Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 4 2017

Praslin ae atimwakoron Seychelles, bon te tabo are e a kunea iai ana onnaroka ae Eten, te Mataniwi n te taanga ni buaka ae Gordon, n 1881

Te Bwaretaiti n te Aonnaba​—Te Karioiango ke te Koaua?

Te Bwaretaiti n te Aonnaba​—Te Karioiango ke te Koaua?

Te bwaretaiti! A kaotii bwaai n anainano boroutia aika kirimatamata ibukin te mwamwananga bwa ti aonga ni kiba nakon taabo tabeua aika raroa ake aongkoa taiani bwaretaiti, bwa ti na motirawa ao ni mwaninga iai taekan raraomara ma ara kangaanga. Ma n aron ae ti boni bane n ataia, ngkana ti okiri mwengara ao a bon tiku naba n aroia baika riiriki n te maiu aei, n aroia ngke ti moani kitani.

Ma e rangi ni katikitiki kan ataakin taekan te bwaretaiti. Ti a aki kona n taon nanora ao ti a iango ni kangai: ‘Te koaua bwa te “bwaretaiti” bon tii te karioiango ae kakukurei? Ngkana eng ao bukin tera ngkai e rangi ni kan ataaki taekana? Ma e kona ni boni koaua?’

TE KOAUA IBUKIN TE BWARETAITI

Ni waakinakon taian tienture, ao iai aomata ake a a tia n anaaki nanoia n taekan te bwaretaiti. A bati aika a moan anaaki nanoia n taekan te “onnaroka i Eten i mainiku” are taekinaki n te Baibara. Tera ae e karika te onnaroka anne bwa e na rangi n anainano? Ti tuangaki ae kangai n te rongorongo: “E karikirakei kaai nako mai aontano aika kan taraakia Iehova ae te Atua, ao kaai aika raoiroi ibukin te amwarake.” E kakukurei te onnaroka anne ao bon te tabo ae tikauarerei. Ma ae e rangi n anainano riki bwa iai “te kai ni kamaiu naba i nukan te onnaroka.”​—Karikani Bwaai 2:​8, 9

E taekinaki naba ni Karikani Bwaai karaanga aika aua ake a raanga man te onnaroka. Uoua mai buakoni karaanga aikai a bon teimatoa naba n ataaki iroura ni boong aikai, aika Taikiriti (ke, Itekera) ao Iuberetiti. (Karikani Bwaai 2:​10-14; kabwarabwara mai nano) A raanga karaanga aika uoua aikai nakoni Marawani Botia rinanon te aba ae ataaki ngkai bwa Iraq, are aononi ngkoa Botia rimoa.

E teretere iai bwa te bwaretaiti ae n te aonnaba bon aonon naba Botia. Nangoan aon te timanti ae bwaini Botia n te ka-16 n tienture are e mena n te tabo ni kaneweaba ae arana te Philadelphia Museum of Art i Pennsylvania i U.S.A., e oti iai taamnein te onnaroka ma aroka ao uee ake iai. Te taeka ni Botia ae “onnaroka” e nanona naba “bwaretaiti,” ao te taamnei are i aon te nangoa anne e kaota bannan ana kabwarabwara te Baibara i aon te onnaroka are i Eten ae tikauarerei ma ni maiureirei.

Ni koauana, e karakinaki taekan te bwaretaiti n taetae ao ni katei aika bati ni katobibia te aonnaba. Ngkai a mwamwananga aomata nakon taabo aika kakaokoro n te aonnaba, a uouota naba te karaki ae boni koaua aei, are e a tabe n rerenganaki ma koaua ao rongorongon te aba teuana ma teuana, i nanon tienture aika bati. Ni boong aikai naba ao a kakabwarabwaraa aomata taekan te bwaretaiti bwa te tabo ae rangi n tamaroa.

KAKAAEAN TE BWARETAITI

A taekinna taani mwamwananga tabeman bwa a a tia ni kunea te bwaretaiti are bua. N te katoto, Charles Gordon ae te mataniwi n te taanga ni buaka ae te I-Buritan are e roko i Seychelles n 1881, e rangi n anaaki nanona ni manguroroon te aba ae Vallée de Mai ae te tabo ae kinaaki ngkai bwa te Tabo n te Aonnaba ae Riai ni Kawakinaki, are e taekinna bwa bon te onnaroka are Eten. N te ka-15 n tienture, ao e iangoia te tia boborau ae te I-Tare are Christopher Columbus bwa e kuri ni kunea te onnaroka are Eten, ngke e roko n te abamwakoro ae Hispaniola, ae arana ngkai bon te Dominican Republic ao Haiti.

