Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te atibu nikawai ae mwakoro iai te ara ae Tattannu

Te Bwai ni Kakoaua Riki Teuana

Te Bwai ni Kakoaua Riki Teuana

Iai bwain rimoa aika kuneaki irouia taan rabakau ae boutokaa kanoan te Baibara? N 2014 ao e a tabekaki te titiraki ae kangai n te kaongora n te maekatin ae te Biblical Archaeology Review: “Iraman aomata n te Baibara n Ebera ake a kakoauaaki bwa a maiu ngkoa, imwini kuneani bwain rimoa irouia taan rabakau?” Te kaeka ae reke: “Tao 50!” Temanna te mwaane ae akea taekana n te kaongora anne bon Tatenai. Antai teuaei? Ti na rinanon rongorongona ae koreaki n te Baibara.

E riki ngkoa Ierutarem bwa teuana naba aonon te Embwaea ni Botia ae buburakaei. E tei te kaawa aei n te aono ae a aranna kaaini Botia bwa Iteran-te-Karaanga, ae taekani maeaon te Iuberetiti. Imwini kataenikaiani Baburon, ao a a kainaomataaki irouni Botia I-Iutaia ake taenikai, ao a a kariaiakaki bwa a na manga katea ana tembora Iehova i Ierutarem. (Etira 1:​1-4) Ma a tokobitoa te kateitei aei taani kairiribai nakoia I-Iutaia, ao a kabuakakaia I-Iutaia bwa aongkoa a karitei nakoni Botia. (Etira 4:​4-16) N ana tai n tautaeka Taraiati I (522-486 B.C.E.), ao e a kaira te kakaae i aon te bukibuki aei, te mataniwi temanna mai Botia ae arana Tatenai. E aranaki teuaei n te Baibara bwa “te kowana n te aono are Iteran te Karaanga.”​—Etira 5:​3-7.

A bati atibu ni koroboki nikawai ake a kaota te ara ae Tatenai, aika kawakinaki ni karokoa ngkai, ae kanoan taian rongorongo ibukin te utu teuana. Iai teuana te baba ni koroboki are e kairekerekea temanna kain te utu aei ma te boraraoi ni kaineti ma te kabwakamwane teuana ae koreaki n ana ka-20 n ririki n tautaeka Taraiati I, n 502 B.C.E. E kaotaki te tia kakoaua n te boraraoi aei bwa ana toro “Tattannu, ae te kowana n te aono are n Iteran-te-Karaanga,” ae taekan Tatenai, are taekinaki ni bokin te Baibara ae Etira.

Tera rongorongon te mwaane aei? N 535 B.C.E., ao e a manga tibwai Tairati te Kakannato kaawa ake e tautaekani nakon aono tabeua aika bubura, ae teuana mai buakoia e aranaki bwa Baburon ma Iteran-te-Karaanga. Rimwi riki ao e a manga bwenauaaki te aono aei nakon uaitera, ao iterana are teuana e aranaki bwa Iteran-te-Karaanga. A reke naba n te aono aei Coele-Turia, Boinike, ma Iuta, ao n taraana e tautaeka mai Tamateko. E kairiri Tatenai n te aono aei tao man te ririki 520 nakon 502 B.C.E.

Imwin te mwananga nako Ierutarem ibukini kakoauaan te bukibuki ni kaineti ma te karitei, ao e ribootinna Tatenai nakon Taraiati bwa a taku I-Iutaia bwa a a tia ni karekea ana kariaia Tairati ibukini manga katean ana tembora Iehova. E kakoauaaki aia taeka aei, imwini karaoan te kakaae n rongorongo ake a kawakinaki ibukia bwaanuea. (Etira 5:​6, 7, 11-13; 6:​1-3) Ngaia are e a kanakoaki te tua nakon Tatenai bwa e na aki kamangaoa te mwakuri ni kateitei, ao e ongeaba iai.​—Etira 6:​6, 7, 13.

E koaua ae bon akea te bwai ae rangi ni kakawaki ae e kakororaoia “Tatenai ae te kowana n te aono are Iteran te Karaanga” n rongorongon rimoa. Ma uringnga ae bon iai rongorongona n te Baibara, ao e taekinaki naba nakoana ae e bon tonu raoi ibukina. Man te koaua anne, ti a manga karekea naba te bwai ni kakoaua riki teuana, ae e a bati te tai ae e boutokaaki iai etin rongorongon rimoa aika n te Baibara, ni bwain rimoa aika kuneaki irouia taan rabakau.