Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) Nobembwa 2017

Iai n te maekatin aei kaongora ibukin te reirei ibukin Ritembwa 25, 2017 nakon Tianuare 28, 2018.

Anene ni Kimwareirei!

Ngkana e kamaamaa iroum te anene ma kaain te ekaretia, ko na kangaa n tokanikai i aon raraomam anne, ao ni kabongana bwanaam n neboa Iehova?

Ko Kamanoko Iroun Iehova?

Te babaire ibukini kaawa ni kamanomano i Iteraera rimoa, e reireinira ana nanoanga te Atua.

Kakairi n Ana Kaetitaeka ae Riai Iehova ao Ana Nanoanga

A kangaa ni kaota ana nanoanga Iehova kaawa ni kamanomano? Tera reireiara iai ibukin ana iango te Atua n te maiu? A kangaa ni kaota ana kaetitaeka ae riai ae kororaoi?

“E na Kakabwaiaaki te Aomata ae Tituaraoi”

Ti kona ni kamanenai ara tai, korakorara, ao ara bwai riki tabeua ibukini boutokaan te mwakuri n uarongorongo ibukin te Tautaeka n Uea.

Rarawa Nakon Aia Iango Kaain te Aonnaba

Ti riai ni bane n totokoi iango aika taabangaki bwa e na aki rotakibuaka iai ara iango. Iangoi katoto aika nimaua ibukin aia iango kaain te aonnaba.

Tai Kariaia te Bwai Teuana Bwa E na Tukiko Mani Karekean te Kaniwanga

E anga taeka ni kauring te abotoro Bauro ae irianaki n te tangira ngke e tia ni kauringia raona ni Kristian aia kantaninga ae kakukurei.

Ko na Kangaa ni Kanakoraoa Arom n Am Ekaretia ae Boou?

Ngkana ko na bita am ekaretia, ko na bae n raraoma. Tera ae e na buokiko ni kanakoraoa arom?