Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) Ritembwa 2017

Iai n te maekatin aei kaongora ibukin te reirei ibukin Tianuare 29 nakon Beberuare 25, 2018.

“I Ataia Bwa E na Kautaki”

Ti na kangaa ni koaua raoi bwa e na iai te mangauti n te tai ae e na roko?

“Iai ae I Kantaningaia Mairoun te Atua”

E aera ngkai te mangauti bon te reirei naba ae kakawaki n te onimaki ni Kristian?

Ko Uringnga?

Ko a tia ni wareki raoi kaongora man te Taua-n-Tantani n taai aika tibwa nako? Noria bwa iraua titiraki aika boto i aon te Baibara aika ko kona ni kaekai.

Titiraki Mairouia Taani Wareware

Te koaua bwa irouia tibun Iteraera rimoa, te kanoa are e na riki mai iai te Mesia e onoti nakoia naake a anganaki rineia ni karimoa?

Titiraki Mairouia Taani Wareware

A kona Kristian n iangoa te IUD ke te ruubu bwa bwaini kamarangaan aia kariki ae boraoi ma ana reirei te Baibara?

Kaaro—Buokiia Natimi Bwa A na ‘Wanawana Bwa A Aonga ni Kamaiuaki’

A bati kaaro aika Kristian aika raraoma ngkana e a kani katabua maiuna natiia ao ni bwabetitoaki. A na kangaa ni buoka natiia n rikirake nakon te kamaiuaki?

Rooro n Rikirake—“Teimatoa ni Mwamwakuria Kamaiuami”

Te bwabetito bon te mwaneka ae kakawaki, ma a aki riai ni maakua rooro n rikirake.

RONGORONGONI MAIUNA

I Kitani Bwaai ni Kabane ao I Irira te Toka

Ai tibwa16 ana ririki Felix Fajardo ngke e a motikia bwa e na riki bwa te Kristian. 70 tabun te ririki imwina, bon akea uringaabana n irirakin te Toka nakon taabo ake e kanakoa nako iai.

Kaongora Aika Karinanaki Ibukin Te Taua-n-Tantani 2017

Ko na buokaki ni kaongora aika karinanaki aikai ni kakaaei kaongora ake n Te Taua-n-Tantani ae bwain 2017.