Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 ATUN TE MAEKATIN | MIITARA AIKA KAMIMI IBUKINI KARAWA

Miitara Ibukia Naake a Mena i Karawa

Miitara Ibukia Naake a Mena i Karawa

Iai n te Baibara miitara tabeua aika kamimi ake a a kairira ni kamatakuira i karawa. Ti kaoko bwa ko na rinanoi miitara aikai. E ngae ngke a kona naba n aki rangi ni mataata raoi bwaai ni kabane aika kabwarabwaraaki ni miitara aikai, ma a kona ni buokiko bwa ko na aki tii kataamneia aroia naake a mena i karawa, ma ko na ota naba bwa tera aron rotakim irouia.

IEHOVA BON TEUARE MOAN TE RIETATA

“Te kaintokanuea ae mena ni nnena i karawa, ao iai ae e tekateka i aona. Ao taraan Teuare tekateka iai, ai aron te atibu ae te iatiba ma te atibu ae te tarerio, ao e otabwaniniaki te kaintokanuea n nei wirara ae ai aron taraan te atibu ae te emerote.”Te Kaotioti 4:2, 3.

“Ao e katobibiaki teuaei n te raneanea ae kaanga ai aron nei wirara n te nang n te bong ae kakarau. Anne aron taraan te oota are raneanea are e tobibi. Bon ai aron taraani mimitongin Iehova.”Etekiera 1:27, 28.

Aikai miitara ake e anganaki te abotoro Ioane ma te burabeti are Etekiera, ake a kataamneia tamaroan te Atua ae Moan te Rietata ae Iehova, ni kabonganai baika ti kona n nori, n aron atibu aika raneanea, nei wirara, ao mimitongin te kaintokanuea. Ti a ataa naba tein Iehova mani baikai, bwa e kamimi ma n rianako tamaroana, e kukukurei, ao e rau.

A boraoi taeka akana kabwarabwaraa te Atua akanne, ma ana taeka te tia areru are korea ae kangai: “E kakannato Iehova ao e rangi n tau ni karaoiroaki. E kamimi ma ni kakamaaku riki nakoia atua ni kabane. Akea manenaia atua ni kabane aika atuaia botannaomata, ma Iehova boni ngaia ae e karaoa karawa. A mena i matana te karineaki ma te mimitong, ao te korakora ma te tamaroa n ana tabo ae tabu.”Taian Areru 96:4-6.

E ngae ngke Iehova bon Teuare Moan te Rietata, ma e kaoira bwa ti na kaania n te tataro, ao e karaui nanora bwa e bon ongoraei ara tataro. (Taian Areru 65:2) E rangi n tangirira ao ni mumutiakinira te Atua, ngaia are e boni koaua te abotoro Ioane ngke e korea ae kangai: “Te Atua bon te tangira.”—1 Ioane 4:8.

E MENA IESU I RARIKIN TE ATUA

“E on n te taamnei ae raoiroi Tetebano [ae te Kristian ae te tia rimwini Kristo], ao e tararake nako karawa ao e nora mimitongin te Atua ao Iesu ae tei i angaatain te Atua, ao e taku: ‘Akea bwa I nora karawa bwa e uki ao Natin te aomata ae tei i angaatain te Atua.’”Mwakuri 7:55, 56.

Tabeua te tai imwain ana miitara Tetebano aei, ao e kamateaki Iesu i aan aia kaumaki te koraki ake e bon taetae nakoia Tetebano, aika mataniwi aika I-Iutaia. E kakoauaaki n te miitara aei bwa e a maiu Iesu ao e a tia ni kautaki ma n anganaki karineana. E korea ae kangai te abotoro Bauro ni kaineti ma aei: “E [kauta Iesu] mai buakoia maate [Iehova] ao e  katekatekaa i angaataina i karawa, i aoia tautaeka ni kabane ma taiani mwaaka ma mwioko ao ueea ma aara nako, tiaki tii n te waaki ae ngkai i aon te aba ma n are e na roko naba.”—I-Ebeto 1:20, 21.

