Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 3 2017

I kukurei ni kakabanea au tai ma aika ataei riki n te ekaretia

 E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

I Tangira te Beitiboo ao Akea Riki!

I Tangira te Beitiboo ao Akea Riki!
  • E BUNGIAKI N: 1928

  • ABANA: COSTA RICA

  • ARONA RIMOA: I TAUTORONAKI N TAKAAKARO AIKA I KABOOAKI IAI AO N TE TAKAAKARO MA TE MWANE

AROU RIMOA

I ikawairake i Puerto Limón, ae te kaawa ae mena iai te matabaiawa n aono ake i rarikin taari i mainiku i Costa Rica. Iai waniman natiia au karo, ao bon te kaitiman ngai. E mate tamau ngke wanua au ririki. Mai ikanne are e a kaikawaira iai tinara n tii ngaia.

I a kaman taatangira te takaakaro ae te beitiboo i nanoni maiuu. E mamate nanou iai ngke te ataei ngai. Ngke e a kaani koro uabwi au ririki ao I a kaaina te tiim teuana ae a aki kabooaki kaaina. Ngke I tei ibukin te tiim aei ngke ai 20 tabun au ririki ao e a tuangai naba temanna te mwaane ae kakaaeia kaain ana tiim, bwa N na kaaina te tiim ni beitiboo teuana i Nicaragua ae a kabooaki kaaina. Ma ibukina bwa e rangi n aoraki tinau n te tai anne ao boni ngai ae I tararuaia, I a aki kani maeka i Nicaragua. Ngaia are I a karautaeka nakon te kakao anne. Imwina riki, e a manga kaoai naba temanna te mwaane bwa N na kaaina ana tiim ni beitiboo Costa Rica, ae kaainaki irouia taan takaakaro aika aki kabooaki. N te tai aei, I a butimwaea te kakao. I kaaina ana tiim Costa Rica man 1949 ni karokoa 1952, ao I toka naba n takaakaro ake a boboo i Cuba, i Mexico, ao i Nicaragua. Bon te kouru ngai ao I rangi ni mwaatai iai, ao I toka naba n takaakaro aika 17 ao a bane n nakoraoi. I kan ongongo tatakaruaean arau irouia taani mataku!

E kauringaaba bwa I maiuakina naba te aroaro ni maiu ae kammaira. E ngae ngke bon tii temanna raou, ma I bon irekereke naba ma aine riki tabeman. I kinimanging naba. N te bong teuana ao I a korotingai, n te aro are ngke I a uti n te bong are imwina i aon au kainiwene, ao I aki roko n te uringnga bwa I kangaa n okira te auti! I tatakaakaro naba n te mwane n te takaakaro ae te domino, ao ai te tiiketi ni katekeraoi.

N te tai anne ao tinau e a riki bwa temanna Ana Tia Kakoaua Iehova. E kataia ni karina irou tangiran ana onimaki, ma e matebuaka ana kekeiaki n te moantai, bwa e bane nanou n au takaakaro. I aki kona naba ni baki ngkana I kataneiai n tain te amwarake! E bane au iango tii n te takaakaro. I tangira te beitiboo ao akea riki!

Ma ngke ai 29 au ririki ao e a reke ikoakiu ae kakaiaki ngke I kataia n rawea te booro n tain te takaakaro. Ngke I a marurung ao I a buubai man te tiim ae a kakabooaki kaaina. Ma I teimatoa n  irekereke ma te beitiboo, ao I kataneiaia kaain te tiim teuana ae aki kabooaki kaaina ae uakaan ma mwengau.

ARONI BITAKINI MAIUU MAN TE BAIBARA

N 1957 ao I a butimwaea te kakao nakon aia bwabwaro Ana Tia Kakoaua Iehova ae boo n te stadium teuana are I aki toki n tatakaakaro iai. Ngke I tekateka i buakoia taan roko, ao I a bon nora naba kaokoron te aroaro ae oti iai te karinerine irouia taani Kakoaua, ma te mangaongao ni kaberoro are I nonoria irouia aomata aika bati ake a mamataku n te beitiboo. I kairaki n te baere I noria n te bwabwaro bwa N na moana te reirei n te Baibara ma taani Kakoaua, ao ni kaakaei botaki n aia ekaretia.

