Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 6 2016

 RONGORONGONI MAIUNA

I Taua Ana Koaua te Baibara e Ngae Ngke Akea Baiu ma Anganibaiu

I Taua Ana Koaua te Baibara e Ngae Ngke Akea Baiu ma Anganibaiu

Ngkana a maraa aomata ao a tangiria n taua te bwai teuana. I aki kona ni karaoa anne bwa akea baiu ma anganibaiu. Itiua au ririki ngke a koreaki anganibaiu ibukini kamanoani maiuu.

Bon 17 ana ririki tinau ngke I bungiaki n 1960. E kitanira tamau imwaini bungiakiu. I mamaeka ma tinau irouia tibuu i Burg, ae te kaawa ae uarereke n ana tai ngkoa te German Democratic Republic, ke i Tiaman Mainiku. A bati aomata aika kakoauaa ae akea te Atua, ao anne naba aia koaua au utu. Ti aki kakoauaa te Atua.

I nanon ikawairakeu ao I kan irira tibuu te unimwaane. E kairirai ni karaoani baika bati, n aron ae e katamwarakeai n taian aroka bwa N na korei mwaangaia n te tao. Ngke I uarereke ao I tatangiri aeka ni waaki akana kaunga ma ni karuanikai akanne. Akea te kangaanga ni maiuu ao e kakukurei.

E A BITAKI MAIUU N TE KABUANIBWAI

N te bong teuana ngke ai itiua au ririki, ao akea bwa e a riki te bwai ae rangi ni kakamaaku. I a tibwa moana au kauoua n ririki n te reirei. I aoni kawaiu n okira mwengau ngke I a tii tamwarakea naba te boua ae tiki iai uaean te iti. Ngke I a roko n te rieta ae 25 te buuti (8 te mita), ao I a tiaoki naba ao n aki namakinaaba. Ngke I a uti n te onnaoraki ao I aikoa namakini anganibaiu. A rangi ni korakora buen anganibaiu ao a ikoaki kakaiaki, ngaia are a a koreaki ni kauaai bwa e aonga n aki boitin raraau. N aron ae ko kona n iangoia, e bon uruaki nanon tinau ao tibuu akekei. Ma ngke I uarereke ao I aki ota raoi n te kangaanga are e na rotakibuaka iai maiuu imwina riki n akeani anganibaiu.

Ngke I a otinako man te onnaoraki ao I a manga okira te reirei. A kakarao kamanga i aou ataei, a ineineakinai, ao ni karekareai, kioina ngke I aki kona n tuka kaiu. I rangi ni maraki n aia mwakuri n iowawa ao n aia taeka ni kainikatonga. N tokina ao I a karinaki n aia Reirei Mwauku ae te Birkenwerder, ae te tabo n reirei are a mamatu iai ataei ake a aki toamau bwain rabwataia. Kioina ngke e rangi n raroa te reirei ma mwengau, a aikoa kona tinau ma tibuu n roroko ni kawarai. I a tii nonoriia naba n tain te motirawa. N ririki ake tebwina ake imwina ao I a ikawairake n akea tinau ao tibuu i rarikiu.

IKAWAIRAKEU MA AKEANI BAIU AO ANGANIBAIU

I okioki n reireinai karaoani mwakuri aika bati ni kabonganai waeu. Ko kona n iangoa aron te amwarake n te kainiwaiteke ke n te buun ae ko taui n taboniwaem? I aki ataia bwa I kangaa ni karikirakea te rabakau anne. I a rabakau naba ni buratina wiu ao ni koomwa irau ni waeu. I kakatea naba kain au karaki ni waeu ngkana I maroro ma aomata. Eng, a a riki waeu bwa baiu.

Ngke I a ataeinimwaane, ao I a tatangiri warekani karaki aika taiani karioiango. N tabetai I kakataamneia ae aongkoa iai anganibaiu aika kaanga mitiin aika maiu  man te kaombiuta, ake I kona iai ni karaoi bwaai ni kabane. Ngke ai 14 au ririki ao I a momoko. I namakinna ae te moko e karikirakea i nanou ae I boni konabwai, ao e kairai bwa N na iangoia ae I aki kaokoro ma aomata nako. Kaanga aron ae I kangai: ‘Eng I kona naba ni karaoa anne. Aomata aika momoko bon aomata aika ikawai, e ngae naba ngkana iai anganibaia ke akea.’

