Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

“Itangitangiri n te Mwakuri ao n te Koaua”

“Itangitangiri n te Mwakuri ao n te Koaua”

“Ti aki riai n itangitangiri n tii te taeka ke n te wi, ma ti riai n itangitangiri n te mwakuri ao n te koaua.”​—1IOA. 3:18.

ANENE: 106, 100

1. Tera te tangira ae te kabanea n rietata, ao bukin tera? (Nora te taamnei ni moan te kaongora aei.)

TE TANGIRA ae aanaki ni booto n reirei aika riai (a·gaʹpe) bon te bwaintangira mairoun Iehova. Boni ngaia Nibwan te tangira anne. (1Ioa. 4:7) Bon te tangira ae te kabanea n rietata. E ngae ngke e irekereke ma namakinan tatangiran ao kan tabeakinan temanna, ma e kaotiotaki n te mwakuri n akoi ae karaoaki ibukini kakabwaiaaia tabemwaang. E taekinaki n te boki teuana bwa te a·gaʹpe “e kona n ataaki tii mani mwakuri aika wai mai iai.” Ngkana ti kaota te tangira ae aki bangaomata aei ke e kaotaki nakoira, ti a namakina iai ae e kakukurei maiura ao e manena.

2, 3. E kangaa Iehova ni kaota te tangira ae aki bangaomata ibukia aomata?

2 E a kamani kaota tangiraia aomata Iehova imwaini karikan Atam ma Ewa. E karaoa te aonnaba bwa mwengaia n aki toki aomata, ike a na aki tii maekanna ma a na kukurei naba iai. E aki karaoa aei Iehova i bon ibukina ma bon ibukini kabwaiara. E kaota riki te tangira ae aki bangaomata ngke e kakabwaiaia natina i aon te aba n angania kantaningaan te maiu n aki toki n te Bwaretaiti, are e a tia ni katauraoia ibukia.

 3 Ngke a karitei Atam ma Ewa, e a kaota Iehova ana tangira ae aki bangaomata ae moan te korakora. E bairea te kaboomwi ibukia kanoaia Atam ma Ewa, bwa e ataia ae iai ake a na butimwaea Ana tangira. (KBwaai 3:15; 1Ioa. 4:10) Ni koauana, man te tai are e beritana iai Iehova te tia Kamaiu, ai aron ae e a tia ni kareanaki te karea anne. Tao 4,000 tabun te ririki imwina, e a kareana Natina Iehova ae ana rikitemanna ibukia kaain te aonnaba, e ngae ngke e rangi n rawawata iai. (Ioa. 3:16) Ai kakaitaura ngaira n ana tangira Iehova!

4. Ti kangaa n ataia ae a kona aomata aika aki kororaoi ni kaota te tangira ae aki bangaomata?

4 Ti kona ni kaota te tangira ae aki bangaomata ibukina bwa e karikira te Atua ni katotongana. Ma ibukin rikiara te bure, e kangaanga iroura kaotan te tangira, ma tiaki nanona bwa ti aki kona ni karaoia. E kaota tangiran te Atua Abera, ngke e aki bangaomata n anga ana karea ae te kabanea n tamaroa mai buakon ana bwai. (KBwaai 4:​3, 4) E kaota ana tangira ae aki bangaomata Noa ibukia aomata ngke e tataekina ana taeka te Atua i nanon ririki aika bati, e ngae ngke a aki muti. (2Bet. 2:5) E karimoaa tangiran Iehova Aberaam nakon tabeakinan oin ana namakin, ngke e tuangaki bwa e na kareana natina are Itaaka. (Iak. 2:21) N aroia mwaane aika kakaonimaki aikai, ti kani kaota naba ara tangira n aki ongei kataaki ake ti kaaitarai.

KAOKORON TE TANGIRA AE KOAUA MA AE KEWE

5. N aaro raa ake ti kona iai ni kaotiota te tangira ae koaua?

5 E kabwarabwaraaki n te Baibara bwa e kaotaki te tangira ae koaua tiaki ‘tii n te taeka ke n te wi, ma n te mwakuri ao n te koaua.’ (1Ioa. 3:18) E nanonaki iai bwa ti aki kona ni kaota ara tangira n ara taeka? Tiaki ngaia anne! (1Tet. 4:18) Ma e nanonaki iai bwa ti na aki tii taekina ara tangira, moarara riki ngkana e a kainnanoaki karaoan te bwai teuana. N te katoto, ngkana e aki tau baike e kainnanoi ibukini maiuna raora ni Kristian temanna, e kainnanoa ae bati riki nakon ara taeka n akoi. (Iak. 2:​15, 16) N aron naba anne, tangiran Iehova ao raora n aomata e na aki tii kairira bwa ti na butiia te Atua bwa ‘e na kanakoia taani mwakuri nakon taiakin te uaa,’ ma ti riai naba ni kabatiaa uataboan te mwakuri ni minita.​—Mat. 9:38.

