Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani (Kaongora Ibukin te Reirei)  |  Ritembwa 2017

Kaongora Aika Karinanaki Ibukin Te Taua-n-Tantani 2017

Kaongora Aika Karinanaki Ibukin Te Taua-n-Tantani 2017

Namwakaina aika koreaki iai kaongora aikai

BAIBARA

 • Te Bwai ni Kakoaua Riki Teuana (ae bon iai Tatenai), Na. 3

 • Elias Hutter ao Ana Baibara n te Taetae n Ebera, Na. 4

 • Arom ni Kakabwaiaaki Riki Mani Warekan te Baibara, Na. 1

 • Te Aki Ota Ibukin, Na. 1

 • E Aera Ngkai E a Rangi ni Bati? Na. 6

E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

 • Irou Bon Akea te Atua (A. Golec), Na. 5

 • I Aki Kani Mate! (Y. Quarrie), Na. 1

 • I Tangira te Beitiboo ao Akea Riki! (S. Hamilton), Na. 3

MAIUIA KRISTIAN AO AROAROIA

 • Kakukurein te Anganga, Na. 2

 • Te Koaua Bwa te Aki Iein Bon te Tua Nakoia Minita? Na. 2

 • A Riai Kristian ni Kakiritimati? Na. 6

 • Te Tangira—Te Aroaro ae Rangi ni Kakawaki, Aok.

 • Arora ae Riai n Iangoa te Kairua, Na. 6

 • Raoiakina te Kangaanga ao Karikirakea te Rau, Tun

 • Ngkana E Nang Uruaki te Iraorao, Maa.

 • Tokanikai i Aoni Buakanakin Am Iango, Turai

IEHOVA

 • Ko na Butimwaea Ana Bwaintangira ae Rianako te Atua? Na. 2

 • Antai ae E Karika te Rawawata? Na. 1

ANA TIA KAKOAUA IEHOVA

 • Kanakoraoa Arom n Am Ekaretia ae Boou, Nob.

 • “E na Kakabwaiaaki te Aomata ae Tituaraoi” (bwaintangira), Nob.

 • Kakimwareirein te Maiu ae Bebete, Mei

 • “A Aki Bwerengaki n te Kawai ae Rangi n Aobuaka ke ae Rangi n Abwabwaki” (Aotiteria), Beb.

 • A Anga Ngaiia i Turkey, Turai

 • A Kukurei n Anga Ngaiia (taari aine aika akea buuia), Tian.

 • Te Mwakuri n Akoi ni Kristian ae Tii Teuana, Oki.

 • “N Ningai ae E na Manga Boo Iai Ara Bwabwaro?” (Mexico), Aok.

 • ‘Ma te Ingainga ao te Tangira ae Bati Riki Nakon Are Mai Mwaina’ (bwabwaro n 1922), Mei

IESU KRISTO

 • E Kaun te Kaikonaki ae Taekaia “Kamea Aika Uarereke”? Na. 5

 • Aekakira Raoi Tein Iesu? Na. 6

RONGORONGONI MAIUIA

 • E Aki Tukai Bonotaningau Man Reireinakia Tabemwaang (W. Markin), Mei

 • Kakabwaia Mani Karaoan ae E Tangiria Iehova (O. Matthews), Oki.

 • I Motika Nanou Bwa N na Riki Bwa Ana Tautia Kristo (D. Psarras), Ebe.

 • E Karekei Kakabwaia te Nanomwaaka i Aan te Kataaki (P. Sivulsky), Aok.

 • I Kakabwaiaaki ni Beku ma Mwaane Aika Ikawai n te Onimaki (D. Sinclair), Teb.

 • I Kakabwaiaaki n Nakonakou ma Aika Wanawana (W. Samuelson), Maa.

 • I Kitani Bwaai ni Kabane ao I Irira te Toka (F. Fajardo), Rit.

