Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) February 2017

Iai n te maekatin aei kaongora ibukin te reirei n Eberi 3-30, 2017.

E na Kakororaoaki Ana Kantaninga Iehova!

Tera ana moani kantaninga te Atua ibukin te aonnaba ao te botannaomata? Tera te kangaanga are e riki? E aera e riki ana karea ni kaboomwi Iesu bwa te kiing ae kauka te mataroa are e na kakororaoaki iai ana moani kantaninga te Atua?

Te Kaboomwi—Te “Bwaintangira [ae] Kororaoi” Mairoun te Tama

E aki tii karekei mwioko aika raraoi ana babaire te Atua, ma e karekei baika rangi ni kakawaki ibukia aomata nako i karawa ao n te aonnaba.

RONGORONGONI MAIUNA

Ti Nora Ana Akoi ae Rianako te Atua n Aanga Aika Bati

A nora ana akoi ae rianako te Atua Douglas ma Mary Guest ngke a bwaiania i Kanata ao ni mitinare i Brazil ao Botukare.

E Kaiririia ana Aomata Iehova

N taai ake rimoa e kamanenaia Iehova tabemwaang bwa a na kaiririia ana aomata. Tera te bwai ni kakoaua ae oti iai bwa e boni boutokaiia nakanne?

Antai ae Kaiririia Ana Aomata te Atua ni Boong Aikai?

E berita Iesu bwa e na memena i rarikia taan rimwina ni karokoa tokin te waaki ae ngkai. Tera arona ni kaiririia ana aomata te Atua i aon te aba ngkai?

Titiraki Mairouia Taani Wareware

E koreia te abotoro Bauro bwa te Atua e “na aki kariaia bwa kam na kaririaki n ae riaon ami konaa.” E nanonaki n aei bwa te Atua e a kamani bairea te bae ti konaa ao imwina e rinei kataaki aika a na riki nakoira?

RONGORONGORA RIMOA

“A Aki Bwerengaki n te Kawai ae Rangi n Aobuaka ke ae Rangi n Abwabwaki”

N raabanen 1920 tabun ao moan 1930 tabun, a kaota ingaingaia bwaiania ao nanomatoaia n uota te rongorongo ae raoiroi ae taekan Ana Tautaeka n Uea te Atua nakon te aono ae raroanako ma kaawa i Aotiteria.