Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ma buu ae Tabitha, n tain te uarongorongo

 E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

Irou Bon Akea te Atua

Irou Bon Akea te Atua
  • E BUNGIAKI N: 1974

  • ABANA: GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

  • ARONA RIMOA: E AKI KAKOAUAA TE ATUA

AROU RIMOA

I bungiaki n te kaawa ae Saxony, ae mena ngkoa i aan te German Democratic Republic (GDR). E kakukurei au utu, ao a reireinai au karo aroaro ni maiu aika riai. E kairaki i aan te Tautaeka ni Komuniti te GDR, ngaia are angia kaain Saxony, a aki tabe ma te Aro. Ao irou bon akea te Atua. Iai iango aika uoua ake a kairai mangke I uarereke n uaa 18 au ririki ae te iango ae akea te Atua, ao te waaki ni Komuniti.

E aera ngkai I nano n te waaki ni Komuniti? Bwa I tangiria ae a na titeboo aomata nako. Ao I kakoauaa ae a riai n tibwaaki raoi bwaai ni kabane nakoia aomata bwa e aonga n toki te rangi ni kaubwai ao te rangi ni kainnano. Ngaia are I a kaaina te botaki ae te Communist youth. Ngke ai 14 au ririki ao I a buoka tararuaan te otabwanin, ni manga kabonganai beeba ake a a tia ni karenakoaki. A rangi ni kakaitau kaain te kaawa ae Aue n au kakorakora ngaia are a a karekea kaniwangau kaain te tautaeka. E ngae ngke I uarereke ma I a kinaia tabeman bwakuakun te GDR. I namakinna ae a eti baika I uaiakini ao N na boni kabwaia iai.

Ma e karina n riki te bitaki ae korakora ni maiuu. N 1989 ao e a bwaka te Berlin Wall, ao e bwaka naba te waaki ni Komuniti i Eurobe Mainiku. A bati bwaai aika kakubanako aika riki, teuana imwin teuana. I a noria bwa e a korakora te ribuaka n te GDR. N te katoto, a taraaki aomata ake a aki boutokaa te Komuniti bwa a mangori. E kangaa n reke anne? Tiaki a bane n tii te tikina aomata, iroura ngaira Komuniti? Tera uaan te waaki ni Komuniti? I a rangi n raraoma.

Ngaia are I a bitii baike I moanibwai ao ni kaatuua au iango i aon te katangitang ao te korotaamnei. Kioina ngke I reirei ngkoa n te kuura ni katangitang, ike I a reke iai nakon te kuura ae rietata, I a uaiakina te riki bwa te tia katangitang. I a kaaki naba taekan te aroaro ni maiu ae riai are I reiakinna n uarerekeu. E tii kakawaki irou ngkai kakukureiau, n ikotaki ma te iraorao ni karekenano ma aine aika bati. Ma e aki katoka raraomau te katangitang, te korotaamnei, ao te maiu ni kan inaomata. Au taamnei naba ake I kokorei a kaota te maaku ae korakora. Tera aron taai aika a na roko? Ao tera raoi te kantaninga ibukin te maiu aei?

 Ngke I a kunei kaekaan au titiraki aikai ao I rangi ni mimi iai. N te tairiki teuana n te tabo n reirei, ao I a maroro ma ataein te reirei tabeman taekan taai aika a na roko. Temanna ataein te reirei ae arana Mandy, * bon Ana Tia Kakoaua Iehova. E kaota nakoiu neiei n te tairiki anne arou ni karekea te kaeka. E taku: “Andreas, ngkana ko kan atai kaekaan am titiraki ibukin te maiu ao ibukin taai aika a na roko, wareka te Baibara.”