6, 7. (a) Tera “te tangira ae aki mwamwanaa te aba”? (b) Baikara katoto tabeua ibukin te tangira ae kewe?

6 E koreia te abotoro Ioane bwa ti riai n itangitangiri “n te mwakuri ao n te koaua.” Ngaia are ti na “tai mwamwanaa te aba” n ara itangitangiri, ke e na “aki mwamwanaa te aba” ara tangira. (IRom 12:9; 2Kor. 6:6) E nanonaki iai bwa ti aki kona ni kaota te tangira ae koaua ngkana ti baka n itangitangiri, n aron ae kaanga ti karina te ubu teuana. Ti kona n iango ni kangai, ‘Bon iai te tangira ae mwamwanaa te aba?’ Bon akea. Anne ngkanne bon tiaki te tangira, ma bon te mwamwanaa te aba.

7 Iangoi katoto tabeua ibukin te tangira ae kewe. N te onnaroka are i Eten, e baka n riki Tatan bwa te aomata ae tabeakina kabwaian Ewa, ma a boni bangaomata ana mwakuri ao a mwamwanaa te aba. (KBwaai 3:​4, 5) N ana bong Tawita, e kaotaki raoi ana iraorao Aitobera ma te uea bwa bon te kewe. E riki bwa te tia kamwane Aitobera ngke e a ataia ae e na reke riki iai arona. (2Tam. 15:31) N aron anne, a kauekea te iraraure n te ekaretia ni boong aikai taan tannako man te koaua ao tabeman riki, n “aia taeka ni karenarena ma aia taetae ni karang” ae a taraa n tatangira iai, ma a boni bangaomata i nanoia.​—IRom 16:​17, 18.

8. Tera te titiraki ae ti riai n titirakinira iai?

8 E rangi ni kamaamaa te tangira ae mwamwanaa te aba ibukina bwa e kaokoro ma te  tangira are mairoun te Atua are ko anga boni ngkoe iai. A kona ni mwane aomata n te tangira ae mwamwanaa te aba, ma e bon ataia Iehova. Ni koauana, e taekinna Iesu bwa a na boni katuuaaeaki “n te aro ae kakaiaki” aomata aika ai aroia taani mwamwanaa te aba. (Mat. 24:51) A bon aki kani kaotiota te aeka n tangira anne ana toro Iehova. Ma ti wanawana ngkana ti titirakinira ni kangai, ‘E koaua n taai nako au tangira, ao e aki bangaomata teutana ke ni mwamwanaa te aba?’ Ti na rinanoi ngkai aanga aika ruaiwa aika ti kona ni kakorakoraira iai ni kaota te tangira “ae aki mwamwanaa te aba.”

ARONI KAOTAN TE “ITANGITANGIRI N TE MWAKURI AO N TE KOAUA”

9. Tera ae ti na kairaki bwa ti na karaoia n te tangira ae koaua?

9 Kukurei ni beku e ngae ngke a aki noriko tabemwaang. Ti riai ni kukurei ni karaoi mwakuri n tangira ibukia tarira n te aro ae “raba,” ke ngkana akea ae e norira. (Wareka Mataio 6:​1-4.) A aki karaoa anne Anania ma Tabeire. E aki rau nanoia ngke e aki ataaki mwaitin aia bwaintangira, ao a kaokaota aia bwaintangira ni karakarakaa, ao n tokina a a katuuaaeaki n aia mwamwanaa te aba. (Mwa. 5:​1-10) Ni kaitaraan anne, ti kairaki n te tangira ae koaua bwa ti na kimwareirei ni beku ibukia tarira ao ti aki noraki, ke akea ae e kamoamoaira iai. N te katoto, taari ake a boutokaa te Rabwata n Tautaeka ni katauraoan te amwarake n taamnei a aki kaotiia ae a karaoa anne, ao a aki naba kamoamoaia, ke ni kaotii baike a karaoi.

