Ti kona ni kakoauaa raoi bwa a na koro bukin ana berita nako te Atua? E kakoauaa raoi Iesu, ao a kakorakoraaki aia onimaki naake a ongora n ana reirei. Iangoa te kaikonaki are e anga Iesu n ana Kabwarabwara i aon te Maunga are e koreaki taekana ni Mataio 5:​18, ae kangai: “I tuangingkami te koaua, bwa e kona riki ni mauna karawa ma aonnaba, nakon ae e na mauna manin te taeka teuana ae te kabanea n uarereke ae koreaki n te Tua ke tamruruna, n aki kakoroaki moa bukina ni kabane.”

Te kabanea n uarereke ni manin te koroboki n te taetae n Ebera bon י (yod), ae te moani man n te Tetragrammaton, ae aran te Atua ae tabu ae Iehova. * Irarikin taeka ao manin taeka ake n Ana Tua te Atua, a iangoia naba taani koroboki ma Baritaio bwa e rangi ni kakawaki naba ‘tamrurun’ te taeka teuana ae te kabanea n uarereke ae koreaki n te Tua.

E taekinna Iesu bwa e na bae ni mauna moa karawa ma aonnaba nakon ae e na aki kakoroaki bukin te Tua teuana ae te kabanea n uarereke. Ma e karaui nanora te Baibara bwa e na bon teimatoa karawa ao aonnaba n aki toki. (Taian Areru 78:69) Ngaia are man te kibuntaeka ae rianako aei, e oti iai bwa akea te taeka teuana ae te kabanea n uarereke ae koreaki n te Tua, ae e na aki kakoroaki bukina.

Te koaua bwa Iehova ae te Atua e tabeakin naba taekani bwaai aika uarereke? Eng. Iangoa aei: A tuangaki tibun Iteraera rimoa bwa a aki riai n otea naba teaina riin te tiibutetei ibukin te Toa ae te Riao. (Te Otinako 12:46) E bae ni kimototo taekana. Te koaua bwa a ota bwa bukin tera ngkai a aki riai n otea teaina te ri? Tao a aki. Ma e ataia Iehova ae te Atua bwa aei taetae ni burabetinakin te Mesia, ae e na aki mwaoto riina naba teaina ngkana e kamateaki i aon te kai ni kammaraki.​—Taian Areru 34:20; Ioane 19:​31-33, 36.

Tera reireiara n ana taeka Iesu akanne? Ti kona naba ni kakoauaa raoi bwa a na boni koro bukin ana berita ni kabane Iehova ae te Atua. Ai korakorara te raunnano ae reke mani manin te koroboki n te taetae n Ebera ae te kabanea n uarereke aei!

^ bar. 3 Manin te koroboki n te taetae ni Kuriiti ae te kabanea n uarereke bon iota, ao e oti bwa e kuri n titeboo ma י (yod) ae te taetae n Ebera. Kioina ngkai e koreaki te Tua Rinanoni Mote n te taetae n Ebera, ao ni bwaatinaki rikaaki naba iai, e bae Iesu ngkanne n nanona manin te koroboki n te taetae n Ebera.