Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Bwaiania aika George Rollston ao Arthur Willis ngke a rania aia kaa.—Aonon Aotiteria Meang, 1933

 Rongorongora Rimoa

“A Aki Bwerengaki n te Kawai ae Rangi n Aobuaka ke ae Rangi n Abwabwaki”

“A Aki Bwerengaki n te Kawai ae Rangi n Aobuaka ke ae Rangi n Abwabwaki”

NI MAATI 26, 1937 ao a karaurau ni mwananga uoman mwaane aika a boni kua i aon aia turaki ae onrake n te bubu i Sydney, i Aotiteria. Kioina ngkai ai teuana aia ririki ni kitana te kaawa, a a tia ni mwananga n te raroa ae raka i aon 12,000 te maire (19,300 te kiromita) rinanon aono tabeua aika aobuaka ao n rangi n raroanako ma te kaawa n te aba aei. Tiaki taani mwamwananga ke taani boborau mwaane aikai. Arthur Willis ao Bill Newlands boni bwaiania aika ingainga ni kani karokoa te rongorongo ae raoiroi, ae taekan Ana Tautaeka n Uea te Atua n te aono ae rangi ni bubura ae raroanako ma kaawa i Aotiteria.

Man te tai anne ni karokoa raabanen 1920 tabun, a a tia Taan Reirei n te Baibara * aika karako mwaitiia i Aotiteria, n uarongorongo n angiin te tai i nanon ao ni kabutai kaawa ake i mataniwin taari. A karako aomata aika maeka i nukan te aono ae raroanako ma kaawa, are mwauteretere ao ni bubura riki nakon iteran abwakin te United States. Ma a ota raoi taari aikai, ae a riai taan rimwin Iesu n uarongorongoa taekana “nakon taabo ake taiani kabanea n raroa n te aonnaba,” n ikotaki naba ma taabo ake a raroanako ma kaawa i Aotiteria. (Mwa. 1:8) Ma a kangaa ni kakororaoa te mwakuri ae rangi bubura aei? A onimakina raoi Iehova bwa e na kakabwaiaa aia kakorakora ao a motinnanoia bwa a na karaoa aia kabanea ni konaa.

A MOANA TE MWAKURI N UARONGORONGO BWAIANIA

N 1929, a karaoi kaa aika bobonga raoi te ekaretia teuana i Queensland ao teuana i Aotiteria Maeao bwa a aonga ni kabutai aono ake i nukan te aba. A kabutaki kaa aikai irouia bwaiania aika korakora ake a kona ni buti n taabo ake a aki aoraoi ao n onobwai taiani kaa ngkana a uruaki. A roko bwaiania aikai n taabo ake a tuai n ongoraeaki iai te rongorongo ae raoiroi.

A kamanenai bwatika bwaiania ake akea aia kaa ni kawari aono ake a rangi n raroa ma kaawa. N te katoto, n 1932 ao Bennett Brickell ae 23 ana ririki, e mwananga n uarongorongo mai Rockhampton i Queensland, i nanon nimaua te namwakaina rinanon taabo ake e kangaanga te roko iai n iteran Aotiteria mai meang. E rawawata uotan ana bwatika bwa burangketi, kunnikai, amwarake, ao booki aika bati. Ngke e a uruaki ana bwatika, e boni waakina naba ana mwakuri, bwa e kakoauaa ae e na kairiria Iehova. E boni kokoka ana bwatika n nikirani kawaina ae 200 te maire  (320 te kiromita) rinanon taabo ake a a tia ni mate iai ngkoa aomata man te bwatakataka. E a tia ni mwamwananga Brother Brickell n te raroa ae nga ma nga te maire i nanon 30 te ririki ake imwina n te bwatika, te rebwerebwe, ao te kaa. E kauka te mwakuri n uarongorongo nakoia taian Aborigine ao e buoki katean ekaretia aika boou, ike e a rangi ni kinaaki iai ao ni karineaki n aono nako ake a rangi n raroa ma kaawa.

