Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 5 2016

 ATUN TE MAEKATIN | E NA REKE IA KABEBETEAN NANOM?

Aron te Atua ni Kabebetea te Nano

Aron te Atua ni Kabebetea te Nano

E kabwarabwaraaki Iehova * iroun te abotoro Bauro bwa “te Atua ae anga te kabebetenano n aekana nako, ae e kabebeteira ni kataakira nako.” (2 I-Korinto 1:3, 4) Mangaia are ti kakoauaa raoi man te Baibara bwa akea te aomata ae aki kona ni buokaki iroun te Atua, ao akea te kangaanga ae rangi n riao ae e aki kona Tamara are i karawa ni kabebeteira iai.

Ti bon riai ni karaoa te bwai teuana ngkana ti kani kabebeteaki iroun te Atua. E na kangaa ni buokira te taokita ngkana ti aki karaoa ara boraraoi bwa ti na kawaria? E titiraki ni kangai te burabeti ae Amota: “A na kaai n nakonako aomata aika uoman ngkana a tuai moa ni boraraoi?” (Amota 3:3) Ngaia are e kaumakira te Baibara ni kangai: “Kaania te Atua, ao ane e na kaaningkami.”Iakobo 4:8.

Ti na kangaa ni koaua raoi bwa e na kaanira te Atua? Te moan, ibukina bwa e okioki n tuangira ae e kani buokira. (Nora te  bwaoki.) Ao te kauoua, ibukina bwa iai iroura bwaai ni kakoaua aika aki kona ni kakeweaki mairouia naake a a tia ni kabebeteaki iroun te Atua, aika bon aomata ni koaua aika maiu ni boong aikai ao n taai ake ngkoa.

E rinanoni kangaanga aika karawawata te Uea ae Tawita n aroia naba aomata aika bati ni boong aikai aika ukoukora te ibuobuoki mairoun te Atua. E bubutiia Iehova teuaei n te taina ni kangai: “Ongo n au onnon ngkana I tang nakoim ni kani buokaki.” Ma e ongo te Atua? E bon ongo. E reitia ni kangai Tawita: “I karekea ana ibuobuoki ao e kimwareirei nanou.”Taian Areru 28:2, 7.

TABEN IESU NI KABEBETEIA AIKA A NANOKAWAKI

E kantaningaaki Iesu iroun te Atua bwa bon tabena kabebeteaia aomata. I buakon taben Iesu ake e mwiokoaki iai iroun te Atua, e na boni “bautiia akana uruaki nanoia” ao ni “kabebetei nanoia aomata nako aika nanokawaki.” (Itaia 61:1, 2) N aron are e a kaman taekinaki, e tatabeakinia Iesu aomata aika “korakai ma n rawawata.”Mataio 11:28-30.

E kabebeteia aomata Iesu ngke e angania ana taeka n reirei ae kawanawanaa te aba, n arona n akoiia, ao n tabetai n arona ni katoki aorakia. N te bong teuana ao e a bubutiia Iesu te rebera temanna ni kangai: “Ko kona ni kaitiakai ngkana ko kani karaoia.” E rangi n nanoangaia  Iesu ngaia are e a kaeka ni kangai: “I kani karaoia! Ko na itiaki.” (Mareko 1:40, 41) Ao e a kaitiakaki te rebera arei.

Ni boong aikai, ai akea Natin te Atua n te aonnaba n te aro are e na kabebeteira. Ma e teimatoa Tamana ae Iehova ae “te Atua ae anga te kabebetenano n aekana nako,” ni buokiia akana kainnanoa te ibuobuoki. (2 I-Korinto 1:3) Iangoi bwaai aika rangi ni kakawaki aika aua ake e kabonganai te Atua ni kabebeteia iai aomata.

  • Te Baibara. “Bwa bwaai ni kabane ake a koreaki ngkoa, a koreaki ibukin reireiara, bwa ti aonga ni karekea te kantaninga rinanon nanomwaakara, ao rinanon te kabebeteaki man te Koroboki ae Tabu.”I-Rom 15:4.

  • Te Taamnei ae Raoiroi Are Mairoun te Atua. E aki maan imwini maten Iesu ao e a waaki i nanon te rau te ekaretia ni Kristian. Bukin tera? “A nakonako ni maakakin Iehova ao n ana kabebetenano te taamnei ae raoiroi.” (Mwakuri 9:31) E rangi ni mwaaka te taamnei ae raoiroi ae mwaakan te Atua ae mwamwakuri. E kona ni kabonganaaki iroun te Atua bwa e na kabebeteia iai aomata mani kangaanga nako.

  • Te Tataro. E reireinira te Baibara ni kangai: “Tai raraomaeakina te bwai teuana, ma a na kaotaki ami bubutii ni bwaai ni kabane nakon te Atua, . . . ao te rau are mairoun te Atua ae riaon aia iango aomata, e na kawakin nanomi ma ami iango.”I-Biribi 4:6, 7.

  • Raao ni Kristian a kona n riki bwa raoraora ni koaua ae ti kainnanoia bwa taani kabebeteira n ara tai n rotaki n te kangaanga. E kabwarabwaraia raona te abotoro Bauro bwa ‘nibwani kabebetean nanona’ n taai ake ‘e karawawataaki ao ni bwainikirinaki’ iai.I-Korote 4:11; 1 I-Tetaronike 3:7.

Ma tao ko iangoia bwa e kangaa aroni kamanenaakin te ibuobuoki aei. Ti na nori raoi aroia aomata ake a kaaitara ma kangaanga ake a taekinaki n te moani kaongora. Ko kona n noria naba n aroia naakai bwa e bon teimatoa te Atua ni kakoroa bukin ana berita ae karaunano ae kangai: “N aron te tina ni kabebetea natina te mwaane, ao N na teimatoa naba ni kabebeteingkami.”Itaia 66:13.

^ bar. 3 Iehova bon aran te Atua ae kaotaki n te Baibara.