Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) September 2016

Iai n te maekatin aei kaongora ibukin te reirei ibukin Okitobwa 24 nakon Nobembwa 27, 2016.

“Tai Kabwakai Baim”

E kangaa Iehova ni kakorakoraia ao ni kaungaia ana toro? Ko na kangaa ni karaoa naba anne?

Teimatoa ni Kabokorakora Ibukini Kakabwaiaam Mairoun Iehova

A kaaitarai bwaai n tutuki aika bati ana aomata te Atua ngkai a teimatoa n ukera akoaia mairouna. Ma a kona n tokanikai!

Titiraki Mairouia Taani Wareware

Tera “ana taeka te Atua” ae taekinaki n Ebera 4:12 bwa “e maiu . . . ao e mwaaka”?

Kateani Bukin te Rongorongo ae Raoiroi i Mataia Bwakuaku n te Tautaeka

Ti kona n reiakina aron te abotoro Bauro nakon ana tua te tautaeka n ana tai.

E Neboaki te Atua n Arom ni Kunnikainiko?

A kona ni kairira ana boto n reirei te Baibara.

Karekea Kakabwaiaam Man Ana Kairiri Iehova ni Boong Aikai

A Karaoi Motinnano Aika Raraoi Taani Kakoaua i Poland ao i Biitii.

Rooro n Rikirake, Kakorakorai Ami Onimaki

Ko kaririaki ngkana ko kaboraoa am iango ma koaua aika taabangaki n aron te ewarutin nakon ae ko na kakoauaa te karikibwai? Ngkana ngaia anne, e manena te kaongora aei ibukim.

Kaaro, Buokiia Natimi ni Karikirakei Aia Onimaki

Ko namakinna n tabetai ae ko a aki kona ni kaitaraa te kangaanga? Bwaai aika aua aika kona ni buokiko n tokanikai.