IMWAINI waeraken Iesu nako karawa, e tuangia taan rimwina aei: “Kam na riki bwa taani kakoaua ibukiu . . . nako tabon aonnaba.” (Mwa. 1:8) A na kangaa ni karaoa anne Kristian ake rimoa?

E taekinna Martin Goodman ae te professor n te Oxford University bwa te “bwai ae kaokoroia Kristian ma koraki n Aro ake tabeua ao I-Iutaia naba i aan te embwaea n Rom rimoa, bon tabeakinani mwiokoaia.” E a tia Iesu ni mwamwananga man te tabo teuana nakon teuana ni karaoa ana mwakuri ni minita. A kakairi n ana katoto Kristian ni koaua ao a bae n ota ae e irekereke kabutan “te rongorongo ae raoiroi ae taekan ana tautaeka n uea te Atua,” ma kakaaeaia aomata ake a kan ataa te koaua man te Baibara. (Ruka 4:43) Anne bukina teuana ae iai n te ekaretia ni Kristian n te moan tienture taian “abotoro,” ae te taeka ae nanona te koraki aika kamwanangaaki aika taan tei. (Mareko 3:14) E tua ae kangai Iesu nakoia taan rimwina: “Mangaia are naako, reireinia aomata mai buakoia botannaomata nako bwa a na riki bwa taan rimwiu.”​—Mat. 28:18-20.

Akea ngkai i rarikira ana abotoro Iesu ake 12, ma a bati ana toro Iehova aika kaotiota te nano ni mitinare. A kaeka ni kangai nakoni kaoakia bwa a na karababaa aia mwakuri n uarongorongo: “Aio ngai; kanakoai.” (Ita. 6:8, BG) A a tia ni mwaing tabeman nakon aaba aika raroanako, n aroia nga ma nga ake a a tia n reirei n te Kuura ni Kireata. Temwangina a mwaing nakon te tabo ae kaokoro bon i aon abaia. A bati ake a reiakina te taetae ae boou bwa a aonga ni mena n ekaretia ao kurubu tabeua, n tararuai kainnanoia naake a kabongana te taetae anne. A bae ni kaaitara ma kangaanga taari aikai, ake a mwaing nakon te tabo ae kainnanoaki iai te ibuobuoki ke ake a reiakina te taetae ae kaokoro, ao e bae n aki bebete irouia. A kainnanoa te nano ni kan anga ngaiia bwa a na kaota tangiran Iehova ao raoia n aomata. A a tia ni warebwaia boona ao a anga ngaiia bwa a na  ibuobuoki. (Ruka 14:28-30) Taari aika karaoi mwaneka aikai a ibuobuoki n te bae kainnanoaki.

Ma e kakaokoro aroia aomata. A aki kona ni bane taani Kakoaua ni mwaing nakon te tabo ae kainnanoaki riki iai te ibuobuoki, ke n reiakina te taetae ae kaokoro. Ma ti kona ni kaota te nano ni mitinare bon i nanon ara ekaretia?

RIIKI BWA TE MITINARE NI BON AM EKARETIA

Kabongana raoi arom ae ngkai n ibuobuoki n te bae kainnanoaki

Iai te nano ni mitinare irouia Kristian ake n te moan tienture, ma n taraana angiina a bon tiku i abaia. E ngae n anne, e kaineti naba nakoia ma ana toro te Atua ni kabane, te kaungaunga are e anganaki Timoteo ae kangai: “Karaoa ana mwakuri te tia tataekina te euangkerio, kakororaoa raoi am mwakuri ni minita.” (2Tim. 4:5) E kaineti nakoia Kristian ni kabane n aia tabo nako te tua ibukin tataekinan rongorongon te Tautaeka n Uea ao karekeaia taan rimwini Kristo. Irarikina, a kona ni karaoaki iteran te mwakuri ni mitinare aika bati n ara ekaretia n ara tabo.

