E KAKAWAKI ao ni bongana ara mwakuri ni minita. Ma a aki bane aomata ake ti uarongorongo nakoia ni kukurei iai. E ngae ngke a kaota te kan ongora n te rongorongo man te Baibara, ma a aki ataa kakawakin ae a kainnanoa te reirei n Ana Taeka te Atua ma ngaira.

E noraki koauan aei iroun Gavin are moana kaakaeani bobotaki n te ekaretia ma e rawa ni butimwaea te reirei n te Baibara. E taku teuaei: “E aki rangi n tau au atatai n te Baibara ao I aki kani kaota kabwakau. I taraia raoi bwa N na aki mwamwanaaki ao e na aki tauaki au tai iai.” Tera am iango? Ko na iangoia bwa e aki kona ni bitaki Gavin? Tiaki ngaia anne! Iangoi uaa aika raraoi iroun te aomata ae reirei n te Baibara. E tuangia ana aomata rimoa Iehova ni kangai: “A na timtim au taeka n ai aron te aoi, n ai aron te maatim ni karau ae bwaka i aon te uteute.” (TuaKau. 31:19, 30; 32:2) A kamatataaki raoi ni kabwarabwaraan te aoi arora ni buokiia aeka n aomata nako n ara mwakuri ni minita n te aro ae uaana.​—1Tim. 2:3, 4.

 TE MWAKURI NI MINITA KAANGA AI ARON TE AOI​—N TE ARO RAA?

E bwaka ni maatim te aoi. E moan riki te aoi man ikoikotakin te maatim n ran man te buane are n te ea. A ‘maatim n aron te aoi’ ana taeka Iehova bwa e taetae ma te akoi, te aamarau, ao te mwamwannano, nakoia ana aomata. Ti kakairi irouna ngkana ti kaota karinean ana iango te aomata. Ti kaungaia aomata bwa a na kabonganai oin aia iango ao ni karaoi aia babaire iai. Ngkana ti kaota te mwamwannano n aron anne, a na kai butimwaeaki ara taeka ao e na uaana riki ara mwakuri ni minita.

E kabebetenano te aoi. A kabebeteaki aomata n ara mwakuri ni minita ngkana ti iaiangoa te aro ae moan te tamaroa ibukini karikirakean riki kan ongoraeia. E aki kairoroaki Gavin are taekinaki mai moa bwa e na butimwaea te reirei n te Baibara. Ma ngke e moani kawaraki iroun te tari ae Chris, e kakaaei aanga aika kakaokoro teuaei bwa e aonga Gavin ni kukurei riki ni kani maroro n te Baibara. E kabwarabwaraa Chris nakoni Gavin ae iai te boto n iango n te Baibara, ao ngkana e ataia e na buokaki n ota riki ni bobotaki ake e kaakaei. E kaotia imwina Chris bwa bon te taetae ni burabeti n te Baibara are e a kakoauaa iai bwa e boni koaua te Baibara. Aei are e a karekei maroro aika kakaokoro ibukini kakoroani bukin te taetae ni burabeti. E namakina kabebetean nanona Gavin ni maroro aikai, ao n tokina e a butimwaea te reirei n te Baibara.

E kateimatoa te maiu te aoi. E kabuebue ao ni mwautakataka te aba ae Iteraera n tain aki bwabwakan te karau n namwakaina aika bati. A kona aroka n rai ao ni mate ngkana akea te mwaimwai man te aoi. E riki naba n taai aikai te mwautakataka n taamnei, n aron are e taetae ni burabetinna Iehova. (Amota 8:11) E berita bwa a na riki “n aron te aoi mairoun Iehova” taan tataekina te rongorongo ae raoiroi aika kabiraki, n aroia n tataekina rongorongon te Tautaeka n Uea ao a boutokaaki irouia raoia aika “tiibu tabemwaang.” (Mika 5:7; Ioa. 10:16) E kakawaki iroura ara rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea ae iteran naba ana bwaintituaraoi Iehova ae te aoi n taamnei ae kateimatoa te maiu?

Bon te kakabwaia mairoun Iehova te aoi. (TuaKau. 33:13) E kona ara mwakuri ni minita n riki bwa te kakabwaia nakoia naake a butimwaeia. E karekea naba te kakabwaia ae aron anne Gavin. A reke kaekaan ana titiraki ni kabane man reireina n te Baibara. E waekoa n rikirake nakon te bwabetito, ao e a kukurei ngkai ma buuna ae Joyce n uataboa tataekinan te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea.

A kabutaa te aonnaba Ana Tia Kakoaua Iehova ma rongorongon te Tautaeka n Uea

E NA KAKAWAKI IROUM AM MWAKURI NI MINITA

Ngkana ti iaiangoa te aoi ti kona ni kaungaaki naba iai bwa e na rangi ni kakawaki iroura uataboan te mwakuri ni minita. N te aro raa? E rangi n uarereke ae kona n reke man te timtim n ran teuana, ma a kona ni kamwaimwa te aonnaba timtim aika mirion ma mirion aika ikotaki. N aron anne, e kona n taraa n rangi n uarereke iroura ara mwakuri ni minita ngkana tii ngaira. Ma ikotakin aia kakorakora ana minita Iehova ni kabane ake a anga ngaiia, e a buokaki iai tataekinan te rongorongo ae raoiroi “nakoia botannaomata ni kabane.” (Mat. 24:14) E kona n riki ara mwakuri ni minita bwa te kakabwaia mairoun Iehova nakoia aomata? Eng, ngkana ti tataekina te rongorongo n aron te aoi ae bwaka ni maatim, e kabebetenano, ao e kateimatoa te maiu!