Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Mwakuri n Akoi ni Kristian ae Tii Teuana

Te Mwakuri n Akoi ni Kristian ae Tii Teuana

N TE kaawa teuana ae uarereke i Gujarat i Inria, ao e bwabetitoaki taman John bwa temanna Ana Tia Kakoaua Iehova n raabanen 1950 tabun. Boni kaain te Aro ni Katorika aika matoatoa John ma mwaanena aika uoman ao tarina aika teniman ao tinaia naba, ao a kaitaraa ana onimaki tamaia.

N te bong teuana, e butiiaki John iroun tamana bwa e na nikira te tinaniku teuana iroun raoraona ae kaain ana ekaretia. N te ingabong anne ao e mwakoro bain John ngke e kauka te tiin teuana, ao e rangi n ikoaki. Ma e kan ongeaba iroun tamana, ngaia are e bauta baina are raraabuabua n te moti ni kunnikai ao e a riannanako n nikira te tinaniku.

Ngke e roko John n te auti arei ao e butimwaea te tinaniku buun teuare e na bon nikiria irouna, ae kaain naba Ana Tia Kakoaua Iehova. E nora neiei ikoakini bain John ao e anga nanona bwa e na karaoia. E kaotinakoa ana bwaoki ni bwainnaoraki, e kaitiaka ikoakin teuaei, ao e bautia. Imwina, e karaoa niman John te ranibue ao e kakaraki ma ngaia ma te akoi ni maroroakina te Baibara.

N te tai aei, e a moanna ni kerikaaki ana kairiribai John ibukia taani Kakoaua, ngaia are e a titirakina neiei baika uoua ake e kaokoro iai ana koaua ma tamana, bwa Iesu bon te Atua ke tiaki ao a riai Kristian n taromauria Maria ke a aki. Ngke e a ataia te tia Kakoaua aei ae kaain Gujarat John, e a kaekaa ana titiraki man te Baibara ao e anganna te boroutia ae “This Good News of the Kingdom.”

Imwina riki ngke e a wareka te boroutia aei John, ao ai aron ae e a tibwa ongora te koaua man te Baibara. E nako ni kawara ana tama ao e tabeki naba nakoina ana titiraki ake uoua. E waekoa n urarake unin te tama ao e karea John n te Baibara, ao e takarua ni kangai: “Ko a riki bwa Tatan! Kaotia nakoiu bwa e taekinaki ia n te Baibara ae tiaki te Atua Iesu. Kaotia nakoiu bwa e taekinaki ia ae ko aki riai n taromauria Maria. Kaotia!” E rangi n tounako John n aron te tama aei ao e taku nakoina, “N na aki manga toua ana umwantabu te Aro ni Katorika.” Ao e bon aki manga toua!

E moana ana reirei n te Baibara John ma taani Kakoaua, e boutokaa te taromauri ae koaua, ao e a beku ibukin Iehova. Imwina riki, a karaoa naba anne tabeman kaain ana utu. E teimatoa naba ngkai ni mwaka tabonibain John are te atai are e mwakoro 60 te ririki n nako. E ururinga iai te mwakuri n akoi ni Kristian ae tii teuana are e a kairaki iai nakon te taromauri ae itiaki.​—2Kor. 6:​4, 6.