Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 RONGORONGORA RIMOA

“N Ningai ae E na Manga Boo Iai Ara Bwabwaro?”

“N Ningai ae E na Manga Boo Iai Ara Bwabwaro?”

BON raabanen Nobembwa 1932 te tai aei, i Mexico City. Teuana te wiki imwaina, a a tibwa tei tauran te kawai aika maiu man te iti n te kaawa ae bubura aei ae raka mwaitini kaaina i aon teuana te mirion. Ma ai tiaki ngkai te rongorongo ae kakaongora tauran te kawai aikai. A a tabe ngkai ma te bwai ae e na riki n te wiki aei taani karekerongorongo. A mena n te tabo n turein ma aia kainrawetaamnei aika tauraoi, ao a kantaningaa rokon te iruwa ae rine ae Joseph F. Rutherford, ae te beretitenti n te tai anne n te Watch Tower Society. A roko naba ikanne taani Kakoaua ake a na butimwaea Brother Rutherford are e na kaea aia bwabwaro ae tenibong bongina.

E taekinaki aei n The Golden Age: “Akea te nanououa bwa e na ururingaki te bwabwaro aei bwa te bwai ae rianako kakawakina n te tai are e waaki iai te Koaua n te aba ae Mexico.” Ma tera ae rianako iai te bwabwaro aei, ae kaeaki tii irouia aomata aika 150?

Imwain rikin anne ao e aki rangi ni karikiuaa te Tautaeka n Uea i Mexico. Ni moa man 1919, a kakaraoaki ruunga aika uarereke, ma e kekerikaaki mwaitin ekaretia n ririki ake imwina. Ma e taraa n ae e nang bitaki anne imwini kaukan te aobiti n tararua i Mexico City n 1929. E ngae n anne bon iai naba kangaanga. E rangi n un temanna te tia uarongorongo ae kabwanina ana tai ngke e tuangaki bwa e na katoka renganan te waaki ni bitineti ma te mwakuri n uarongorongo, ao e a buubai naba ma ni katea oin ana kurubu n reirei n te Baibara. N te tai naba anne, e karaoa te bwai ae aki boraoi ma ana reirei te Baibara te mataniwi n te aobiti n tararua, ao e a riai ni karekeaki oneani mwina. A a boni kainnanoa kaungaan aia onimaki taani Kakoaua aika kakaonimaki i Mexico.

N rokon Brother Rutherford e angania taani Kakoaua aikai te kaungaunga ae bati, n ana kabwarabwara aika kaunga aika uoua n te bwabwaro, ao n ana kabwarabwara aika nimaua aika ringa te nano i aon te rerio. Ai tibwa te moantai aei ae taekinaki iai te rongorongo ae raoiroi n rerion Mexico ni kabutaa te aba. Imwin te bwabwaro, e a bairea te mwakuri te mataniwi n te aobiti n tararua are e a tibwa rineaki, ao a a waaki taani Kakoaua aika ingainga ma korakoraia are e a tibwa reke ao ana kakabwaia Iehova.

Te bwabwaro n 1941 i Mexico City

N te ririki are imwina, e a aki karaoaki tii teuana te bwabwaro n te aba aei ma ai uoua, teuana n te kaawa ae Veracruz ae te matabaiawa, ao teuana i Mexico City. E a moanna ni karikii uaa aika raoiroi te mwakuri korakora n te uarongorongo. N 1931, ao mwaitiia taan uarongorongo bon 82. Tebwina te ririki imwina, ai tebwina te tai okiokin te mwaiti anne! Iai 1,000 tabun ake a roko i Mexico City ni kaea te bwabwaro n 1941.

“NINIAN TAIANI KAWAI”

N 1943 ao taani Kakoaua a karin i aoia taiani katanoata ao a katanoataa te Bwabwaro ae “Free Nation’s” ae karaoaki ni kaawan Mexico aika 12. * A karin ni  katinei i aon angaia katanoata aikai, teuana mai moaia ao teuana i akuia, ae te anga n uarongorongo ae e a kamani kabonganaaki irouia taani Kakoaua man 1936.

