E kona ni buokiko te Baibara ni kaitaraa te raraoma?

Tera am kaeka?

  • Eng

  • E aki

  • Tao eng

Ae e taekinaki n te Baibara

‘Kabanei ami iango n raraoma ni kaaki i aon te Atua, ibukina bwa e mumutiakiningkami.’ (1 Betero 5:7) E kakoauaaki raoi n te Baibara bwa e kona ni buokiko te Atua ni kabebeteko man raraomam nako.

Tera riki reireiara man te Baibara?

  • Rinanon te tataro ao ko a kona ni karekea iai “te rau are mairoun te Atua” ae e kona ni kauarerekea te raraoma.​—I-Biribi 4:6, 7.

  • Irarikin anne, e kona ni buokiko warekan Ana Taeka te Atua bwa ko na tokanikai i aon te rawawata.​—Mataio 11:28-30.

Iai te tai ae e nang katokaki iai te raraoma?

A kakoauaa tabeman . . . bwa te raraoma ao te rawawata bon irian maiuia aomata, ao tabeman riki a kakoauaa bwa e tii kona n toki te raraoma n te aeka ni maiu teuana are imwin te mate. Tera ngkoe am iango?

Ae e taekinaki n te Baibara

E na katoki baika e rereke iai te raraoma te Atua. “Ao e nang akea riki te mate, ke te nanokawaki ke te tang ke te maraki.”​—Te Kaotioti 21:4.

Tera riki reireiara man te Baibara?