I aki bati ni kakoauaa, ma I motinnanoia bwa N na ukeri kaeka man te Baibara. E kairai Mandy nakon Taniera mwakoro 2, ao I rangi ni mimi ni baike I wareki. E kaotaki n te taetae ni burabeti aei tein taian tautaeka aika korakora n te aonnaba teuana imwin teuana, ake a rangi n rotii maiuia aomata ni karokoa ngkai. E kaotii naba nakoiu Mandy taetae ni burabeti tabeua aika irekereke ma arora n taai aika a na roko. Akanne raoi kaekaan au titiraki! Ma antai ae korei taetae ni burabeti aikai, ao antai ae e na kona n taekin raoi taai aika a na roko n te aro ae eti? Nanona bwa bon iai te Atua?

ARONI BITAKINI MAIUU MAN TE BAIBARA

E kairai Mandy nakoia taanga aika Horst ma Angelika, ake a buokai riki n ota n Ana Taeka te Atua. I waekoa n noria bwa Ana Tia Kakoaua Iehova bon tii te Aro ae kakabongana ao n tataekina aran te Atua ae Iehova, nakoia aomata. (Taian Areru 83:18; Mataio 6:9) I reiakinna bwa Iehova ae te Atua e angania aomata te kantaninga ae te maiu n aki toki n te aonnaba ae te bwaretaiti. E kangai Taian Areru 37:9: “Akana kabotoa aia kantaninga i aon Iehova a na abana te aonnaba.” E anaaki nanou ngkai e uki te kantaninga aei nakoia aomata ni kabane ake a kataia ni maiuakin ana kaetieti te Atua ibukin te aroaro ni maiu, aika n te Baibara.

Ma e kangaanga irou kaboraoani maiuu ma te Baibara. I kainikatonga kioina ngke e nakoraoi au katangitang ao au korotaamnei, ngaia are I riai moa n reiakina te nanorinano. Ao e kangaanga naba katokan te wene ni bure. Ai kakaitaura ngai ngkai e taotaona nanona Iehova, e nanoanga, ao e butimwaeiia akana kabanea aia konaa ni maiuakina ana reirei te Baibara!

E kairaki maiuu n te waaki ni Komuniti ao ni kakoauaan ae akea te Atua man uarerekeu n uaa 18 au ririki, ma e a bita maiuu te Baibara. E katoka raraomau te baere I reiakinna ibukin taai aika a na roko ao I a ataa te kantaninga ni maiuu. N 1993 ao I a bwabetitoaki bwa temanna Ana Tia Kakoaua Iehova, ao n 2000 I a mare ma Tabitha, ae te rao n te onimaki ae ingainga. Ti kabatiaa ara tai ni buokiia tabemwaang n ataa te Baibara. A bati ake ti boo ma ngaiia ae titeboo aroia ma ngai ngkoa, ae a kairaki naba maiuia n te waaki ni Komuniti ao ni kakoauaan ae akea te Atua. E rangi n rauaki nanou ngke I kaota nakoia aroia ni kinaa Iehova.

AROU NI KAKABWAIAAKI

Ngke I moani bobotaki ma Ana Tia Kakoaua Iehova, ao a un au karo. Ma man te tai anne ao a a nora raoiroin te bobotaki ma taani Kakoaua n anuani maiuu. I kimwareirei bwa a a wareware ngkai n te Baibara ao ni kaakaei aia taromauri Ana Tia Kakoaua Iehova.

E kakukurei tekatekara n taanga ngai ma Tabitha ibukina bwa ti kataia n irii raoi ana taeka n reirei te Baibara ibukia taanga ni mare. N te katoto, irakin ana reirei ni kairiri te Baibara ibukin te kakaonimaki n te mare, e kateimatoa korakoran ara reitaki ni mare.​—Ebera 13:4.

I a aki maaka te maiu aei ao n raraoma ibukin taai aika a na roko. I namakinna ae I a kaaina te utu ae katobibia te aonnaba ae rau ao e katiteuanaaki, ae kaainaki irouia taari n te onimaki. Akea te kakaokoroaki n te utu aei. Anne te bwai ae I boni kakoauaa ao I a kamani kani karekea ni maiuu.

^ bar. 12 E bitaki te ara.