura aika kakaokoro aika boutokaa te reirei mairoun Iehova. (Ita. 2:2, 3) Iai te Kuura Ibukin te Mwakuri ni Bwaiania, te Kuura Ibukia Taan Uarongorongoa te Tautaeka n Uea, te Kuura ni Kireata, te Kuura Ibukia Kaain te Betaera, te  Kuura Ibukia Mataniwi n te Aono ao Buuia, te Kuura Ibukia Unimwaane n te Ekaretia, te Kuura ni Minita Ibukin te Tautaeka n Uea, ao te Kuura Ibukin te Komete n Tararua n Aia Aobiti Ana Tia Kakoaua Iehova ma Buuia. Ai korakorara nanon Iehova ni kan reireinia ana aomata! E boutokaaki naba te reirei n te Baibara n ara atureti ae jw.org, ike a a tauraoi iai ara boki n taetae aika bubua ma bubua. Iai n te atureti aei reirei aika kakaokoroaki ibukia ataei ao utu n ikotaki naba ma baika boou. Ko a tia ni kakamanena te jw.org n am mwakuri ni minita ao n am taromauri n utu?

KAOTA TE KAKAONIMAKI NI KOAUA NAKON IEHOVA AO BOUTOKAA ANA BOTAKI

13. Tera tabera ngkai taan taromauria Iehova aika kakaonimaki ni koaua ngaira?

13 Bon te kakabwaia kaainakin ana botaki Iehova! Ibukina bwa ti a atai ana tua ma ana kaetieti te Atua, bon tabera ngkanne kakaraoan ae riai ao boutokaan riaini mwaakana n tautaeka. Ngkai e a ririkirake riki iinakon ara aonnaba aei n te kaibwabwaru ae korakora, ti riai ni katotonga Iehova n “ribaa te bwai ae buakaka.” (TaiAre. 97:10) Ti rarawa n raonia aomata aika aki karinea te Atua ao n taekina “te raoiroi bwa te buakaka ao te buakaka bwa te raoiroi.” (Ita. 5:20) Ibukina bwa ti kani kakukureia te Atua, ti a kakorakoraira ni kateimatoa itiakira n te aro n rabwata, n aroaroni maiura, ao n te aro n taamnei. (1Kor. 6:9-11) Ti tangira Iehova ao n onimakinna. Ti motinnanoia bwa ti na kaota kakaonimakira ni koaua nakoina ni maiuakinan ana kaetieti aika kamatataaki raoi n ana Boki ae rangi ni kakawaki. Ao ti kakorakoraira ni kaboraoi maiura ma kaetieti akanne ni mwengara, n te ekaretia, n ara tabo ni mwakuri, n te tabo n reirei, ao n taabo nako. (TaeRab. 15:3) Iangoi itera riki tabeua ake ti kona ni kaota iai kakaonimakira ni koaua nakon te Atua.

14. A na kangaa kaaro aika Kristian ni kaota kakaonimakia ni koaua nakon te Atua?

14 Kaikawaaia ataei. A kaotiota te kakaonimaki ni koaua nakon Iehova kaaro aika Kristian ngkana a reirei ni kataneiaia natiia n ana Taeka. A riai n taraia raoi kaaro aika karinea te Atua bwa a na aki iraraang n te aro ae riao n aroia kaain te aonnaba ni kaikawaiia natiia. E aki kariaiakaki nanon aon te aba ni mwengan te Kristian. (IEbe. 2:2) E aki riai n iangoa aei te tama ae te Kristian: ‘Bon tabeia aine reireinaia ataei i abara.’ E mataata raoi te reirei aei n te Baibara bwa e kangai: “Taama, . . . kam na kaikawaiia [natimi] i nanon ana reirei ni kaetieti ao ana kaungaunga [kaetieti; kariri] Iehova.” (IEbe. 6:4; kabwarabwara mai nano) A tangiria kaaro aika karinea te Atua bwa natiia a na katotonga Tamuera ibukina bwa e memena Iehova iroun te ataei aei n ana tai n ikawairake.1Tam. 3:19.

15. Ti na kangaa ni kaota kakaonimakira ni koaua nakon Iehova ni karaoan ara motinnano aika kakawaki?

15 Karaoani motinnano. Ngkana ti karaoi ara motinnano aika kakawaki ni maiura, te anga teuana ibukini kaotani kakaonimakira ni koaua nakon te Atua, boni man ukerani buokara man ana Taeka ao ana botaki. Ibukini kamataataani kakawakini karaoan anne, iangoa te bwai teuana ae a rotaki iai kaaro aika bati. A kakaokiia natiia ake a a tibwa bungiaki tabeman i buakoia naake a mwakuri n aaba tabeua bwa a na tararuaaki irouia aia koraki. Ni karaoan aei, a a kona kaaro ni waakinaanako aia mwakuri ma aia karekemwane n te aba teuana. Eng, aio bon ana motinnano temanna ma temanna, ma ti riai n ururingnga ae ti bon angan te Atua taekan arora n ara motinnano. (Wareka I-Rom 14:12.) Ti wanawana ngkana ti karaoi motinnano aika kakawaki ibukia ara utu ao ara mwakuri imwain rinanoani moa ae  taekinaki n te Baibara? Ti bon aki! Ti kainnanoa buokara mairoun Tamara are i karawa ibukina bwa tiaki ara bwai kairani maiura.Ier. 10:23.