TE TOKANIKAI I AONI KANGAANGA

E rangi n uarereke mwaitiia kaain Aotiteria ni kaineti ma buburan te aba anne ngkana e kabotauaki ma angiin aaba, ao e karako mwaitiia ake a mena n taabo aika raroa ma taiani kaawa. Ngaia are a kakorakoraia ana aomata Iehova n ukeriia aomata nako n aono ake e kangaanga te roko iai n te aba aei.

A kaota te nano anne bwaiania aika Stuart Keltie ao William Torrington. N 1933, a rinanon te rereua ae Simpson Desert ae tabukibuki iai te tano, bwa a na uarongorongo n te kaawa ae Alice Springs, i nukan te aba aei. Ngke e uruaki aia kaa ae uarereke are e a riai ni katukaki, e bon iri naba n uarongorongo Brother Keltie are waena te kai, ma e a kamanena ngkai te kamero! E uaana aia kakorakora bwaiania aikai bwa a kaitiboo ma te manatia n te outero i William Creek, ae ana tabo ni motirawa te turein ae kangaanga te roko iai. Bon te manatia n te outero Charles Bernhardt are e butimwaea te koaua imwina riki, e kaboonakoa ana outero, ao e bwaiania n tii ngaia 15 te ririki n aonon Aotiteria tabeua aika rangi ni mwauteretere ao n rangi n raroanako ma kaawa.

Arthur Willis ngke e katauraoi ibukini mwanangana n uarongorongo n taabo ake a rangi n raroa ma kaawa i Aotiteria.—Perth, Aotiteria Maeao, 1936

A riai n ninikoria ao n nanomatoa bwaiania ake rimoa bwa a aonga n tokanikai i aoni kangaanga ake a kaaitarai. Ngke a mwananga n uarongorongo n aonon Aotiteria ake a rangi n raroa ma kaawa Arthur Willis ao Bill Newlands ake a taekinaki mai moa, ao n te taina a korakai i nanon uoua te wiki ni mwanangaia n te raroa ae 20 te maire (32 te kiromita) ibukina bwa e rangi ni korakora te karau ike e a bitaki iai te rereua nakon taari ae bokaboka. N tabetai, a kokoka aia turaki ribuakon tabuki n tano ma bwararani maonoia, a korakai i aan te kabuebue ae moan te korakora, a ribuakoni mwarua aika kiribwa ao a rinanoni kabini karaanga aika bikebike. Ngkana e uruaki aia turaki, n aron ae e aki toki n riki, a nakonako ke a bwatika i nanoni boong aika bati nakon te kaawa ae te kabanea ni kaan ao imwina a tataninga i nanoni wiki ni kariariai rokoni bwain aia kaa aika boou. E teimatoa nanoia ae raoiroi n aki ongei kangaanga. E mwanewea te taeka ngkoa n te maekatin ae The Golden Age Arthur Willis n oin ana taeka imwina riki ni kangai: “A aki bwerengaki n te kawai ae rangi n aobuaka ke ae rangi n abwabwaki Ana tia kakoaua.”

E kabwarabwaraa Charles Harris ae bwaiania i nanon te tai ae maan bwa e a kaaniaki riki ma Iehova imwin ana mwakuri n tii ngaia ao korakaina n aono ake a rangi n raroa ma kaawa. E reitia ni kangai: “E rangi n raoiroi riki te maiu ma am bwai aika karako. Ngkana ngaia bwa e kukurei Iesu ni matu i ao i aan itoi n taai aika riai, ti riai ni kukurei ni karaoa naba anne ngkana ti nora riaina ni mwiokoara.” Ao bon anne ae a karaoia bwaiania aika bati. A rarabwa n teimatoan aia mwakuri korakora bwa e a butanako te rongorongo ae raoiroi n te aba aei ao a a buokaki iai aomata bwa a na tei n nene ibukin Ana Tautaeka n Uea te Atua.

^ bar. 4 A aranaki Taan Reirei n te Baibara bwa Ana Tia Kakoaua Iehova n 1931.Ita. 43:10.