IAI te bwai ae ko titeboo iai ma burabeti ake rimoa? N “Nanon Taeka Aika Kabonganaaki n te Baibara” n Te Rairai ae te Aonnaba ae Boou are bwain 2013 n te taetae n Ingiriti, ao aei kabwarabwaraan te burabeti: “Te aomata are e kaotiotaki rinanona ana kantaninga te Atua. A riki burabeti bwa taan taetae ibukin te Atua, ake a aki tii taekini kanoan taai aika a na roko, ma bon ana angareirei naba Iehova, ana tua, ao ana motikitaeka.” E ngae ngke ko aki taetae ni burabeti, ma ko taetae ibukin te Atua ngkai ko tataekina Ana Taeka.​—Mat. 24:14.

Ai tamaroara tibwangara ae kaongoaia tabemwaang taekan Atuara ae Iehova, ao reiakinaia bwa tera ana kantaninga ibukia aomata! Ti uaia ni karaoa te mwakuri aei ma te ‘anera ae kibakiba i nukani karawa.’ (TeKao. 14:6) Ma ti kona ni kaaitara ma kangaanga ake ti a kona iai ni mwaninga taekan tibwangara ae tamaroa aei. Baikara kangaanga tabeua? Ti kona n taonaki n te kua, te bwarannano, ke namakinan te aki tau. E riki naba anne irouia burabeti ake rimoa, ma a aki bwarannano. Ao e buokiia Iehova ni kakororaoi mwiokoaia. Iangoi katoto tabeua, ao noria bwa ti na kangaa ni kakairi irouia.

A KAKORAKORAIA

Ti kona ni kua n tabetai man ara mwakuri ni katoabong, ao tao n namakina ae ti a aki konamaki n uarongorongo. E koaua ae ti kainnanoa karekeani motirawara, n aron naba Iesu ma abotoro. (Mareko 6:31) Ma iangoa aron Etekiera i Baburon ma mwiokoana i buakoia tibun Iteraera ake a kairakinako bwa taenikai mai Ierutarem. N te taina ao te Atua e tuanga Etekiera bwa e na karekea te buriki teuana ao ni kaara i aona taamnein te kaawa ae Ierutarem. Imwina ao e riai ni kaota bannan otabwaninian te kaawa ane uarereke anne ni wene i aon iterana are te angamaing i nanon 390 te bong, ao imwina i aon angaataina i nanon 40 te bong. E tuanga Etekiera Iehova ni kangai: “Noria, I kawene bwaai ni kabaebae i aom, ao ko na aki rairiko mai rarikim nako rarikim,  ni kabane moa bongin am maeka ni buaka.” (Etek. 4:1-8, BG) E bae ni katikaki nanoia n aei tibun Iteraera ake a taenikai. E raka i aon teuana te ririki aron Etekiera ni karaoa te waaki ae kakua aei. Ma e kangaa te burabeti aei ni kakororaoa mwiokoana?

E ota Etekiera ni bukini kamwanangaana bwa te burabeti. Ngke e kanakoa Etekiera te Atua ao e tuangnga aei: “Ngkana tao a kan ongo [tibun Iteraera], ke ngkana tao a rawa n ongo . . . , a na bon ataia naba ba e mena te burabeti i buakoia.” (Etek. 2:5, BG) E ururinga te kantaninga ni mwiokoana aei. Ngaia are e kukurei ni kaota bannan otabwaninian Ierutarem. E kaotia raoi ae bon te burabeti ni koaua. E roko te rongorongo irouna ma raona n taenikai, ae kangai: “E a oreaki te kawa.” Eng, a a tibwa ataia tibun Iteraera ae e mena te burabeti i buakoia.​—Etek. 33:21, 33, BG.

N taai aikai ao ti anga te kauring nakoia aomata ibukin rokoni kamaunaan ana waaki ni kabane Tatan i aon te aba. E ngae ngke ti namakina te kua, ma ti kabongana korakorara n tataekina Ana Taeka te Atua, ni manga okiriia aomata, ao ni kairi reirei n te Baibara. Ngkana a a koro bukin taetae ni burabeti ni kaineti ma tokin te waaki ae ngkai, a na rau nanora ngkai ti riki bwa “te aomata are e kaotiotaki rinanona ana kantaninga te Atua.”

A TOKANIKAI I AON TE BWARANNANO

Ti kakorakoraira n ana ibuobuoki taamnein Iehova, ma n tabetai a boni kona naba ni bwara nanora ibukin aroia aomata nakon ara rongorongo. Ti karaoa ae riai ngkana ti uringa ana katoto te burabeti ae Ieremia. E kaaitara ma te bwainingare, te kabuakaka, ao te kakaniko, ibukina bwa e tataekina ana rongorongo te Atua nakoia tibun Iteraera. N te taina ao e taku Ieremia: “N na aki manga taekinna, ma n aki manga taetae n arana.” Bon titeboo naba ana namakin Ieremia ma ngaira. Ma e teimatoa ni karokoa ana rongorongo te Atua. Bukin tera? E reitia ni kangai te burabeti aei: “Ao e roko iai i nanou te bwai ae kanga te ai ae ura ae kainaki i nanon riu, ao I a kua n taotaona nanou, ao I aki kona ni kainababu.”​—Ier. 20:7-9, BG.

N aron anne, ngkana a bwara nanora ibukin aroia aomata nakon ara rongorongo, ti kona ni kanakoa te namakin anne ngkana ti kananoi ara iango i aon te rongorongo ae ti tataekinna. E kona n riki bwa kaanga ‘te ai ae ura ae kainaki i nanon riira.’ Karekean te wareware n te Baibara bwa anuara ni katoabong e kona ni kateimatoa te ura anne i nanora.

