Ko a tia n ituaki n te aoraki i nanon te tai ae kimototo? Tao ko waekoa ni marurung ao ni mwanuokina aorakim. Ma e kaokoro anne ma te nanokawaki ae korakora. E korea ae kangai Dr. Alan Wolfelt n ana boki ae Healing a Spouse’s Grieving Heart: “E bon aki kona n toki te nanokawaki ae korakora.” Ao e a manga reitia ni kangai: “Ma e kona ni bebete riki ni waakinakon te tai ao man aia boutoka naba tabemwaang.”

N te katoto, iangoa aron te baatua are Aberaam ngke e mate buuna. E taekinaki n te Baibara bwa ‘e kaota nanokawakina ibukin Tara ao e tang.’ Te taeka n Ebera ae kabonganaaki ikai “e kaotia” ae e a tibwa toki nanokawakina imwin te tai ae maan. * Te katoto teuana riki bon taekan Iakoba, are e mwamwanaaki bwa aongkoa e mate natina are Ioteba bwa e tiringaki irouia maan ni kaakang. E rangi n nanokawaki i nanoni “boong aika bati,” ao akea i buakoia ana utu ae kona ni kabebetea. E a waakinako te ririki, ma e bon teimatoa naba n nanokawaki ibukini maten Ioteba.Karikani Bwaai 23:2; 37:34, 35, BG; 42:36; 45:28.

E nanokawaki Aberaam ni buani buuna ae bati n tangiria ae Tara

A bati naba ni boong aikai aika a nanokawaki ni maten raoia ae a kaan ma ngaia. Iangoi katoto aika uoua aikai.

  • “E motirawa kaainnabau ae Robert n 9 n Turai 2008. Te moaningabong are e riki iai te kabuanibwai anne, bon akea okorona ma moaningabong ake mai mwaina. Imwin ara kaingabong, ao ni katoatai imwain nakon Robert ni mwakuri, ao ti kaboria ma n irabwati ao ni kangai i marenara, ‘I tangiriko.’ Onoua te ririki imwina ao e bon teimatoa naba n rawawata nanou. Irou I a bon aki kona ni keiaki ribuakon nanokawakiu ni buani buu.”—Gail, 60 ana ririki.

  • “E ngae ngke ai 18 te ririki imwini buan raou ae tangiraki irou, ma I bon teimatoa naba n ururingnga ma n rangi n nanokawaki iai. Ngkana I nora te bwai ae kantara, ao I a uringnga naba ma n iaiangoia bwa e na tera aroni kukureina ngke arona bwa e noria naba.”—Etienne, 84 ana ririki.

E teretere bwa aeka n rawawata aikai ma namakin aika teimaan aikai boni baika riiriki. E kakaokoro aron temanna ma temanna n nanokawaki, ao ti bon aki wanawana ngkana ti kabuakakaa aron temanna ni kaitaraa te kabuanibwai. Irarikina naba, ti aki riai ni kabuakakaira i bon iroura ngkana e a rangi n riao nanokawakira. Ti na kangaa ni kekeiaki ribuakon te nanokawaki ae korakora?

^ bar. 4 E rinanon naba te nanokawaki ae korakora ma n teimaan, natin Aberaam are Itaaka. N aron ae ti noria n te kaongora ae “Kakairi n Aia Onimaki,” ao Itaaka e teimatoa ni korakora nanokawakina ni maten tinana i nanon tenua te ririki.Karikani Bwaai 24:67.