I teimatoa ni katabetabeai ao ni kakaraoa te mwakuri n ibuobuoki ibukin te botannaomata. I kaaina te kurubu ae te Free German Youth ae kaainaki irouia rooro n rikirake n te Kaawa anne, ao e boutokaaki iroun te Tautaeka, ao I a riki bwa te tia koroboki iai, ae te nakoa ae karineaki irouia kaaina. I kaaina naba te kirabu n anene teuana, I irii reirei i aon te kario, ao I irira naba aia takaakaro ni kauaaba mwauku. Imwin au mwakuri ni kataneiai, ao I a mwakuri n te kambwana teuana n ara kaawa. I nanon ikawairakeu ao I kakabonganai anganibaiu aika taian taore ibukina bwa I kan riki bwa te mwaane ae a toamau bwain rabwatana.

I A TAUA ANA KOAUA TE BAIBARA

N te bong teuana ngke I tabe n tataningaa te turein bwa N na nako ni mwakuri, ao e a kawarai naba temanna te mwaane. E titirakinai bwa tera au iango ngkana e a manga karikii anganibaiu ni kauaai te Atua. I aki kona n ota iai. I bon tangiria bwa a na manga riki anganibaiu, ma irou e rangi ni kangaanga kakoauaana, ao bon te bwai ae aki kona n riki! Ngkai I kakoauaa bwa akea te Atua, I a kakoauaa raoi iai ae bon akea Ngaia. Man te tai anne ao e a reke au anga n rawa nakon teuarei.

Tabeua te tai imwina ao e a kaoai raou ni mwakuri ae te aine nakoia ana utu. Ngke ti tabe ni moi kobee ao a a maroroakina naba taekan te Atua ana karo neiei, ae Iehova bon te Atua. I a tibwa ongo n te tai anne ae iai aran te Atua. (Taian Areru 83:18) Ma I kakewekewe ni kangai i nanou: ‘Bon akea te Atua, n aki ongeia bwa antai arana. N na kaotia ae a kairua te koraki aei.’ Ibukina bwa I aki nanokokoraki n au koaua, I a kariaia te maroro n te Baibara. Ma bon te mimi tera ngai ngke I a aki kona ni kaota koauan ae akea te Atua.

E a moanna ni bibitaki au iango i aoni kakoauaan ae akea te Atua ngke ti a rinanoi taetae ni burabeti aika n te Baibara. A bati ana taetae ni burabeti te Atua ake a a tia ni koro bukia, e ngae ngke a koreaki bubua ma bubua ke nga ma nga te ririki imwaini koroni bukia. N te taina ngke ti maroro n te Baibara, ao ti a kabotaui baika riki n te aonnaba aei ma taetae ni burabeti ake ni Mataio mwakoro 24, n Ruka mwakoro 21, ao n 2 Timoteo mwakoro 3. N aron ae a kona baike a riki iroun te aomata ni buoka te taokita n ataa raoi te aoraki are e ituaki iai teuanne, ao ai aron naba baike a riki ake a taekinaki n taian taetae ni burabeti akanne bwa a buokai n ataia ae ti a maeka ngkai n te tai are aranaki n te Baibara bwa “kabaneani boong.” * Moan te kubanako ngai. I a bon nori ni matau kakoroani bukin taetae ni burabeti akanne.

I a kakoauaa raoi iai bwa bon te koaua te baere I reiakinna. I a moana au tataro nakon Iehova ae te Atua ao ni katoka te moko, e ngae ngke bon te kinimoko ngai i nanon tebwi tabun te ririki. I teimatoa n reirei n te Baibara i nanon tao teuana te ririki. N Eberi 27 n 1986 ao I  a bwabetitoaki n te aro ni karaba n te taabu n tebotebo teuana, kioina ngke a katabuakaki aia mwakuri taani Kakoaua i Tiaman Mainiku n te tai anne.

I BUOKIIA TABEMWAANG

Kioina ngke e katabuakaki ara mwakuri, ti a bobotaki ni kurubu aika uarereke ni mwengaia taari, ao bon tii tabeman taari aika I kinaia. I kubanako ngke I a tii kariaiakaki naba iroun te Tautaeka bwa N na mwananga nako Tiaman Maeao, ae te tabo ae e kaukaki iai aia mwakuri taani Kakoaua. Ai bon tibwa te moantai aei ni maiuu are I a kaea iai te bwabwaro ae boboto kanoana i aon te Baibara, ao n noriia nga ma nga tariu ao mwaaneu n te onimaki. Anne te bwai ae rangi n okoro ae riki nakoiu.

