Ko kan ataa te koaua ibukia anera bwa antai ngaiia, a kangaa n riki, ao tera ae a kakaraoia? Akea te tabo ae raoiroi riki ae ko kona ni karekea iai te kaeka ma tii n Ana Taeka te Atua ae te Baibara. (2 Timoteo 3:16) Tera ae e tuangira te Baibara?

  • N aron ae te Atua bon te Taamnei, ao anera naba bon taamnei, ae ‘akea irikoia ma riia.’ A maeka anera aika kakaonimaki i karawa ao a kona ni kawara te Atua.​—Ruka 24:39; Mataio 18:10; Ioane 4:24.

  • N tabetai ao a kaoti anera n te rabwata n aomata bwa a karaoa tabeia mairoun te Atua n te aonnaba, ao a manga okira rabwataia n taamnei imwin tian tabeia.​—Taani Motikitaeka 6:11-23; 13:15-20.

  • E ngae ngke a taekinaki anera bwa mwaane n te Baibara ao a oninikiia bwa mwaane, ma akea te mwaane ao te aine irouia. A aki mareaki ao ni karikiia natiia. Irarikin anne, a aki karikaki moa nakon te aonnaba bwa tao merimeri, ataei, ke ikawai. A karikaki anera iroun Iehova, ngaia are e arania te Baibara bwa “natin te Atua ae koaua.”​—Iobi 1:6; Taian Areru 148:2, 5.

  • E taekinaki n te Baibara ‘aia taetae aomata ao aia taetae anera,’ ae oti iai bwa iai oin aia taetae anera. E ngae ngke e kabonganaia anera te Atua bwa a na taetae nakoia aomata, ma e aki kariaia bwa ti na taromauri ke n tataro nakoia.​—1 I-Korinto 13:1; Te Kaotioti 22:8, 9.

  • Iai anera aika irabwi ma irabwi tenga mwaitiia, ao tao e boni kona ni warekaki naba bwa birion ma birion. *​—Taniera 7:10; Te Kaotioti 5:11.

  • E ‘korakora mwaakaia’ riki anera nakoia aomata ao a rangi ni wanawana riki. A kona naba ni mwananga n te aro ae rangi ni baitii, ao akea n te aonnaba aei ae e konaa aoni birimwaakaia.​—Taian Areru 103:20; Taniera 9:​20-23.

  • E ngae ngke a rangi ni wanawana ao ni mwaaka anera, ma bon iai naba tiaia, ao iai naba baika a aki atai.​—Mataio 24:36; 1 Betero 1:12.

  • A karikaki anera ma anuaia, aroaroia aika ai aron aroaron te Atua, ao inaomataia. Mangaia are a kona n rinea ae raoiroi ke ae buakaka n aroia aomata. E kananokawaki bwa iai tabeman anera ake a rineia bwa a na karitei nakon te Atua.​—Iuta 6.

^ bar. 8 Te taeka ae irabwi tenga bon 10,000. Tebwina tenga kamwaitia tebwina tenga bon 100 te mirion. Ma a taekinaki n Te Kaotioti anera aika “irabwi ma irabwi tenga.” Anne boni bubua ma bubua te mirion, ae tao birion ma birion aomata aika taamnei!