A rangi ni bati taeka n reirei ni kaineti ma aei. Ma a aki bane n ibuobuoki. N te katoto, tao iai tabeman aika kona ni kaungako bwa ko na aki taatang ke ni kaota am namakin naba teutana. Tabemwaang a kona ni kairoroko bwa ko na karaoa kaitaraan raoi anne, ma ni bunra raoi nanom. Ma iai ana reirei te Baibara i aon aei ae aki tabeitera, ao e boraoi ma mwini kakaae ni boong aikai.

Ni katei tabeua, e iangoaki te mwaane ae taatang bwa tiaki te oi ni mwaane. Ma e kamaamaa te tang, ao riki i mataia aomata? A kakoauaa taan rabakau i aoni marurungin te iango bwa te tang bon irian te nanokawaki ae korakora. N tabetai e kona te tang ni buokiko ni katoka nanokawakim ae korakora. Ma bon akea raoiroini kainan tangim, ao e kona ni karuanikai riki. Ma te Baibara e bon aki boutokaa te iango ae e kairua ke tiaki anuan te mwaane te tang ibukin te nanokawaki. N te katoto, iangoa aron Iesu. E tang naba Iesu ni maten raoraona ae tatangiria are Rataro, e ngae ngke iai mwaakana ni kautia!Ioane 11:33-35.

Te un bon irian te nanokawaki n angiin te tai, moarara riki ngkana te mate ae karina ke e aki kantaningaaki. A bati bukina ae e kona iai n un te aomata ae nanokawaki, n aron ae ngkana a taekinaki taeka aika aki iangoaki ao aika kairua ni kaineti ma te aomata are mate. E taku te mwaane ae kaain Aberika Maiaki ae arana Mike: “Ai tibwa 14 au ririki ngke e mate tamau. N tain te taunimate ao e taekinna te mitinare n te Aro ae te Anglican bwa e kainnanoia aomata aika raoiroi te Atua ngaia are e moantaai n anaiia. * E rangi ni kaunai te taeka arei ibukina bwa ti rangi ni kainnanoa tamara. Ai 63 ngkai te ririki imwina, ao e teimatoa naba ni kammaraki ururingana.”

Ao tera aron te uringaaba? Ni kaineti riki ma te mate ae aki kantaningaaki, e kona te aomata ae nanokawaki n okioki n iango ni kangai, ‘E na bon aki mate ngke arona bwa I karaoa aei.’ Ke tao ko kauntaeka ma te aomata are mate, n am kabanea n tai ni boo ma ngaia. E kona aei ni kauaataoa riki uringaabam.

Ngkana ko taonakinako n namakin aika te uringaaba ao te un, e kakawaki bwa ko na aki kainna i nanom. Ma bunria nakon raoraom ae kona n ongoraeakinna ma ni karaua nanom, bwa namakin akanne bon irian te nanokawaki. E kauringira te Baibara ni kangai: “E tangira te aomata raona n te bong ae koraki, ao e bungiaki te tari ba katokani kain tarina.”Taeka N Rabakau 17:17, BG.

E kona n riki bwa Raoraon te aomata ae nanokawaki, ara tia Karikiriki ae Iehova ae Atuara. Bunra nanom nakoina rinanon te tataro ibukina bwa ‘e mumutiakiniko.’ (1 Betero 5:7) E beritanna naba bwa naake a karaoa anne, a na bane ni kabebeteaki aia iango ma aia namakin rinanon “te rau are mairoun te Atua ae riaon aia iango aomata.” (I-Biribi 4:6, 7) Irarikina naba, kariaia te Atua bwa e na buokiko ni kakorakorako rinanon ana Taeka ae kabebetea te nano ae te Baibara. Korei kiibu aika kabebetea te nano. (Nora te  bwaoki.) Ko bae ni kani kamatenikunai tabeua mai iai. Iaiangoani kiibu akanne e kona n  ibuobuoki n te tairiki are ko namakina iai te maroaa ao te nibwara.Itaia 57:15.

N taai aika tibwa nako, ao iai te mwaane ae ti na aranna bwa Jack, ae 40 ana ririki, ae mate buuna man te kaentia. E taekinna Jack bwa n tabetai ao e a manga korakora irouna namakinan te maroaa. Ma e ibuobuoki nakoina te tataro. E taku teuaei: “Ngkana I tataro nakon Iehova, ao e a toki naba namakinan te maroaa. I aki toki n uti n te tairiki ike e a kangaanga iai manga matuu. Ma ngkana I tia ni wareware ao ni kananoa au iango i aoni kibun te Baibara aika kabebetea te nano, ma ni bunra nanou n te tataro, ao I a namakina naba te kabebeteaki ao te rau ae rianako, are e toroba nanou ma au iango ao I a matu naba.”

E mate tinan te teinnaine temanna ae arana Vannessa, bwa e aoraki. E nora naba neiei mwaakaroiroin te tataro. E taku: “N taai ake I taonakinako iai, I a tii taboa naba aran te Atua ma ni karokoa nanou n tang. E ongo au tataro Iehova ao e kakorakoraai n taai nako.”

Tabeman taani buokiia aomata aika nanokawaki, a kaungaia naakai bwa a na katabetabeia ni buokiia tabemwaang ke n anga nanoia bwa a na mwakuri ibukia aomata. Karaoan anne e kona ni kakimwareirei ao ni kauarerekea nanokawakim. (Mwakuri 20:35) A bati Kristian aika rotaki n te nanokawaki ake a a tia n rangi ni kabebeteaki nanoia mani buokaia tabemwaang.2 I-Korinto 1:3, 4.

^ bar. 5 Tiaki aei ana reirei te Baibara. E kaotaki n te Baibara baika tenua aika karika te mate.Te Minita 9:11; Ioane 8:44; I-Rom 5:12.