A ibuobuoki booto n reirei n te Tua Rinanoni Mote ni kaetii aia tangitang tibun Iteraera rimoa aika irekereke ma maiuia ni katoabong?

ENG, n tabetai. Iangoa te katoto teuana. E kangai Te Tua-Kaua 24:14, 15: “Kam na tai babakanikawaia te tia mwakuri ae kabooaki ana mwakuri ae kainnano ao ae maiu ni kainnano, ae tao temanna mai buakoia tarimi ke te aomata ae maeka n iruwa ae mena i abami . . . Bwa e kaawa n tang nakon Iehova ibukimi, ao kam na reke iai n te bure.”

Mwakoron te kaatibu are koreaki iai ana tangitang te tia ununiki

E koreaki rongorongon te aeka n tangitang anne n te kaitiua n tienture B.C.E. E kuneaki i rarikin Atoto. Tao e koreaki ibukin te tia mwakuri n te tawaana are e aki nikira mwaitin te uita ae katauaki. E koreaki i aoni mwakoron te kaatibu teuana ni kangai: “Imwin ikotakin te uaa iroun am toro [te tia tangitang] irabong n nako, ao Hoshayahu ae natin Shobay e a roko naba n anaa ana kunnikai am toro. . . . A na bane n anga aia kaotioti raou n taia te uaa i aan te riringa . . . bwa e boni koaua te bae I taekinna. Bon akea au bure. . . . Ngkana e aki nora riaina te kowana bwa e na kaokaki ana kunnikai am toro, ao ke e karaoia ibukin ana nanoanga! Ko aki riai ni kainabwabu ngkana ai akea ana kunnikai am toro.”

Te tangitang aei “e kaotaki ae bati riki iai nakon tii korakain nanon te tia mwakuri ibukini kaokan [ana kunnikai],” anne ana taeka Simon Schama ae te tia korea rongorongon rimoa. E taku riki: “E iangoaki naba iai bwa te tia tangitang aei e ataa te tua n te Baibara, moarara riki kaetieti ake n Nakoaia Ibonga ao Te Tua-Kaua ake a kaotaki iai bwa e aki kariaiakaki karawawataaia naake a maiu ni kainnano.”