 • Ti Nora Ana Akoi ae Rianako te Atua n Aanga Aika Bati (D. Guest), Beb.

KAONGORA RIKI TABEUA

 • Bon Iai Anera? Na. 5

 • Te Raraoma, Na. 4

 • Te Bwaintangira ae te Kabanea n Raoiroi, Na. 6

 • Te Ara Teuana Man te Baibara i Aon te Kaatibu Rimoa, Maa.

 • “Ke E Kakabwaiako te Atua Ibukini Wanawanam!” (Abikaira), Tun

 • Te Birinako Man te Tautoronaki, Na. 2

 • E na Reke te Rau n te Aonnaba? Na. 5

 • E na Reke te Kaetitaeka ae Riai n te Aonnaba? Na. 3

 • Taan Toka i Aoia Aoti Aika Aman, Na. 3

 • E Aranna te Atua Bwa “te Natinuea te Aine” (Tara), Na. 5

 • Manin te Koroboki n Ebera ae te Kabanea n Uarereke, Na. 4

 • “E Kakukureia te Atua” (Enoka), Na. 1

 • Aroni Kaio ni Buokiia Taari, Mei

 • E Kangaa n Uouotaki te Ai n Taai Ake Rimoa? Tian.

 • Ioteba ae Kaain Arimataia, Oki.

 • Ti a Maeka Ngkai ni “Kabaneani Boong”? Na. 2

 • Ko Kona n Aki Kaatuua Taraan Tinanikun te Aomata, Tun

 • Te Bwaretaiti n te Aonnaba—Te Karioiango ke te Koaua? Na. 4

 • Ana Taeka n Reirei Bauro Ibukin Taonakin te Borau (Mwa 27), Na. 5

 • Te Rawawata, Na. 1

 • A Aranaki Taani Kaboonakoi Maan n te Tembora Bwa “Taani Kamwarua”? Tun

 • “Te Aine Ngkoe ae Ko Baaraoi” (Tara), Na. 3

 • Tera Aremaketon? Na. 6

 • Tera Aroaroia I-Iutaia Are E a Kairaki Iai Iesu Bwa E na Kabuakakaa te Taetae n Tuea? Oki.

 • Te Bae E Taekinaki n te Baibara Ibukin te Maiu ao te Mate, Na. 4

 • Ngkana E a Rangi ni Mamaara ae E Tangiraki Iroum, Na. 4

TITIRAKI MAIROUIA TAANI WAREWARE

 • Iehova e “na aki kariaia bwa kam na kaririaki n ae riaon ami konaa” (1Ko 10:13), Beb.

 • Ko na kawakina te katii ibukini kamanoam mairouia aomata? Turai

 • Te kanoa are e na riki mai iai te Mesia e onoti nakoia naake a anganaki rineia ni karimoa? Rit.

 • A iangoa te IUD ke te ruubu taanga ni mare aika Kristian bwa e boraoi ma ana reirei te Baibara? Rit.

 • E aera ngkai a kakoro aia rongorongo Mataio ao Ruka ibukini maiun Iesu ngke e uarereke? Aok.

KAONGORA IBUKIN TE REIREI

 • Ko Kamanoko Iroun Iehova? Nob.

 • Ko Kukurei n Tataninga ma te Taotaonakinnano? Aok.

 • “Ko na Ninikoria . . . ao Waakina te Mwakuri,” Teb.

 • A Kamanoko Kaa ni Buaka ao te Baunuea, Oki.

 • Karikirakea te Taubaang, Teb.

 • Tai Kariaia Kerikaakin Am Tangira, Mei

 • “Ko Tangirai Riki Nakoni Baikai?” Mei

 • Ko Kakairi n Ana Kaetitaeka ae Riai Iehova? Ebe.

 • Kaotiota Am Onimaki ni Karaoan Am Motinnano ma te Wanawana! Maa.

 • Karinea Ane E Riai ni Karineaki, Maa.