16. Tera te motinnano ae e riai te tina temanna ni karaoia ngke e bungia natina, ao tera are e buokia ni karaoa ana motinnano ae eti?

16 Iai te aine temanna are e bungia natina te mwaane ngke e mena n te aba teuana, ao e iangoia bwa e na kaoka natina nako abana bwa a na tararuaia ana karo buuna. N te tai anne, e a moana ana reirei n te Baibara ma temanna Ana Tia Kakoaua Iehova. E ririkirake n ana reirei ao e a ataia ae bon tabena mairoun te Atua kaikawaan natina bwa e na ataa Iehova. (TaiAre. 127:3; TaeRab. 22:6) E bunra nanona te aine aei nakon Iehova n aron ae e tuangira te Baibara. (TaiAre. 62:7, 8) E kaota raoi nanona nakon ana tia reirei n te Baibara ao e maroroakinna nakoia tabemwaang riki n te ekaretia. N aki ongei kaririana mairouia ana koraki ma raoraona bwa e riai ni kaoka natina nakoia tibuna, e boni motinnanoia neiei bwa e kairua karaoan anne. E anaaki nanoni buuna n aroia kaain te ekaretia ni buobuoka neiei ma natina, ai ngaia are e a kan reirei n te Baibara ao e a iririi bobotaki ma buuna ao natiia. N am iango, e namakinna te tina aei bwa e kaekai ana tataro mai nanona Iehova? Akea te nanououa bwa e namakina anne.

17. Tera te kairiri ae ti anganaki ibukini kairan te reirei n te Baibara ma aomata?

17 Te ongeaba nakon te kairiri. Te anga teuana ae kakawaki ibukini kaotani kakaonimakira ni koaua nakon te Atua, bon te ongeaba nakon te kairiri man ana botaki. N te katoto, iangoi reirei ake ti anganaki ibukia aomata aika ti reirei ma ngaiia n te Baibara. Ti a tia n tuangaki bwa n te tai ae waekoa imwini moanakin te reirei n te Baibara ma temanna n te boki ae Tera Ana Reirei ni Koaua te Baibara? ti riai ni kabanea tabeua te miniti imwin ara reirei teuana ma teuana ni maroroakina taekan ana botaki Iehova ma ngaia. Ti kona ni karaoa aei ni kamanenaan te taamnei ae Tera ae Riki n te Tabo n Taromauri? ao te boroutia ae Antai Aika A Kakaraoa Nanon Iehova ni Boong Aikai? E a tia ni baireaki bwa ni banen te boki ae Ana Reirei te Baibara ma te aomata ae ririkirake, ti na reirei ma ngaia n te boki ae Kawakiningkami n te Aro ae Kam na Teimatoa n Tangiraki Iai Iroun te Atuae ngae naba ngkana e a tia ni bwabetitoaki. E a tia n anga te kaetieti aei te botaki anne bwa a aonga ni “kateimatoaaki n te onimaki” taan rimwini Kristo aika boou. (IKoro. 2:7) Ko ongeaba nakon taian reirei man ana botaki Iehova?

18, 19. Baikara bukina tabeua aika ti riai ni kaitaua iai Iehova?

18 A bati bukina ngkai ti riai ni kakaitaua Iehova. Ti bae irouna bwa ti maiu irouna, bwa ngke akea ngaia ao ti na aki riki ke ni kakammwakuri. (Mwa. 17:27, 28) E anganira te bwaintangira ae rangi ni kakawaki ae ana boki ae te Baibara. Ti rangi ni kukurei ni butimwaeia bwa bon ana rongorongo te Atua, n aroia naba Kristian ake i Tetaronike ake a ongora n ana taeka te Atua ao a butimwaeia.1Tet. 2:13.

19 Kioina ngkai iai Ana Taeka Iehova iroura, ti a kaaniaki iai ma ngaia ao e kaanira naba. (Iak. 4:8) E a tia Tamara are i karawa n anganira te kakabwaia ae moan te tamaroa ae kaainakin ana botaki. Ai kakaitaura ngaira ni kakabwaia aikai! Ti namakina naba are iroun te tia areru are korea aei: “Katituaraoa Iehova bwa e raoiroi. E teimatoa n aki toki ana tangira ae koaua.” (TaiAre. 136:1) N Taian Areru 136, e okioki uabwi ma onoua te tai taeka aika “e teimatoa n aki toki ana tangira ae koaua.” Ngkana ti kakaonimaki ni koaua nakon Iehova ma ana botaki, ti na nori koauan taeka ni kaungaunga akanne ibukina bwa ti na maiu n aki toki!