10. Ti na kangaa ni biririmoa ni kaota karineaia tabemwaang?

10 Biririmoa ni kaota karineaia tabemwaang. (Wareka I-Rom 12:10.) E katea te katoto Iesu ni karineaia aomata n arona ni karaoi mwakuri aika rangi ni mangori. (Ioa. 13:​3-5, 12-15) Ti bae ni kainnanoa te mwakuri korakora ibukini karikirakean te nanorinano ae kainnanoaki ibukini kaotani karineaia tabemwaang n aron anne. A aki naba ota raoi abotoro n ana mwakuri Iesu ake e karaoi, ma a a tibwa ota ngke a anganaki te taamnei ae raoiroi. (Ioa. 13:7) Ti kona ni kaota karineaia tabemwaang ngkana ti aki iaiangoira n te aro ae riao ibukini buburan ara reirei, kaubwaira, ke mwiokoara n ara beku ibukin Iehova. (IRom 12:3) Ao n oneani mwin are ti na bakantang irouia naake a kamoamoaaki, ti na kimwareirei ma ngaiia, e ngae naba ngkana ti namakina ae ti riai ni karineaki ke ni kamoamoaaki naba n te baere e karaoaki.

11. E aera bwa ti aki riai ni mwamwanaa te aba ngkana ti kamoamoaia tabemwaang?

11 Kamoamoaia tarim n aki mwamwanaa te aba. Ti riai ni kamatairikira nakon taai ake ti kona iai ni kamoamoaia tabemwaang, ibukina bwa e “kateimatoa te aba” arora nne. (IEbe. 4:29) Ma ti aki riai ni mwamwanaa te aba iai. Bwa ti kaawa n taetae ni karang nakon te aomata ke n aki karaoa mwiokoara ae kakawaki are anganakina te reirei ni kairiri. (TaeRab. 29:5) Bon te mwamwanaa te aba kamoamoaan temanna ao imwina ko a manga kabuakakaa. E rarawa te abotoro Bauro nakon te bwai ni kamwane aei ao e katea te banna ni katoto ni kaotan te tangira ae koaua n arona ni kamoamoaia tabemwaang. N te katoto, e kamoamoaia ni koaua Kristian ake i Korinto ibukin aroaroia tabeua. (1Kor. 11:2) Ma ngkana iai aroaroia aika aki riai ni kamoamoaaki iai, e kabwarabwaraa bukina nakoia ma te akoi ao n te aro ae mataata.​—1Kor. 11:​20-22.

Te anganga nakoia tarira aika kainnano, bon te anga teuana ibukini kaotan ara tangira ao ara akoi (Nora barakirabe 12)

12. Ti na kangaa ni kaota te tangira ae koaua n arora n iakoakoi?

12 Kam na iakoakoi. E tua nakoira Iehova bwa ti na tituaraoi nakoia taari. (Wareka 1 Ioane 3:17.) Ma ti riai ni karaoia ma te nano ae koaua, n akea teutana tamrurun te bangaomata. Ti kona n titirakinira ni kangai: ‘I akoakoiia tii raoraou ni kaan, ke aika  iai mwiokoaia, ke naake a kona ni kabooa mwin au akoi? Ke I ukeri aanga ake I kona iai n tituaraoi nakoia taari aika I aki kinaia raoi ke a aki kona ni kabooa mwin au akoi?’ (Ruka 14:​12-14) Ke iangoa raom ni Kristian temanna ae e a kainnanoa te ibuobuoki imwin ana aki babaire raoi ke temanna ae aki karabwako ibukin am akoi. Ngkana a riki aekaki akanne, ti riai ni maiuakina te reirei ni kairiri aei: “Kam na iakoakoi i marenami n aki ngurengure.” (1Bet. 4:9) Ngkana ko kakairi n te reirei anne, ko na karekea kukureim man te anganga ma te nano ae raoiroi.​—Mwa. 20:35.

13. (a) N ningai ae ti kainnanoa riki iai te taotaonakinnano? (b) Tera ae ti kona ni buokiia iai ake a mamaara?

13 Boutokaiia akana mamaara. E kona n tuoaki koauan ara tangira n ana tua te Baibara ae ti na “boutokaiia akana mamaara, ao [ni] bwaina te taotaonakinnano nakoia aomata nako.” (1Tet. 5:14) E ngae ngke a bati aika mamaara ake a a manga korakora imwina, ma tabeman a kainnanoa ara taotaonakinnano ao ara boutoka ae teimatoa. E kona n nanonaki iai taekinan te kibu ae kaungaunga nakoia, kaoakia bwa a na toa ma ngaira n te mwakuri ni minita, ke te kakauongo nakoia. Irarikin anne, n oneani mwin are ti na tii iaiangoa te tari temanna bwa e “korakora” ke e “mamaara,” ti riai n ataia ae a bane n iai baika ti korakora ao ni mamaara iai. E taekina naba Bauro mamaarana. (2Kor. 12:​9, 10) Ngaia are ti kona ni bane ni kakabwaiaaki man aia boutoka raora ni Kristian.