N te katoto, te mitinare n te aba ae ianena e riai ni kaangaraoa arona ma baika boou. A bati baika a rangi ni kaokoro n ana tabo ae boou are e mwiokoaki iai. Ma tera arora ngkana ti aki kona ni mwaing nakon te tabo ae kainnanoaki riki iai te ibuobuoki? Ti riai n iangoia bwa ti atai bwaai nako ibukin ara aono n ara ekaretia? Ke ti kona ni katai aanga aika boou ibukini kawaraia aomata? N te katoto, n 1940 ao a kaungaaki taari bwa a na bairea te bong teuana n te wiki ibukini karaoan te uarongorongo i rarikin te kawai. Ko kona ni buoka karaoan anne? Ke tera aroni kamanenaani kaa aika kokokaki ake a katokaaki iai booki? E nanonaki iai aei: Ko a tia n iangoi aanga n taekina te rongorongo ae raoiroi n aron akanne, aika tao a boou iroum?

ni kaungaia tabemwaang ni “karaoa ana mwakuri te tia tataekina te euangkerio”

E na buokira bwainan te iango ae riai n ingainga ao ni kakorakoraira n te mwakuri ni minita. N taai aika bati ao bon taan uarongorongo aika rangi n tau ake a tatauraoi ni mwaing nakon te tabo ae kainnanoaki riki iai te ibuobuoki, ke ni beku n te tabo ae kaokoro iai te taetae. A kona n riki naakai bwa te kakabwaia nakoia aomata aika bati, n aroia ni moanibwaia te mwakuri ni minita. Irarikin anne, a kairiri mitinare n angiin te tai ni babaire n te ekaretia ni karokoa ae a reke taari mwaane aika tau n te tabo anne. Ngkana te mwaane ngkoe ae tia Kakoaua, ko ‘ukoukora te kani’ beku ibukia raom n te onimaki n am ekaretia?​—1Tim. 3:1.

 RIIKI BWA ‘TAAN IBUOBUOKI AIKA TAANI KAKORAKORA’

N anga te ibuobuoki ae manena

Irarikin te ingainga n uataboa te mwakuri ni minita ao te tauraoi ni karaoi tibwanga n te ekaretia, iai riki itera tabeua ake ti kona iai ni buoka ara ekaretia. A kona aomata nako aika ataei ke kaara, mwaane ke aine, n riki bwa ‘taan ibuobuoki aika taani kakorakoraia’ raao n te onimaki aika kainnanoa te ibuobuoki.​—IKoro. 4:11.

Ngkana ti na riki bwa taani buokiia raora n te onimaki, ti riai ni kinaia raoi. E kaumakira te Baibara bwa ti na “iaiangoira i marenara” n ara tai ni bobotaki. (Ebera 10:24) A kaotaki n taeka aikai bwa e ngae ngke ti na aki roko n tabeia aomata ma ti riai ni kataia ni kinaia tarira ao n ota irouia, ma baike a kainnanoi. E kona n ae baike a kainnanoi e kaineti ma bwaai n rabwata, aia namakin, ke aia onimaki. Tiaki tii tabeia unimwaane ao tabonibai buokaia raao n te onimaki. E koaua ae e kona n iai taai tabeua ake e bon riai temanna mai buakoia taari mwaane akanne ni karekea te ibuobuoki. (IKar. 6:1) Ma ti boni kona ngaira ni kabane ni buokiia taari aika kara, ke kaain te utu ae bwanin, ake iai aia kangaanga.

Ni kaungaia naake a kabokorakora ma tabeaiangan te maiu aei

N te katoto, ngke e kaaitara Salvatore ma te kangaanga n irekereke ma te mwane, ike e a riai ni kaboonakoa iai ana bitineti, mwengana, ao aia bwai aika bati, e a iangoia bwa ai tera aroia ana utu. A nora kainnanoia aei te utu teuana n te ekaretia. A karekea te ibuobuoki te mwane, a buoka Salvatore ma buuna ni karekea aia mwakuri, ao a kabanea aia tai n te tairiki ae bati ni kakauongo nakoia kaain te utu aei ao ni kaungaia. E a reke aia iraorao ae teimatoa i nanon ririki aika bati. N aki ongea te tabeaianga ae korakora are riki n te tai anne, ma a a kona ngkai utu aika uoua aikai n ururingi taai aika kakukurei ake a ikoikotaki iai.

Irouia Kristian ni koaua, te waaki n te Aro bon ibukia aomata nako ao tiaki tii ibukia. N aron ae e kaotaki iroun Iesu, ti riai ni kaongoia aomata nako taekani berita aika tamaroa man te Baibara. E ngae ngke ti kona ni mwaing ke ti aki, ma ti kona ni karaoa ara kabanea n tamaroa ni karaoa ae raoiroi nakoia aomata nako. Ao ti boni kona ni karaoa anne n te ekaretia ae ti mena iai. (IKar. 6:10) Ni karaoan aei, ti na namakina kakimwareirein te anganga ao ni buokaki n “teimatoa ni karikiuaa ni mwakuri nako aika raraoi.”​—IKoro. 1:10; Mwa. 20:35.