Te maekatin n 1944 ae kaota taamnein te mwaati ma katanoata i aoia i Mexico City

E taekina ae kangai te maekatin ae te La Nación ibukin nakoraoin aia mwaati taani kakoaua ma katanoata aikai i aoia i Mexico City: “Ni moanibongin te [bwabwaro], a tuangaki [taani Kakoaua] bwa a na kaoia aomata aika bati riki. N te bong are imwina, e a aki tau te tabo.” E aki kukurei te Aro ni Katorika ni mwin aia mwaati aikai, ao e a kauekea kaitaraakia taani Kakoaua. N aki ongea te kakaaitara, ma a bon teimatoa ni mwaati n taiani kawai taari mwaane ma aine aika aki mamaaku aikai. E ribootinaki aei n te La Nación: “A bane n noriia naakai kaain te kaawa . . . mwaane ao aine ake a uouotii taiani katanoata i aoia.” E kanimwaki n te kaongora anne taamneia taari n taiani kawai i Mexico City, ma kabwarabwaraan te taamnei anne mai aana ae kangai: “Ninian taiani kawai.”

“KAINIWENE AIKA MARAURAU AO N ABUE RIKI NAKON AON TE TIMANTI”

N ririki akanne, a riai angia taani Kakoaua ni kakeaia ni baika bati ibukini kaean taiani bwabwaro i Mexico. A bati ake a roko mai buki mani kaawa ake a raroanako, ae aki roroko iai te turein ao akea naba te kawai iai. E korea aei te ekaretia teuana: “Te anga n reitaki ae tii kona n reke iai te tabo aei, bon te uaereti.” Ngaia are a riai taani kaea te bwabwaro n toka i aon aia miure ke n rianna i nanon irabong, tii ibukini kaean te turein are e na uotiia nakon te kaawa are e na boo iai te bwabwaro.

A maiu ni kainnano angia taani Kakoaua, ao e kangaanga naba koron kantokaia tii nakon te bwabwaro. Ngke a roko, a bati ake a maeka irouia taani Kakoaua ake boni kaain te tabo anne, ake a butimwaeiia tariia aikai ma te tangira. Tabeman a mamatu n Taabo n Taromauri. N te tai teuana, a mena n te aobiti n tararua tao 90 taan roko, ao a karaoi “aia kainiwene n taiani boki mani bwaoki ni boki aika 20, ni kawenei booki ni karinani.” E taekinaki n te Yearbook bwa iruwa aika rangi ni kakaitau aikai, a noria bwa aia “kainiwene aei e maraurau ao n abue riki nakon aon te timanti.”

E rangi ni materaoi irouia taani Kakoaua aika kakaitau aikai aroia ni kakeai baika bati ibukin te ikoikotaki ni Kristian ae kakukurei n tain te bwabwaro. Ni boong aikai, ngkai e a ririkirake mwaitiia taan uarongorongo i Mexico nakon teuana te mirion, e bon teimatoa naba te nano ni kakaitau anne. * E taku te ribooti n 1949 man te aobiti n tararua i Mexico ibukia taari: “E aki kerikaaki ingaingaia ibukin te bwabwaro teuana ma teuana, bwa bon teuana i buakoni baika a kani kakarakin i nanon te tai ae maan imwina, ao a teimatoa taari n titiraki ni kangai, N ningai ae e na manga boo iai ara bwabwaro?” E teimatoa n noraki anne ni boong aikai naba n aron are rimoa.​—Rongorongora rimoa i Central America.

^ bar. 9 N aron ae kaotaki n te boki ae te 1944 Yearbook, te bwabwaro aei e a “karekea kinaakia Ana Tia Kakoaua Iehova i Mexico.”

^ bar. 14 A kaea te Kauring n 2016 i Mexico aomata aika 2,262,646.