E anaaki nanou n reirei aika bati ake I reiakin man te Baibara. N te katoto, e a kaman taekinna Iesu bwa ni kabaneani boong, ao a na tataekina te rongorongo ae raoiroi ibukin Ana Tautaeka n Uea te Atua ni kabutaa te aonnaba taan rimwina. (Mataio 24:14) I reiakinna naba bwa a aki kabooaki Kristian ni koaua ngkai a karaoa aia mwakuri ni minita. E taku Iesu: “Kam anganaki n akea boona, aanga naba n aki kabooaki.”​—Mataio 10:8.

Ngke I reirei n te Baibara ao I a kabotaui baika taekinaki iai ma baika I nonori irouia Ana Tia Kakoaua Iehova. I mataaiakina aroia ni botumwaaka n tibwaa te rongorongo ae raoiroi ibukin Ana Tautaeka n Uea te Atua ni kabutaa te aonnaba. I nora irouia te nano n anganga are e tua Iesu nakoia Kristian bwa a na kaotiotia. Ngaia are ngke I wareka Mareko 10:21 ao n nora ana kakao Iesu are “Nakomai riiki bwa te tia rimwiu,” ao I a kan riki naba bwa te tia Kakoaua.

Ma I boni maan teutana n iaiangoa rokou n tiau anne. N te katoto, I katoa wiki n irira te tiiketi ni katekeraoi i abau, ao ni kabongana au nambwa ae I tetekeraoi iai, i nanon ririki aika bati. Ma I reiakinna man te Baibara bwa e kabuakakaia te Atua taan taromauria “atuan te Tetekeraoi,” n ikotaki naba ma aomata aika nanonrang. (Itaia 65:11; I-Korote 3:5) Ngaia are I a motikia bwa N na katoka te takaakaro n te mwane. N te moan Taabati are I katoka iai te takaakaro n te tiiketi ni katekeraoi, ao e a moanna naba au nambwa arei! A bwainingareai aomata ngke I aki takaakaro n te wiki arei, ao a kakorakoraia ni kairoroai bwa N na manga ira riki te takaakaro, ma I a bon aki. I aki roko n te nako n takaakaro n te mwane.

E a manga kataaki riki ‘aroarou ae boou’ n te bong are I bwabetitoaki raoi iai n aia bwabwaro Ana Tia Kakoaua Iehova. (I-Ebeto 4:24) I okira te outero n te tairiki anne, ao I a nora te aine are raou ngkoa, n tataningaai ni mataroan au ruu. E kabwakabwakaai ao e taku: “Sammy, tera ae tauko? Nakomai bwa ti nang kakukureira!” Ma I kaekaa naba ngkekei ni kangai: “I aki!” I kauringnga ae I a maiuakina ana kaetieti te Baibara ni kaineti ma te aroaro ni maiu ae riai. (1 I-Korinto 6:18) E a bon takarua naba: “Tera?” Ao imwina e a taetae naba ni kakeaa bongan ana reirei te Baibara ni kaineti ma te wene ni bure, ao n imanonoa ae ti na manga reitaanako ara iraorao. Ma I a tii rin naba n au ruu ao n rokana au mataroa. N te bong aei ao I kukurei n taekinna bwa man te tai are I riki iai bwa te tia Kakoaua n 1958, ao I a tia ni kakaonimaki n nimti bitaki ake I karaoi ni maiuu.

AROU NI KAKABWAIAAKI

Tera ngke I kona ni korea au boki teuana ae taekani kakabwaiaau aika I karekei mani maiuakinan ana kairiri te Baibara! Tabeua mai buakoni kakabwaia akanne, bon rekeia raoraou ni koaua ngkai, reken te maiu ae rangi ni manena, ao ai te kukurei ni koaua.

I bon tatakaakaro naba ngkai te beitiboo, ma I a tia ni bitii tiau. Ngke I tatakaakaro ngkoa n te beitiboo ao I karekea iai atongakiu ao te mwane, ma a aki teimatoa baikanne. Ma e ngae n anne, reitakiu ma te Atua ao te botaki n itaritari ae I a kaainna ngkai, a na bon teimatoa n aki toki. E taku te Baibara: “A tabe ni maunanako kaain te aonnaba ma baike a tatangiri, ma e teimatoa n aki toki ane e kakaraoa nanon te Atua.” (1 Ioane 2:17) Ngkai, I a tangira Iehova ae te Atua ma ana aomata ao akea riki!