Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ko Uringnga?

Ko Uringnga?

Ko a tia ni wareki raoi kaongora man Te Taua-n-Tantani n taai aika tibwa nako? Noria ngkana ko kona ni kaekai titiraki aikai:

E aera Iehova ngke e kariaia aia buaka tibun Iteraera rimoa?

E tatangira Iehova. Ma n tabetai ao e kariaia te buaka ngkana a karawawataaki ana aomata n te buakaka ke te bwainikirinaki. Tii te Atua n rineia bwa antai ae e na buaka ao e na boo n ningai.w15 1/11, i. 4-5.

Baikara bwaai aika kakawaki ake a kona ni karaoia kaaro ni kataneiaia iai natiia aika tebwi tabun aia ririki bwa a na beku iroun Iehova?

E kakawaki irouia kaaro bwa a na kaota tangiraia natiia aika tebwi tabun aia ririki, ao ni kaota te nanorinano n aia katoto. E kakawaki naba irouia bwa a na kaota te ataibwai ao ni kataia n ota irouia natiia aika tebwi tabun aia ririki.w15 15/11, i. 9-11.

E aera bwa e aki riai n iangoaki te bobe bwa te tia ruamwini Betero?

E aki taekinaki ni Mataio 16:17, 18 bwa e na riki te abotoro Betero bwa atun te ekaretia ni Kristian. E aki kaotaki n te Baibara bwa e anganaki te nakoa ae kakannato Betero, ma e kaotaki iai bwa Iesu bon atibun te maninganinga n te ekaretia. (1Bet. 2:4-8)w15 1/12, i. 12-14.

Baikara baika ti riai n iangoi imwain ae ti taetae?

Ngkana ti na kabongana raoi newera, ti riai n ururinga (1) te tai n taetae (TeMin. 3:7), (2) te bwai ae e na taekinaki (TaeRab. 12:18), ao (3) aron taekinana (TaeRab. 25:15).w15 15/12, i. 19-22.

Baikara rinanin te babakanikawai ae a riai n rawa iai Kristian?

A rawa Kristian ni koaua ni kewe ao n uaraoia tabemwaang. A aki taekin taeka aika kewe ao ni kammaraki ni kabuakakaia tabemwaang, ao a aki naba aonikai ke ni kimoa.wp16.1, i. 5.

Antai “mataniwi n ibonga” ake a taekinaki n te Baibara?

N taraana ao te taeka ae “mataniwi n ibonga” e kaineti nakoia aomata ake a kakannato i buakoia utu n ibonga, n ikotaki ma ibonga aika rietata rimoa ake a a tia ni kakerikaakaki.wp16.1, i. 10.

Tera arora ae riai nakon temanna ae katoong banna n te Kauring?

A aki karietataia taani katoong banna Kristian. E aki kani karietataaki te aomata ae kabiraki ni koaua ao e aki naba kani katanoataa aron reitakina ma te Atua. (Mat. 23:8-12)w16.01, i. 23-24.

Tera reireiara man aron Aberaam n riki bwa raoraon te Atua?

E reiakina taekan te Atua Aberaam tao mairoun Tem. E karekea reireiana Aberaam mani baike e rinanona ake e karaoi te Atua nakoina ma ana utu. Ti kona ni kataia ni karaoa naba anne.w16.02, i. 9-10.

E kangaa ni moan nambwanaki mwakoron te Baibara ao kibuna?

N te ka-13 n tienture ao te mitinare ae Stephen Langton e a bwenauaa te Baibara ni karini mwakorona. Taani kaewewe aika I-Iutaia a moani karini kiibu n te Baibara n Ebera, ao n te ka-16 n tienture ao te tia rabakau ae Robert Estienne e karaoa naba aekakin anne n te Koroboki ni Kristian ae Tabu n te Taetae ni Kuriiti.wp16.2, i. 14-15.

Te koaua bwa Tatan e boni kaira raoi Iesu nakon te tembora bwa e na kariria iai?

Ti aki kona ni koaua raoi. E kona n nanonaki ni Mataio 4:5 ao Ruka 4:9 bwa e kairakinako Iesu n te miitara ke e bon tei n te tabo teuana ae rietata n te tembora.w16.03, i. 31-32.

N aanga raa ae e kona iai n riki ara mwakuri ni minita ni Kristian bwa kaanga te aoi?

Teutana imwin teutana ao e ikoikotaki te aoi, ao e kabebetenano ma ni kateimatoa te maiu. Te aoi bon te kakabwaia teuana mairoun te Atua. (TuaKau. 33:13) Ikotakin aia kakorakora ana aomata te Atua n te mwakuri ni minita bon aekakin te aoi.w16.04, i. 4.