Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ukera te Bae Rangi n Tamaroa Riki Nakon te Koora

Ukera te Bae Rangi n Tamaroa Riki Nakon te Koora

Ko a tia ni kunea te mwakoro ni koora teuana? A a tia tabeman ni kunea. E ngae n anne, mirion ma mirion ake a a tia ni kunea te bae rangi n tamaroa riki. Bon te wanawana mairoun te Atua, are “e aki kona ni kabooaki n te koora ni koaua.”Iobi 28:12, 15.

N AANGA tabeua, a a riki taan ukeuke n reirei n te Baibara aika raoiroi nanoia bwa taani kakaaea te koora. A riai ni mwakuri korakora ao n teimatoa n ukeuke n te Koroboki ae Tabu ni kakaaea te wanawana ae akea n ai arona. Ngkai taan ukeuke n reirei n te Baibara ngaira, tera reireiara man rinanoan aanga aika tenua ibukini karekean te koora?

E A REKE IROUM TE MWAKORO NI KOORA!

Iangoia bwa ko nakonako i mataniwin te karaanga ao ko a nora naba te atibu ae bingingi ae oti raneaneana n taai. Ko baraaki ni kaania ao ko rangi ni kukurei ngke ko a ataia ae te mwakoro ni koora. E uarereke riki nakoni bwauran te kai ni matiati ao e rangi ni burenibwai rekena nakon te taiman ae rangi n tamaroa. Ko boni bae n taratara nako ni kakaae riki.

N aron anne, ko bae n uringa te bong are ko kawaraki iai iroun temanna ana toro Iehova ao e maroroakina te kantaninga man te Baibara. Ko bae n uringa raoi te tai are ko moani kunea iai te mwakoro ni koora n te aro n taamnei. E bae n riki anne ngke ko moan nora aran te Atua ae Iehova i nanon te Baibara. (TaiAre. 83:18) Ke tao ko reiakinna bwa ko kona n riki bwa raoraon Iehova. (Iak. 2:23) Ko a ataia naba ngkekei ae ko a kunea te bae tamaroa riki nakon te koora! Ao ko bae n ingainga ni kani kakaaei riki mwakoro ni koora n te aro n taamnei.

A A REKE RIKI IROUM AIKA BATI!

A kiribobotaki n tabetai tamruru ke mmwammwa ni koora aika bingingi i nanoni karaanga aika bubura ao aika uarereke. N aia tai ni kakaae teuana, a kona taani kakaae koora aika mwakuri korakora ni kunei tamruru ni koora aika tatabeua te rawawata tinebuia, ae kona n reke iai irabwi ma irabwi tenga te taaraa.

Ngke ko moana te reirei n te Baibara ma temanna Ana Tia Kakoaua Iehova, ai aron ae ko a riki bwa te tia kakaaea te koora ae raumeaa te koora. Ni kananoan am iango n te kibu teuana ma teuana n te Baibara, e a bati riki iai am atatai ao e a kabatiaa riki kaubwaim n te onimaki. N iaiangoani koaua aika kakawaki aikai man te Baibara, ko a reiakina iai arom ni kaania Iehova ao ni kawakina tangiram irouna ma kantaningaan te maiu n aki toki.Iak. 4:8; Iuta 20, 21.

N aron te tia kakaaea te koora ae kakorakoraa n ukera te koora, ko kakorakorako naba n reiakini koaua aika kakawaki man te Baibara?

N aron te tia kakaae ae ukoukori rekeni baika kakawaki aika tamruru ni koora, ko bae naba n ukeuke mwaaka ni kakaaei kaubwai n te onimaki aika kakawaki. Imwin reiakinani koaua aika kakawaki man te Baibara,  ko bae ni kaungaaki bwa ko na toui mwaneka aika kairiri nakon te katabu ao te bwabetito.Mat. 28:19, 20.

TEIMATOA N UKOUKORIA!

E kona te tia kakaaea te koora ni kunei tamrurun nako te koora i nanon atibu aika ran ngkoa ma a a matoatoa ngkai. Iai n tabeua mwakorokoron atibu akanne te koora ae bati are e kona n anaaki mai iai te atibu ae kakawaki ao ni kamantaki ao e reke mai iai te koora. Ni moan taraakina, e kona n aki noraki te koora are i nanon te atibu ane kakawaki anne. Bukin tera? Ibukina bwa iai 0.3 te aonti (10 te kuraem) te koora i nanon te atibu ane kakawaki anne ae teuana te tan rawawatana! Ma e ngae n anne, iroun te tia kakaae koora e materaoi ana kakorakora iai.

E kainnanoaki naba te kakorakora iroun te aomata are e a tia n reireinaki “moan reirei ake taekani Kristo.” (Ebera 6:1, 2) Ko riai ni mwakuri korakora bwa ko aonga ni karekei reirei aika kakawaki aika boou, ao reireiam aika manena man am ukeuke n reirei n te Baibara. Ngaia are tera ae ko kona ni karaoia ni kakoauaa iai bwa e teimatoa n uaana am ukeuke n reirei n te Baibara, e ngae ngke ko a tia n reiakinna i nanon ririki aika bati?

Kateimatoa ingaingam ni kan reirei. Mutiakin raoi kabwarabwaraani baike ko reiakin. Teimatoa n ukeuke mwaaka ao ko na kunei mwakoro ni koora aika kakawaki man te Koroboki ae Tabu, aika wanawanan te Atua ma ana kairiri. (IRom 11:33) Ngkana ko kani kabatiaa riki am atatai n te Baibara, kabonganai raoi bwaai n ukeuke aika tauraoi n am taetae. Nanorinano ni kakaaea buokam ao kaekaan am titiraki aika boto man te Baibara. Titirakinia tabemwaang bwa baikara kiibu ao kaongora ake a a tia ni kunei aika rangi n ibuobuoki ma ni kaunganano. Tibwai reirei aika kakawaki ake ko kunei n am tai n ukeuke n reirei n Ana Taeka te Atua.

Ni koauana, tiam bwa ko na aki tii karikirakea te atatai ae boto i aon te koaua. E kauring te abotoro Bauro bwa “e karekea te kainikatonga te atatai.” (1Kor. 8:1) Ngaia are mwakuri korakora bwa ko aonga n teimatoa n nanorinano ao ni korakora n te onimaki. E na buokiko te taromauri n utu ae katoatai ao am ukeuke n reirei n te Baibara bwa ko na maiuakina ae boraoi ma ana kaetieti Iehova ao ni kaungaaki bwa ko na buokiia tabemwaang. Ao ae moan te kakawaki riki, ko na kimwareirei ibukina bwa ko a tia ni kunea te bae rangi n tamaroa riki nakon te koora.TaeRab. 3:13, 14.