Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 3 2016

 E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

I a Rabakau ni Karineia Aine ao Boni Ngai

I a Rabakau ni Karineia Aine ao Boni Ngai
  • E BUNGIAKI N: 1960

  • ABANA: BURANTI

  • ARONA RIMOA: E TAUTORONAKI N TE DRUG AO E AKI KARINEIA AINE

AROU RIMOA:

I bungiaki i Mulhouse, i Buranti i meangimainiku, n te kaawa ae uarereke ae ataaki bwa a rangi n iowawa kaaina. Te bwai ae I ururingnga mani uarerekeu bon te kauntaeka ae korakora i nanon utu nako. A kamangoraki aine n ara utu, ao a aki bati ni kaomataaki irouia mwaane. I noria bwa nnen te aine bon te umwa ni kuuka, ao e na tararuaa buuna ma natina.

E bati au kangaanga ngke I uarereke. Ngke ai tebwina au ririki ao e a mate tamau ibukin te moi manging ae riao. Nimaua te ririki imwina ao e a manga bakabureia tariu temanna ae ikawai riki nakoiu. N te ririki naba anne ao I a nora tiringan te aomata temanna n aia tai ni kauntaeka n aia utu ao I rangi ni buannano iai. A reireinai au utu aroni kamanenaan te biti ao te katii, ao I riai naba n un ngkana e riai. E buretorou ngke I kairake, ai ngaia are I a kaona rabwatau n te taitai ao ni kabatiaa te manging.

Ngke 16 au ririki ao I kona n nima 10 nakon 15 te bwatoro ni biia ni katoabong, ao I a waekoa naba ni kamanena te drug. Ibukin aroarou aika bubuaka akanne, I a riki bwa te tia kaboonakoi mwakoro ni biti ao te tia kimoa. I a kamani kakabureaki imwaini koron 17 au ririki. Ao mwaitini kabureakiu ibukin te kimoa ao te iowawa, bon 18.

E a buakaka riki anuani maiuu ngke ai tibwa 20 tabun au ririki. I kona ni mokona 20 te mwaruana n te bongina ao ni kabongana naba te aeka drug teuana ae te heroin ao bwaai riki tabeua aika taburoroko. I a tia ni kuri ni mate tabeua te tai imwini kabonganaan te drug n te aro ae riao. I iokinibwaia te drug ai ngaia are I a boni uaua biti naba ke katii n taai nako. N te taina I katiia te aomata temanna, ma e tekeraoi bwa e teke bwaakoron roona ao e tuanako! Ngke 24 au ririki ao e a mate tinau, ao e a rangi ni korakora riki iai uniu. Ngkana a norai aomata n nakonako ni kainetiia, ao a maaku ao a kararoaia. I a boni kakamatawarikaki naba ni katoa wikeen ibukin te un, ke n te onnaoraki bwa e ituaki ikoakiu.

I mare ngke 28 au ririki. Eng, I bon aki karinea buu. I kakaunna ma n ororeia. Kaanga tiaki taanga ngaira. Ngai irou e rangi n tau ae I a karerekei naba ana bwai ni katamaroa aika bobuaka mani baika I kimoai. Ma e a tii riki naba te bwai teuana ae I aki kantaningaia. E a reirei buu n te Baibara ma Ana Tia Kakoaua Iehova. Imwin ana moan reirei, ao e a katoka naba te moko, ao e rawa ni butimwaea te mwane are I kimoaia, ao e a kaoki naba ana bwai ni katamaroa  ake a bobuaka. I rangi n un iai ngaia are I a ribaia n reirei n te Baibara, ao I kona n ae I a kabubua naba te moko nako matana. I kamaamaea naba i mataia kaain rarikira.