14. Tera ae ti riai ni kukurei ni karaoia ibukini kateimatoaan te rau ma taari?

14 Karekea te rau. Ti karaoa ara kabanea ni konaa ni kateimatoa te rau ma tarira, e ngae ngke ti namakinna bwa akea ae e ota iroura ke e ribuaka te aba nakoira. (Wareka I-Rom 12:​17, 18.) E kona te kabwarabure ni kanakoraoa te kangaanga, ma e na nako raoi man te nano. N te katoto, n oneani mwin are ko tii kangai, “Kabwaraa au bure ngkai ko namakina anne,” ko kona ni kaota te bwai ae ko bure iai ni kangai, “Kabwaraa au bure ngkai I kauniko n te baere I taekinna.” E rangi ni kakawaki te rau n te maiu n taanga. A aki riai taanga ni baka n tangiriia i mataia aomata, ma ngkana ai tii ngaiia a aki kakataetaeia i marenaia, a taekini baika kammaraki, ke a iowawa i marenaia.

15. Ti na kangaa ni kaotia bwa ti kabwarai buure mai nanora?

15 Tauraoi n ikabwarabure. Ti kabwarai buure ngkana ti mwaninga taekan ana bure temanna ao ni katoka unra irouna. Ngkana ‘ti taotaon nanora i marenara n te tangira, ni kaingaingai nanora ni maiuakina te aro ni katiteuanaaki rinanon te taamnei n te bwai ni kabaebae are te raoi,’ ti a kona iai n tauraoi ni kabwarai aia bure naake tao a aki ataia ae a kaunira. (IEbe. 4:​2, 3) Ngkana ti na kabwarai buure mai nanora, ti riai ni katoka iaiangoan te baere e karaoia te aomata bwa ti aonga n “aki taua mwini [karawawataara].” (1Kor. 13:​4, 5) Ngkana ti kaikoa  ke n tataua unra, ti na bon urua ara iraorao tiaki tii ma tarira, ma ara iraorao naba ma Iehova. (Mat. 6:​14, 15) Ti kona naba ni kaota ae ti kabwarai aia bure mai nanora ngkana ti tataro ibukia naake a kaunira.​—Ruka 6:​27, 28.

16. Tera arora n iangoi mwiokoara n ara beku ibukin Iehova?

16 Tai ukera oini kabwaiam. Ngkana ti anganaki mwiokoara n ara beku ibukin Iehova, ti riai n tarai bwa ara anga ni kaota koauan ara tangira, n arora n aki ‘ukera oini kabwaiara, ma ti na ukera ae e na kabwaia iai raora.’ (1Kor. 10:24) N te katoto, n ara tai n runga ao ni bwabwaro, a mwiokoaki taan ibuobuoki ake a tabe ma bairean taabo n tekateka, bwa a na roko imwaia aomata. N oneani mwin are a na iangoia bwa e a reke aia tai ni karekei nneia n tekateka aika taiani kabanea n tamaroa ma aia utu, a bati i buakoia aika tekateka n taabo aika aki rangi ni kamwengaraoi n te tabo are a mwiokoaki iai. Man aroia n aki ukeri oini kabwaiaia n te itera aei, a kaotia iai bwa e bon aki bangaomata teutana aia tangira. Ko na kangaa ni kakairi n aia katoto ae raoiroi?

17. Ngkana e karaoa te bure ae kakaiaki temanna, e na kairaki n te tangira ae koaua bwa e na karaoa tera?

17 Kaotii am bure ao kitani. Tabeman Kristian ake a karaoi buure aika kakaiaki, a kataia ni karabai bwa a rawa ni bwainrang ke ni karawawataia tabemwaang. (TaeRab. 28:13) Ma e bon aki tatangira te aro anne, bwa e aki tii rotakibuaka iai te tia bure ma a rotakibuaka naba iai tabemwaang. E kona n tuka mwamwakurin taamnein te Atua n te ekaretia ae bwanin ao n uruana te rau iai. (IEbe. 4:30) Te tangira ae koaua e na kairiia Kristian ake a karaoi buure aika kakaiaki bwa a na maroro ma unimwaane bwa a aonga ni buokaki.​—Iak. 5:​14, 15.

18. Tera aroni kakawakin te tangira ae koaua?

18 Te tangira bon te kabanea ni kakawaki i buakon aroaro nako. (1Kor. 13:13) E kaotira bwa taan rimwin Iesu ni koaua ngaira ao ti kakairi iroun Nibwan te tangira ae Iehova. (IEbe. 5:​1, 2) E korea aei Bauro: “Ngkana akea te tangira irou, ao bon akea uaau.” (1Kor. 13:2) Ti bia teimatoa ni kaotiota te tangira tiaki “n tii te taeka” ma “n te mwakuri ao n te koaua.”