Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) Aokati 2017

Iai n te maekatin aei te kaongora ibukin te reirei ibukin Tebetembwa 25 nakon Okitobwa 22, 2017.

Ko Kukurei n Tataninga ma te Taotaonakinnano?

A titiraki ana toro Iehova aika kakaonimaki rimoa bwa e na maanra aia tai n rinanoni kataaki, ma e aki kabuakakaia te Atua n aia titiraki.

‘E Riaon Aia Iango Aomata te Rau Are Mairoun te Atua’

Ko a tia n iaiangoia bwa e aera te Atua ngkai e aki tuki rikini kataaki aika aki kantaningaaki i nanoni maium? Ngkana e riki anne, tera ae kona ni buokiko n nanomwaaka ao n onimakina raoi Iehova?

RONGORONGONI MAIUNA

E Karekei Kakabwaia te Nanomwaaka i Aan te Kataaki

A aera bwa a titiraki naake a kanakoaki nako Siberia ibukin te kao ngke a boni kakaaeia raoi tiibu? E kona n reke te kaeka n rongorongoni maiuia Pavel ao Maria Sivulsky ae kakaongora.

Arora ni Buuta te Aroaro Nikawai ao n Aki Manga Karinna

Bon te bwai teuana buutan te aroaro nikawai, ao te bwai teuana aki manga karinana. Ti na kangaa n tokanikai ni karaoi ni kauoua, e ngae ngkana ti a tia n rangi n reketaati ni karaoani mwakuri aika bure?

Arora ni Karina te Aroaro ae Boou ao ni Kateimatoa

Man ana ibuobuoki Iehova, ko kona n tokanikai n riki bwa te aeka n aomata ae e tangiria. N te katoto, iangoi aanga aika manena ake ko kona ni kaotiota iai te nanoanga, te akoi, te nanorinano, ao te nimamannei.

Te Tangira​—Te Aroaro ae Rangi ni Kakawaki

E kamatataaki n te Baibara bwa e reke te tangira mani mwamwakurin te taamnei ae raoiroi mairoun Iehova. Ma tera raoi te tangira? Ko na kangaa ni karikirakea? Ao ko na kangaa ni kaotiotia ni katoabong?

RONGORONGORA RIMOA

“N Ningai ae E na Manga Boo Iai Ara Bwabwaro?”

Tera ae e rianako iai te bwabwaro ae uarereke aei i Mexico City?

Titiraki Mairouia Taani Wareware

E aera ngkai e kaokoro ana rongorongo Mataio ibukini maiun Iesu ngke e uarereke ao kateirikiana ma ana rongorongo Ruka?