Ko a tia n namakinna ae ai akea te bwai ae ko kona ni karaoia, ngkana iai i rarikim te aomata ae nanokawaki ni buan ae tangiraki irouna? N tabetai, ti aki ataa te bae ti na taekinna ke ni karaoia, ao n tokina bon akea te bae ti taekinna ke ni karaoia. Ma iai baika manena ao n ibuobuoki aika ti kona ni karaoi.

N angiin te tai e tii kainnanoaki rokom ao am taeka ae kangai, “I rangi n nanokawaki n te bae ko rinanona.” A bati katei ae te irabwati ke koonan anganibain temanna, bon te anga teuana ni kaota iai tabeakinana. Ngkana e kani maroro te aomata are nanokawaki arei, kakauongo raoi ma te akoi. Ae tamaroa riki, karaoa te bwai teuana ibukin te utu are taonaki n te nanokawaki, tao ko karaoa te bwai teuana are e aki kona ni karaoia te aomata ae taonaki n te nanokawaki, n aron te kuuka, taraakia natina, ke buokia ni karaoi bwaai tabeua ibukin te taunimate ngkana anne ae kainnanoaki. A uaana riki mwakuri aikai nakon taeka aika rangi n ringa te nano.

Imwina riki ko kona ni karakina te aomata are mate, ma tao ko kaatuua riki taekan aroarona tabeua aika raoiroi ke taai aika kakukurei. Aeka ni maroro akanne e kona ni wingare iai te aomata are nanokawaki. N te katoto, e taku Pam are e mate buuna ae Ian onoua te ririki n nako: “N tabetai iai  tabeman aika karakin nakoiu baika raraoi ake e karaoi Ian aika I aki atai, ao e riki anne bwa kukureiu.”

A ribootinna taani kakaae bwa a bati aomata ake a nanokawaki ni buan ae tangiraki irouia, ae e bati buokaia n te moantai ma a a manga waekoa ni mwanuokinaki kainnanoia, ibukina bwa raoraoia a a manga bon tabeakin aroni maiuia. Ngaia are karerekea am tai ma raoraom are nanokawaki imwini buan ae tangiraki irouna. * A bati aika nanokawaki ake a rangi ni kakaitau ibukini kabebeteaia man nanokawakia ae wenemaan.

Iangoa te aine ae te I-Tiaban ae Kaori, are e karawawataaki ni maten tinana, ao ni maten tarina ae karimoana 15 te namwakaina imwina. E kakaitau neiei bwa e teimatoa buokana irouia raoraona ni koaua. Te aine temanna ae ikawai riki nakon neiei ae arana Ritsuko, e kukurei n riki bwa raoraon neiei. E taku Kaori: “Ni koauana, I bon aki kukurei iai. Bwa akea riki ae I kan aranna bwa tinau, ao irou bon akea ae kona n riki bwa tinau. Ma ibukin tabeakinau irouni Mama Ritsuko, I a namakinna ae I a kaan riki ma ngaia. Ni katoa wiki, ti uaia n uarongorongo, ao ti uaia naba ni kaakaei botaki ni Kristian. E kaoai naba bwa N na moi ranibue ma ngaia, e nikira kanau, ao e kororeta naba nakoiu n taai aika bati. I rangi n rotaki n anuani Mama Ritsuko aika raraoi.”

Ai tebwi ma uoua te ririki n nako imwini maten tinan Kaori, ao ngkai e a riki neiei ma buuna bwa taan uarongorongo aika kabwanina aia tai. E taku Kaori: “E teimatoa Mama Ritsuko ni kaota tabeakinau. Ni katoaa okiu nakon au kaawa ao I boni kakawaria ma n ikaungaunga ma ngaia.”

E buokaki naba temanna Ana Tia Kakoaua Iehova i Cyprus ae Poli, man te ibuobuoki ae teimatoa. E rangi n akoi buun neie Poli ae Sozos, ao e katea te katoto ae raoiroi ngkai ngaia te tia kawakintiibu, n arona ni katoatai ni kakaoia ataei aika mate aia karo ao aine aika mate buuia nakoni mwengana, n ikaungaunga ma ngaiia ao n amwarake. (Iakobo 1:27) Ma e mate Sozos ngke ai 53 ana ririki bwa e kaentia kaburorona. E taku Poli: “E a kitanai buu ae rangi ni kakaonimaki nakoiu, are I a tia n tekateka ma ngaia i nanon 33 te ririki.”

Kakaaei aanga aika manena ni buokiia iai akana nanokawaki

Imwin taunakini buuna, ao e a mwaing Poli nako Kanata ma ana bina ae Daniel ae 15 ana ririki. Ao a rereitaki ma Ana Tia Kakoaua Iehova ikanne. E ururing ni kangai Poli: “Bon akea aia atatai ni baika a a tia n riki nakoira ke ara kangaanga raoraora n ara ekaretia ae boou. Ma a bon teimatoa naba ni kakawarira ao ni kabebeteira n aia taeka n akoi ao n aia ibuobuoki. Ai kakawakira te ibuobuoki anne, moarara riki n taai ake e rangi ni kainnanoa iai tamana natiu aei! A kaota naba tabeakinan Daniel taani kairiri n te ekaretia. Temanna i buakoia e a boni kaakaoa naba Daniel nakon te botaki ni kaungaunga ke ngkana a kaakibotu.” E a nakoraoi ngkai aron te tina aei ma natina.

Eng, a bati aanga aika ti kona iai ni buokiia ao ni kabebeteia akana nanokawaki. E kabebetei nanora te Baibara rinanon te kantaninga ae kakukurei n taai aika imwaira.

^ bar. 6 Tabeman a kanikinaea te bong ni mate n aia karenta, ike a kauringaki iai bwa a na riai n tauraoi n anga te kabebetenano ngkana e kainnanoaki, tao n te bong n namwakaina anne ke imwaina teutana.