E aki taekinaki n te Baibara ae a toa aomata nako ma aia anera ae kakawakinia. Ma e boni kangai ngkoa Iesu: “Tataraingkami bwa kam na aki ribaa temanna mai buakoia aika uarereke aikai [taan rimwini Kristo], bwa I tuangingkami bwa a aki toki aia anera i karawa n tei i matan Tamau are i karawa.” (Mataio 18:10) Ma n oneani mwin are e na taekinaki bwa a toa aomata ma aia anera ae kakawakinia, e bon tii taekinna Iesu bwa anera a rangi n tabeakinia taan rimwini Kristo n tatabemania. Ngaia are a kawanawanaia taan taromauri ni koaua ao a taratara raoi, kioina ngkai a aki kantaningaia ae a na kamanoaki irouia ana anera te Atua.

Nanon anne bwa a aki buobuokiia aomata anera? Tiaki ngaia anne. (Taian Areru 91:11) A kakoauaa raoi tabeman bwa e katauraoiia ana anera te Atua bwa a na kakawakinia aomata ao ni kaiririia. Kenneth are taekinaki n te moani kaongora, e boni kakoauaa naba anne. E ngae ngke ti aki kona n imanonoia bwa antai ae eti, ma e boni kona naba n eti teuaei. A nonora kakoauaan aia ibuobuoki anera Ana Tia Kakoaua Iehova n aia uarongorongo. Ma ibukina bwa a aki kona n noraki anera, ti aki kona n taekina raoi aron te Atua ni kabonganaia anera ni buoka temanna ma temanna ni baika a kakaokoro. Ma e aki kairua kaitauan te Atua ae Moan te mwaaka n ana boutoka are e a tia n anganira.​—I-Korote 3:15; Iakobo 1:17, 18.