Irarikini kabwarabwaraan ana tabo ae rietata, e kaotia te Baibara bwa titeboo aron Iesu ma Iehova, ae e rangi ni mumutiakinia naba aomata. N ana tai ni mwakuri ni minita Iesu n te aonnaba, ao e katoki aoraki, e kamarurungia aika mamaara, ao e kautiia maate. Ao rinanon ana karea are e mate iai, e a katerea iai ana tangira ae korakora ibukin te Atua ao aomata. (I-Ebeto 2:4, 5) Ngke e tei Iesu i angaatain te Atua, e a kaotia iai bwa e nangi waekoa ni kabongana mwaakana n tautaeka n uotii iai kakabwaia aika rangi ni bati nakoia aomata nako aika ongeaba.

A BEKU ANERA IROUN TE ATUA

“I teimatoa ni mataku [ngai ae te burabeti ae Taniera] ni karokoa kateakin taiani kaintokanuea ni nneia ao tekatekan Teuare iai Mangkoangkoa [are Iehova]. . . . A bebeku irouna teuana te mirion, ao a tei i matana tebubua te mirion.”Taniera 7:9, 10.

N te miitara ibukini karawa aei ao tiaki tii temanna te anera ae e noria Taniera, ma a mwaitikurikuri. Ai boni kamimira ao ai kakamaakura te miitara aei! Anera bon taamnei aika mimitong, a wanawana, ao a mwaaka. Iai anera aika taian terabim ao iai aika taiani kerubim. E raka i aon 250 te tai taekinaia anera n te Baibara.

Anera bon tiaki aomata ngkoa ake a maeka n te aonnaba. E a kamani karikiia anera te Atua imwain rikia aomata. Ai kaman iai anera, ao a mamataku ma n tatakarua ni kakatonga ngke e kaweneaki aan te aonnaba.Iobi 38:4-7.

Te anga teuana ae a beku iai iroun te Atua anera aika kakaonimaki, bon aroia n ibuobuoki n te mwakuri ae te kabanea ni kakawaki ae karaoaki n te aonnaba ni boong aikai, ae tataekinan te rongorongo ae raoiroi ibukin Ana Tautaeka n Uea te Atua. (Mataio 24:14) E kaotaki aroia n ibuobuoki n te mwakuri aei n ana miitara te abotoro Ioane are korea ae kangai: “I nora te anera riki temanna ae kibakiba i nukani karawa, ao iai irouna te rongorongo ae raoiroi ae teimatoa n aki totoki, ae e na taekinna nakoia aomata ake a maeka n te aonnaba, nakoia natannaomata nako ao baronga ao taian taetae ao botannaomata.” (Te Kaotioti 14:6) E ngae ngke a aikoa taetae anera ma aomata ni boong aikai n aron are a kakaraoia n tabetai n  taai ake rimoa, ma a bon ibuobuoki ni kairiia taan tataekina te rongorongo ae raoiroi nakoia aomata aika raoiroi nanoia.

E BUREBUREIIA MIRION MA MIRION TATAN

“E boo te buaka i karawa. A buakana te rakon Mikaere [ae Iesu Kristo] ma ana anera, ao te rakon ma ana anera a buakania ma a aki tokanikai, ao e a aikoa manga reke aia tabo i karawa. Mangaia are e a tewenakoaki te rakon are korakora, are te naeta nikawai, are arana te Riaboro ao Tatan, are e burebureiia kaain te aonnaba ni kabutaa. E tewenakoaki nakon te aonnaba, ao a tewenakoaki naba ana anera ma ngaia.”Te Kaotioti 12:7-9.

E a tia naba n aki teimatoa te rau i karawa. Ni moani karikan te botannaomata, ao iai te anera temanna are e a kororake i nanona te kan taromauriaki, ike e a karitei iai nakon Iehova ao n riki bwa Tatan, ae nanona “te tia Kaaitara.” Imwina ao a a manga raonna anera tabeman riki n ana karitei anne ao a riki iai bwa taimonio. A kabanea aia konaa ni karaoa ae buakaka ni kaitaraa Iehova ao ni kairiia angia aomata nakon te kawai ae kaitaraa ana kairiri ae tatangira Iehova.