 • Buokiia “Akana Maeka n Iruwa” Bwa A na ‘Beku Iroun Iehova ma te Kakatonga,’ Mei

 • Buokiia Natiia Naake A “Maeka n Iruwa,” Mei

 • Arora ni Karina te Aroaro ae Boou ao ni Kateimatoa, Aok.

 • Arora ni Buuta te Aroaro Nikawai ao n Aki Manga Karinna, Aok.

 • “Iai ae I Kantaningaia Mairoun te Atua,” Rit.

 • “I Ataia Bwa E na Kautaki,” Rit.

 • Kakairi n Ana Nanoanga Iehova, Teb.

 • Kakairi n Ana Kaetitaeka ae Riai Iehova ao Ana Nanoanga, Nob.

 • E Kaiririia Ana Aomata Iehova, Beb.

 • E Kabebeteira Iehova ni Kataakira Nako, Tun

 • E na Kakororaoaki Ana Kantaninga Iehova! Beb.

 • Kaatuua Am Iango i Aon te Bwai ae Kakawaki Riki, Tun

 • Tai Kariaia te Bwai Teuana Bwa E na Tukiko Mani Karekean te Kaniwanga, Nob.

 • “Itangitangiri n te Mwakuri ao n te Koaua,” Oki.

 • Anene ni Kimwareirei! Nob.

 • “E Bia . . . Kakororaoi Am Babaire ni Kabane,” Turai

 • E Bia Karaoiroaki Iehova n Nanom ni Kan Anga! Ebe.

 • Kaaro—Buokiia Natimi Bwa A na ‘Wanawana Bwa A Aonga ni Kamaiuaki,’ Rit.

 • “Karaoiroa Iah!”—Bukin Tera? Turai

 • Rarawa Nakon Aia Iango Kaain te Aonnaba, Nob.

 • Ukeran te Kaubwai ae Koaua, Turai

 • Tooro Iroun Iehova ma te Nano ae Tabwanin Raoi! Maa.

 • Kabanea Nanom i Aoni Baika Kakawaki n te Onimaki, Tun

 • E Karaoa ae Raoiroi n Taai Nako “te Tia Motika Taekan te Aonnaba ni Kabutaa,” Ebe.

 • ‘E Riaon Aia Iango Aomata te Rau Are Mairoun te Atua,’ Aok.

 • Te Kaboomwi—Te “Bwaintangira [ae] Kororaoi” Mairoun te Tama, Beb.

 • ‘Ko na Mwiokoiia Mwaane Aika Kakaonimaki ni Baikai,’ Tian.

 • Te Koaua—E Aki “Uota te Rau ma [E] Uota te Kabaang,” Oki.

 • ‘E Mwaaka Ana Taeka te Atua,’ Teb.

 • “E Teimatoa n Aki Toki Ana Taeka Atuara,” Teb.

 • Kawakina Raoi te Bwaintituaraoi ae te Inaomata n Rinea ae Ko na Karaoia, Tian.

 • “Onimakina Iehova ao Kakaraoa ae Raoiroi,” Tian.

 • Boutokaa Riain Iehova n Tautaeka! Tun

 • Ana Miitara Tekaria—Aron Rotakim Iai, Oki.

 • “Taang ma Akana Tang,” Turai

 • Tera ae E na Mauna Ngkana E Roko Ana Tautaeka n Uea te Atua? Ebe.

 • “Ane Ko Taetae ni Bau Iai ao Kakoroa Bukina,” Ebe.

 • Antai ae Kaiririia Ana Aomata te Atua ni Boong Aikai? Beb.

 • E Kakawaki te Nanorinano n Taai Nako, Tian.

 • Ko na Mutiakin i Nanom Baika Koreaki? Maa.

 • Ko Kona n Teimatoa n Nanorinano i Aani Kataaki, Tian.

 • Rooro n Rikirake—“Teimatoa ni Mwamwakuria Kamaiuami,” Rit.