A TOKANIKAI I AON NAMAKIN AIKA AKI RARAOI

A namakinna Kristian tabeman bwa a aikoa ataa te bae a na karaoia ngkana a anganaki mwiokoaia ae a aki ota raoi iai. Tao e namakina naba anne te burabeti ae Otea. E tua ni kangai Iehova nakoina: “Naako karekea bum mai buakon te wewene ni bure ma natim mai buakon te wewene ni bure.” (Otea 1:2, BG) Iangoia bwa tera am namakin ngkana ko nangi mare, ao e tuangko te Atua bwa ko na mare ma te aine ae kakabooaki! E butimwaea anne Otea. E anaa Komera bwa buuna, ao e a bungia neiei te nati te mwaane. Imwina riki ao e a manga bungia te nati te aine ao te nati te mwaane riki temanna. N taraana ao naati aika tibwa riki aikai, bon natin neiei ni wene ni kimoa. E a kaman tuanga Otea Iehova bwa te aine ae e na bunna aei, “e na rimwiia taan taanna.” Noria bwa e kabonganaaki te bururare ae “taan taanna.” Ao imwina e a manga kataia n okira Otea. Ngke arona bwa ngkoe te burabeti aei, ko na butimwaea buum? Bon anne raoi ae e tuanga Otea Iehova bwa e na karaoia! E boni kabooa naba kaokan neiei te burabeti aei n te boo ae bobuaka.​—Otea 2:7; 3:1-5, BG.

Tao e bae n iangoia Otea bwa tera manenani kakororaoani mwiokoana aei. Ma aron Otea ni kakaonimaki ni karaoa raoi te banna ni kaotioti aei ni maiuna, e buokira n ataa marakin Teuare Moan te Rietata ngke a aki kakaonimaki nakoina tibun Iteraera. Ao ni koauana, iai tabeman tibun Iteraera aika raoiroi nanoia ake a okira te Atua.

Ni boong aikai ao e a aki tuanga temanna te Atua bwa e “na karekea [buuna] mai buakon te wewene ni bure.” Ma iai reireiara man aron Otea ni butimwaea anne? Reireiara teuana bwa ti na kukurei n tataekina te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea “i mataia aomata ao man te  auti teuana ma teuana,” e ngae ngke e kangaanga iroura. (Mwa. 20:20) Tao iai tabeua iteran te mwakuri n uarongorongo aika aki bebete iroum. A bati aomata ake a reirei ma Ana Tia Kakoaua Iehova ake a taekinna bwa a kukurei n reirei n te Baibara ma a bon aki kona n uarongorongo man te auti teuana ma teuana. A bati i buakoia imwina riki ake a a moana karaoan te baere a taekinna ngkoa bwa a aki kona ni karaoia. Ko nora te reirei ae reke iai?

E kona n reke reireiara riki teuana man aron Otea ni butimwaea mwiokoana ae kangaanga. E boni kona ni bubutii bwa e na aki karaoa te banna ni kaotioti arei n irekereke ma buuna. Ao a na ataa taekan te mwioko aei aomata tabemwaang ngke arona bwa e aki korea te rongorongo aei Otea? E kona naba n riki nakoira ae e a reke ara tai n taekina taekan Iehova nakon temanna, ao akea ae e ataa anne. E riki aei nakon Anna ae ataein te reirei n te kuura ae rietata n te United States. E tuangia ataein te reirei te tia reirei bwa a na korea aia rongorongo i aon iango tabeua ke baike a nene aia koaua iai, ao n anai nanoia raoia n reirei bwa a na kakoauaa. E kona Anna ni katibanakoa reken ana tai n uarongorongo aei. Ma e namakinna ae e anganaki ana tai aei iroun te Atua. N ataakin ae e kona ni katibanakoa aei, e tataro nakon Iehova, ao e a korakora nanona ni kani kabongana raoi te tai aei. E korea te rongorongo ae atuna: “Te Ewarutin: Iangoi Bwaai ni Kakoaua.”

A katotongi nanoia burabeti ara roro n rikirake bwa a ninikoria ni kaota koauan ae Iehova bon ara tia Karikiriki

Ngke e teirake Anna ni wareka ana rongorongo nakoia raona n reirei, ao e a tabeki titiraki ni kakaaitara te teinnaine temanna ae kakoauaa te ewarutin. E tokanikai Anna ni katea bukin ana koaua. E anaaki nanon ana tia reirei Anna ao e anganna kaniwangana ibukin ana rongorongo ae moan te anainano. Man te tai anne ao e a mamaroroakina taekan te karikibwai Anna ma te teinnaine are kaitaraa. Imwini butimwaeani mwiokoana mairoun Iehova aei, ao e taku Anna: “I a aki mamaaku ngkai n tataekina te rongorongo ae raoiroi.”

E ngae ngke tiaki raoi burabeti ngaira, ma ti kona ni kakororaoa raoi ana kantaninga Iehova ibukira ni boong aikai ngkana ti katotongi nanoia burabeti ni kan anga ngaiia, n aron Etekiera, Ieremia, ao Otea! N am tai n taromauri n utu ke n ukeuke n reirei i bon iroum, e aera bwa ko aki wareki taekaia burabeti riki tabeman rimoa ao ni kananoa am iango bwa tera arom ni kakairi n aia katoto?