KO KANGAA n ataia ae a boni koaua taeka aikai, ao e mumutiakiniko Iehova? Teuana bukina bwa e bon taekinaki n te Baibara. E kangai te moani Betero 5:7: “Kabanei ami iango n raraoma ni kaaki i aona, ibukina bwa e mumutiakiningkami.” Tera te bwai ni kakoaua ae ko noria iai bwa e tabeakiniko Iehova ae te Atua?

E KATAURAOI TE ATUA BAIKA KAINNANOI AOMATA N TE ITERA N RABWATA

E katea te katoto Iehova bwa e . . . akoi ao e anganga

Bon iai iroun te Atua aroaro ake ko bae n tangiri bwa a na reke irouia raoraom ni kaan. N angiin te tai ao naake a kaotiota te akoi ao te tituaraoi i marenaia a na bon riki bwa raao ni koaua. N aron ae ko ataia, e akoi Iehova ao n tituaraoi nakoia aomata ni katoabong. Iangoa te katoto teuana: “E kaotaa taai i aoia aomata aika buakaka ma aika raoiroi, ao e kabwakaa te karau i aoia aomata aika eti aroia ma aika aki eti.” (Mat. 5:45) Tera ae reke n ootan taai ao te karau? Rinanoni baikai ao bwaai riki tabeua, ‘e kanuaiia aomata te Atua n te amwarake ma ni kaon nanoia n te kimwareirei.’ (Mwa. 14:17) Eng, e taraia raoi Iehova bwa e na karikii amwarake aika bati te aonnaba, bwa ti kukurei riki n te amwarake ae raoiroi nakoni bwaai tabeua.

Ma e aera ngkai a bati aika baki? Ibukina bwa aomata aika taan tautaeka a kaatuui riki aia iango i aoni karekeani mwaakaia n tautaeka ao rakan te mwane, nakoni kanakoraoani maiuia aomata. E na waekoa Iehova ni katoka te kangaanga man te nanonrang, n arona n onea mwin te waaki n tautaeka ae ngkai n te Tautaeka n Uea mai karawa, ae te Uea iai  Natina. N te tai anne, e nang akea ae baki. Ma n te tai aei moa, e kanuaiia ana toro aika kakaonimaki te Atua. (TaiAre. 37:25) Tiaki bon anne kaotan ae e mumutiakinira?

E TITUARAOI IEHOVA N ANGA ANA TAI

E katea te katoto Iehova bwa e . . . tituaraoi n anga ana tai

E kabanea ana tai ma ngkoe raoraom ni koaua. E kabanea te aoa ae bati ni maroro ma ngkoe ni baike kam uaia n nano iai. E na boni kakauongo raoi te rao ni koaua ngkana ko tuangnga am kangaanga ma tabeaiangam. E kakauongo n aron anne Iehova? Eng! E ongoraei ara tataro. Ngaia are e kaungaira te Baibara bwa ti na “botumwaaka n tataro,” ao n “tataro n aki toki.”​—IRom 12:12; 1Tet. 5:17.

Maanra te tai ae e kukurei iai Iehova n ongoraei am tataro? E kaekaaki anne n te katoto teuana man te Baibara. Imwain ae e rineiia ana abotoro Iesu, “e kangainaa n tataro nakon te Atua.” (Ruka 6:12) N ana tataro Iesu anne, e bae ni mwanewei araia taan rimwina aika bati, n iangoi aroaroia ma mamaaraia, ao ni butiia Tamana ana ibuobuoki ibukin rineaia. Ngke e a oti taai n te bong are imwina, e ataia Iesu ae e a tia n rineiia naake a rangi n tau n riki bwa ana abotoro. E kukurei Iehova n ongoraei tataro ni kabane aika nako man te nano, ngkai bon “te tia Ongo te tataro.” (TaiAre. 65:2) E ngae ngkana e tataro te aomata i nanon aoa aika bati ibukin tabeaiangana ae korakora, ma e kukurei iai Iehova e ngae ngke e rangi ni maan.