Imwini bwakan te Berlin Wall are te oo are e bwenauaa aon Tiaman, ao e a kaukaki aia mwakuri Ana Tia Kakoaua Iehova. Akea bwa ti a inaomata n taromauria Iehova ae te Atua. I kani kabatiaa riki au tai n uarongorongo, ma e rangi ni korakora maakakin te kaitiboo ma aomata aika I aki atai tabuaiakaia. I namakinna ae I mangori ibukina bwa te mwauku ngai, ao ibukina naba ngke I ikawairake n aia tabo mwauku. Ma n 1992 ao I a kataia n uarongorongo ao ni kabanea 60 te aoa i nanon teuana te namwakaina. E nakoraoi anne ao I namakina te kimwareirei ae bati. Ngaia are I a motinnanoia bwa N nang kakaraoa anne ni katoa namwakaina, ao I reitianako i nanon tao tenua te ririki.

I iaiangoi taeka ake n te Baibara ake a kangai: “Antai ae mamaara ao N na aki naba ngai mamaara?” (2 I-Korinto 11:29) E ngae ngke te mwauku ngai, ma I kona ni kabongana au iango ao bwanaau. Ngaia are I a kabanea au konaa ni buokiia tabemwaang. I kona n ota raoi n aia namakin naake iai toabuakaia, kioina ngkai akea naba ngai anganibaiu. I ataa aron te namakin ngkana ko rangi ni kani karaoa te bwai teuana ae ko bon aki kona ni karaoia. I kataia ni kaungaia aomata aika namakina anne. E karekea kukureiu buokaia tabemwaang n te aro aei.

E karekea kukureiu uouotakin te rongorongo ae raoiroi nakoia tabemwaang

E BUOKAI IEHOVA NI KATOABONG

Ma I riai ni kaotia bwa bon iai naba taai ake I namakina iai te rawawata. I tii kan riki bwa te mwaane ae a toamau bwain rabwatana. I kona ni karaoi mwakuri aika bati ake a kakaraoaki ni katoabong n tii ngai, ma a anaa te tai ao te korakora ae bati riki nakon are a bon taneiai ni karaoaki iai. Aei au kibu ni koora ni katoabong: “I konai bwaai ni kabane ni karaoi iroun teuare anganai te korakora.” (I-Biribi 4:13) E katoabong Iehova n anganai te korakora ae I kainnanoia ibukini katiaani baika a kakaraoaki ni katoabong. I noria bwa e bon tuai mani bwara nanon Iehova irou. Anne bukina ae I aki naba kani kabwaraa nanou irouna.

E kakabwaiaai Iehova n anganai au utu, ae te bwai ae e a kamani bua mairou mangke I uarereke ao mangke I roro n rikirake. E a reke buu ae rangi ni kan ae Elke, ae tatangira ma n atataiaomata. Irarikin anne, a a riki naba Ana Tia Kakoaua Iehova aika mirion ma mirion mwaitiia bwa tariu ao mwaaneu n te onimaki, ae te utu ae katobibia te aonnaba.

Ngai ma buu ae tangiraki, ae Elke

I namakina naba te kabebeteaki n ana berita te Atua ibukin te Bwaretaiti, ike e nang kabooui iai “bwaai ni kabane,” n ikotaki ma anganibaiu. (Te Kaotioti 21:5) I ota riki n te berita aei ngkana I iaiangoi baike e karaoi Iesu ni menana n te aonnaba. Tii i nanon ngkoa tabeua te tekan ae e kamarurunga iai te aomata ae mate baina ao e kaoka naba taningan te mwaane ae bwabu taningana. (Mataio 12:13; Ruka 22:50, 51) I a kakoauaa raoi man ana berita Iehova ao ana kakai Iesu bwa e a kaan te tai are N nang manga riki iai bwa te mwaane ae a toamau bwain rabwatana.

Ma te kakabwaia ae te kabanea ni kakawaki boni kinaakin Iehova ae te Atua. E a riki bwa tamau, raoraou, te tia kabebetea nanou, ao korakorau. Titeboo au namakin ma te Uea are Tawita are korea ae kangai: “Boni korakorau . . . Iehova . . . I karekea ana ibuobuoki ao e kimwareirei nanou.” (Taian Areru 28:7) I kan taua irou te koaua aei n uaa mateu. I bon taua e ngae ngke akea baiu ma anganibaiu.

^ bar. 17 Ibukini kabwarabwaraan riki kanikinaeani kabaneani boong, nora mwakoro 9, ae atuna “Ti a Maeka Ngkai ni ‘Kabaneani Boong’?” n te boki ae Tera Ana Reirei ni Koaua te Baibara? ae boreetiaki irouia Ana Tia Kakoaua Iehova ao e kona naba n reke n te atureti n te intanete ae www.jw.org.