N te tairiki teuana ngke I a koro ni manging ao I a kaurarakea ara auti. E kamaiuai buu bwa N na aki bue, ao e kamaiua naba natira te aine ae nimaua ana ririki. Ngke e a toki angin nimau, ao I a taonakinako n te uringaaba. I namakinna i nanou ae e nang bon aki kani kabwaraa au bure te Atua. I uringa naba ana taeka te mitinare are e taku bwa a na bwaka i moone aika buakaka. E taku naba au taokita are buokai ni kamarurunga au iango: “E a taonako am mwangko! Ai akea riki buokam.”

E BITA MAIUU TE BAIBARA:

Imwin uraraken ara auti, ao ti a maeka i rarikia ana karo buu. Ngke a roko taani Kakoaua ao I a titirakinia, “E kona te Atua ni kabwarai au bure?” A kaota nakoiu 1 I-Korinto 6:9-11. A kaotaki ni kiibu akanne baike e ribai te Atua, ma e a manga reitaki ni kangai: “Akanne aroia tabeman i buakomi ngkoa.” I ataia man taeka akanne, bwa I kona naba ni bitaki. Imwina ao a karaua nanou taani Kakoaua ae e bon tangirai te Atua, ao a kaota nakoiu 1 Ioane 4:8. E unga nanou, ngaia are I a tuangia taani Kakoaua akekei bwa N na reirei n te Baibara uatai n te wiki, ao I a moana naba kaakaean te botaki. I katoatai n tataro nakon Iehova.

I nanon teuana namwakaina ao I a motikia bwa N na katoka te drug ao te manging. I waekoa n namakinna ae kaanga e a boo te buaka i nanon rabwatau! I rotakibuaka n te nibwara n te bong, te maraki n atu, marakini mwatiretin rabwatau, ao ai aoraki riki tabeua imwini kaakan te drug ma te manging. Ma I namakinna naba ae e tautaua baiu Iehova ma ni kakorakoraai. Titeboo raoi au namakin ma te abotoro Bauro are e korea ae kangai ni kaineti ma buokana iroun te Atua: “I konai bwaai ni kabane ni karaoi iroun teuare e anganai te korakora.” (I-Biribi 4:13) Imwin tabeua te tai, I a katoka naba te moko.2 I-Korinto 7:1.

E aki tii katamaroaa maiuu te Baibara ma e kanakoraoa naba ara utu. E a bitaki aroarou nakoni buu. I a karinea riki, ao ni kabonganai taeka aika “taiaoka” ao “ko rabwa.” I a moanna naba n riki bwa te karo ni koaua nakon natiu. Imwin teuana au ririki n reirei n te Baibara, I a katabua maiuu nakon Iehova ao ni bwabetitoaki, ni kakairi n ana katoto buu.

KAKABWAIAAU:

I kakoauaa raoi bwa e kamanoaki maiuu mani booto n reirei aika n te Baibara. A kakoauaa naba au koraki aika tiaki taani kakoaua, bwa N na boni kamani mate mani kabonganaan taian drug n te aro ae riao, ke n te un.

E korakora bitakin au utu man te reirei n te Baibara, are e a kaota nakoiu tabeu ngkai te buu te mwaane ngai ao te karo. (I-Ebeto 5:25; 6:4) Ti a katiteuanaaki n ara utu. I a aki ngkai karabuutina buu n te umwa ni kuuka, ma I a kukurei ni boutokaia ni kabwanina ana tai n uarongorongo. Ao ngaia naba e kukurei ni boutokaai n au beku ae unimwaanen te ekaretia.

E rangi ni korakora rotakini maiuu man ana tangira ao ana nanoanga Iehova ae te Atua. I rangi ni kan tataekin aroarona nakoia aomata ake ai akea ae kona ni buokiia ni maiuia, kioina ngke a bati naba ngkoa aika iangoai n aron anne. I ataia ae iai mwaakan te Baibara ni buoka temanna ni karekea te maiu ae itiaki ao ae uaana. E aki tii reireinai te Baibara bwainan te tangira ao karineaia aomata, ma e reireinai naba arou ni karineai i bon irou.