E TAURAOI NI KABWARABURE TE ATUA

E katea te katoto Iehova bwa e . . . tauraoi ni kabwarabure

N tabetai ao a kabokorakora naba raao ni koaua ni kaineti ma te kabwarabure. N tabetai ao a a uruaki aia iraorao aomata ake a a rangi ni maan n reitaki, ibukin ae e a kangaanga irouia kabwaraan te bure. Tiaki anne aron Iehova. E kaungaia aomata aika raoiroi nanoia te Baibara bwa a na bubutiia kabwaraan aia bure, “bwa e na kaabwabwaka kabwaraan te bure.” (Ita. 55:6, 7) E aera ngkai e tauraoi ni kabwarabure te Atua?

Ibukina bwa akea kabotauan ana tangira te Atua. E rangi n tangiriia kaain te aonnaba n te aro are e anga Natina ae Iesu, bwa e na kamaiuia aomata man te bure ao mwina ae karuanikai  nakoia aomata. (Ioa. 3:16) Ni koauana, e bati riki ae reke man te kaboomwi. Rinanon ana karea Kristo, e a tauraoi te Atua ni kabwarai aia bure aomata ake e tangiriia. E korea ae kangai te abotoro Ioane: “E kakaonimaki te Atua ao e raoiroi, mangaia ae ngkana ti kaotii ara bure, ao e na kabwarai ara bure.” (1Ioa. 1:9) A kona n teimatoa aomata ni karekea aia iraorao ma Iehova ibukina bwa e kakabwarai buure, ao a rangi n rotaki nanora n ataakin aei.

E BUOKIKO NGKANA KO KAINNANOIA

E katea te katoto Iehova bwa e . . . tauraoi ni buokira ngkana ti kainnanoia

Ngkana a kainnanoa te ibuobuoki tabemwaang, ao e na buokiia te rao ni koaua. Anne naba aron Iehova? E kangai n ana Taeka: “E ngae ngkana e bwaka [ana toro te Atua temanna], ma e na aki tewenakoaki, bwa e boutokaia Iehova n taua baina.” (TaiAre. 37:24) E ‘boutokaiia ana toro’ Iehova n aanga aika kakaokoro. Nora te rongorongo teuana man te tabo ae St. Croix n te Caribbean.

E bwainikirinaki te teinnaine temanna irouia raona n reirei, bwa e aki tiaruuti nakon te buraeki ibukin ana koaua n ana onimaki. Imwin ana tataro nakon Iehova ibukini buokana, e a motikia bwa e na kaitaraa aei. E anga ana maroro imwina nakoia raona n reirei ibukin te tiaruuti nakon te buraeki. E kabongana Karaki Man te Baibara, ao e kabwarabwaraa iai irekereken ana motinnano ma rongorongon Tiateraka, Metiaka, ao Abeteneko. E taku: “E kamanoia taian Ebera ake teniman Iehova ibukina bwa a aki taromauria te boua.” Imwina, e a anga te boki nakoia ake a mena ikekei. Tengauni ma temanna mai buakoia raona n reirei aika tangira aia boki. E rangi ni kukurei te teinnaine aei n ataakin ae e anganna Iehova te ninikoria ao te wanawana n taekina te koaua ibukin te boto n iango are kauntaekaaki anne.

Ngkana ko nanououa bwa e mutiakiniko Iehova ke e aki, kananoa am iango i aoni kiibu n te Baibara n aron Taian Areru 34:17-19; 55:22; ao 145:18, 19. Titirakinia taani Kakoaua aika maan n te onimaki bwa tera aron Iehova ni mutiakinia. Ao ngkana ko kainnanoa ana ibuobuoki te Atua, tataroakinna. Ane ko na waekoa n nora aron Iehova ni ‘mutiakiniko.’