A buakaka ma n iowawa Tatan ma ana taimonio. A kairiribai nakoia aomata ao boni ngaiia aika karika te rawawata ae bati n te aonnaba. N te katoto, Tatan e tiringia ana nanai ni man ao ana toro te mwaane ae kakaonimaki are Iobi. Imwina e a manga tiringia ni kabane natin Iobi ake tengaun, ngke e karokoa “te ang ae korakora” ni kabwakaa te auti are a mena iai. Imwin anne ao e a manga orea Iobi Tatan ni “kaboa aika kammaraki, mai nanoni waena ni karokoa taubukin atuna.”—Iobi 1:7-19; 2:7.

Ma e a kaan te tai are e nang kamaunaaki iai Tatan. Man te tai are e tewenakoaki iai nakon te aonnaba, e a ataia iai ae “e a kimototo ana tai.” (Te Kaotioti 12:12) E na boni kamaunanakoaki Tatan, ao anne bon te rongorongo ae kakukurei!

NAAKE A WAERAKE MAN TE AONNABA

“Ko kabooia aomata [ngkoe ae Iesu] . . . bwa ana bwai te Atua mai buakoia baronga nako ma taetae ma natannaomata ma botannaomata, ao ko karaoiia bwa te tautaeka n uea ao ibonga ibukin Atuara, ao a na kairiri bwa ueea n tautaekana te aonnaba.”Te Kaotioti 5:9, 10.

A na kautaki naba tabemwaang n aron Iesu ngke e kautaki man te aonnaba nakon te maiu i karawa. E taku Iesu nakoia ana abotoro ake a kakaonimaki: “N nangi nako ni katauraoa te tabo ibukimi. Ao . . . N na manga roko ni butimwaeingkami, bwa ike I mena iai ao kam na mena naba iai.”Ioane 14:2, 3.

 Bon iai bukini waerakeia naake a na nako karawa. A na raona Iesu ni kaaina te Tautaeka n Uea ae i aoni kawaina n tautaekania kaain te aonnaba ni kabane ao n uotii kakabwaia nakoia. Aei te Tautaeka n Uea are e tuangia taan rimwina Iesu bwa a na tataroia, n te tataro ni katoto are e kangai: “Tamara are i karawa, e bia katabuaki aram. E bia roko am Tautaeka n Uea. E na kakororaoaki nanom i karawa ao n te aonnaba naba.”Mataio 6:9, 10.

TE BWAI AE A NA KARAOIA NAAKE I KARAWA

[Ngai ae te abotoro Ioane] I ongo te bwanaa ae korakora man te kaintokanuea ae kangai: ‘Noria! E a mena ana umwanrianna te Atua irouia aomata, . . . ao e na kaoa te rannimata ni kabane mai mataia, ao e nang akea riki te mate, ke te nanokawaki ke te tang ke te maraki. A a mauna bwaai rimoa.’”Te Kaotioti 21:3, 4.

E kaotaki n te mii ni burabeti aei te tai are e nang roko iai Ana Tautaeka n Uea te Atua, ae kaainaki iroun Iesu ma naake a kautaki man te aonnaba, ni kamauna ana waaki n tautaeka Tatan, ao ni karika te aonnaba bwa te bwaretaiti. A nang akea baika karika te maraki ae bati ao te rawawata nakoia aomata. E na maunanako naba te mate.

Ma tera aroia ngkanne aomata aika birion ma birion ake a a tia ni mate, ao a na aki kautaki nako karawa? N te tai ae e na roko ao a na manga kautaki ma ni karekea te kantaninga ae te maiu n aki toki n te aonnaba ae te Bwaretaiti.Ruka 23:43.

A karauaki nanora ni miitara aikai bwa a bon rangi ni mumutiakinira ao a ukoukora kabwaiara, Iehova ae te Atua ma Natina ae Iesu Kristo, n ikotaki naba ma anera aika kakaonimaki, ao naake a kabooaki man te aonnaba. Ibukin reiakinan riki taekan te bwai ae a na karaoia, ti kaoko bwa ko na reitaki ma Ana Tia Kakoaua Iehova ke kawara ara atureti n te intanete ae www.jw.org, ao karekea mai iai te boki ae Tera Ana Reirei ni Koaua te Baibara?