N te boki ae Mapping Paradise, ae taekan rongorongon rimoa, ao iai i nanona kabwarabwaraani mwaben rimoa aika riaon 190, ae a bati iai ake a kaota taamnein Atam ma Ewa i Eten. I buakoni mwaabe akanne ao iai teuana ae kamimi ae bwain te ka-13 n tienture ae katoton ana nira ni boki Beatus ae kaain Liébana. Iai te bwaoki ae uarereke mai etana ao e mena te bwaretaiti i nukana. A raanga mai iai karaanga aika aua ae a mwakoro iai “Taikiriti,” “Iuberetiti,” “Bition,” ao “Kion,” kaka teuana nakoni koonana ake aua, ae tao a tei ibukini butanakon te Aro ni Kristian ni kabutaa te aonnaba. E oti n taamnei aikai bwa e ngae ngke e aki ataaki te tabo are e mena iai te Bwaretaiti are n te moantai, ma a teimatoa n anainano bwaai ake a ururingaki ibukina.

E kinaaki John Milton ae te tia kario ae kaain Engiran n te ka-17 n tienture, n ana kario ae atuna Paradise Lost [E Bua te Bwaretaiti] are boboto i aoni Karikani Bwaai ae taekan  ana bure Atam ao kanakoana mai Eten. E katuruturua iai te berita ae manga kaokan te maiu n aki toki n te aonnaba ibukia aomata, ngke e kangai: “Bwa n te tai anne e nang riki te aonnaba bwa te bwaretaiti ni kabutaa.” Imwina riki ao e a manga korea reitan ana kario anne ae atunaki ni Paradise Regained [Manga Kaokan te Bwaretaiti].

BITAKIN TE BWAI AE KAATUUAKI IANGOANA

E oti raoi bwa taekani buan te bwaretaiti ae n te aonnaba bon te bwai ae rangi ni kakawaki irouia aomata mangke a moani karikaki. Ma bukin tera bwa e a aki tabeakinaki taekana ngkai? Ibukina bwa n aron ae kaotaki n te boki ae Mapping Paradise, ao “a a tia taan rabakau i aon te Aro . . . ni baireia bwa a na aki tabeakina taekan te tabo are e mena iai te bwaretaiti.”

Angia aomata ake a taua te Aro, a reireinaki bwa tokini kawaia boni karawa, ao tiaki te maiu n te bwaretaiti ae n te aonnaba. Ma e kangai Taian Areru 37:29: “A na abana te aonnaba akana raoiroi, ao a na maeka i aona n aki toki.” Kioina ngkai tiaki te bwaretaiti ara aonnaba ni boong aikai, tera te kantaninga ibukini kakororaoan te berita aei? *

TE BWARETAITI NI KOAUA AE KABUTAA TE AONNABA

E berita Iehova ae te Atua are ngaia are e karika te Bwaretaiti are n te moantai, bwa e na manga kaoka are e a tia ni bua. N te aro raa? Uringnga are e reireinira Iesu bwa ti na tataro ni kangai: “E bia roko am Tautaeka n Uea. E na kakororaoaki nanom i karawa ao n te aonnaba naba.” (Mataio 6:10) Te Tautaeka n Uea anne bon te tautaeka ae kairaki iroun Iesu Kristo, ao e na tautaekana te aonnaba aei ao n onei mwin tautaeka n aomata ni kabane. (Taniera 2:44) I aan ana kairiri te Tautaeka n Uea anne ao e nang “kakororaoaki” iai ana kantaninga te Atua ibukin te bwaretaiti ae n te aonnaba.

Mai mwaina ao e kairaki n te taamnei te burabeti are Itaia bwa e na kabwarabwaraa aron te maiu n te Bwaretaiti are beritanaki ike a nangi bane n toki taian rawawata ao kauntaba aika ituia aomata ni boong aikai. (Itaia 11:​6-9; 35:​5-7; 65:​21-23) Ti kaumakiko bwa ko na kabanea tabeua te miniti ni wareki kiibu akanne n am Baibara. Karaoan anne e na kamatoaa riki nanom ni kaineti ma te bwai ae e katauraoia te Atua ibukia aomata aika ongeaba. Ao aomata akana a maiu n te tai anne, a nang kimwareirei ni maeka n te bwaretaiti ao ni karekea naba akoaia iroun te Atua, ake baike e kabuai ngkoa Atam.​—Te Kaotioti 21:3.

Bukin tera ngkai ti kona ni kakoauaa bwa te kantaninga ibukin te Bwaretaiti n te aonnaba bon tiaki te karioiango, ma bon te koaua? Ibukina bwa e tuangira te Baibara ni kangai: “Ma karawa ngkanne, bon ana karawa Iehova, ma e angania natiia aomata te aonnaba.” Te Bwaretaiti n te aonnaba bon te bwai ae “e a kamani beritanna mangkoangkoa, te Atua ae aki kona ni kewe.” (Taian Areru 115:16; Tito 1:2) Ai tamaroara ana berita te Baibara aei ae taekan te Bwaretaiti ae akea tokina!

^ bar. 15 E kakaongora bwa n te boki ae te Koran ni kibuna 105 n sura 21, ao e taekinaki ae kangai n te Al-Anbiya’ [Burabeti]: “A na abana te aonnaba te koraki aika raoiroi mai buakoia Au toro.”