N RITEMBWA 26, 2004, ao e riki te mwaeiei ae 9.1 korakorana ike e a mwaeiei iai aontano n te aba ae Simeulue i meangimaeaon Sumatra i Indonesia. A bane aomata n taraa taari. E a waekoa n ikinako taari nakon are e taneiai te aba iai. A bane aomata ni biri nakon tabuki ngkekei naba ao a tatakarua, “Smong! Smong!” ae nanona te tunami. Imwin 30 te miniti, a a bwaro naao aika kokorakora ma ni bwaro i aoni mataniwin te aba ike a a uruaki iai angiini mwenga ao kaawa.

Simeulue bon te moan aba ae oreaki n te tunami ae rangi ni kakamaaku aei. Ma bon tii 7 aika mate mai buakoia kaaina aika 78,000. E aera ngkai tii tabeman? * E kangai aia koaua kaain te aba: ‘Ngkana iai te mwaeiei ae korakora ao e ikinako taari, biiri nakon taian tabuki bwa e na waekoa n roko taari i mataniwin te bike.’ N aron ae e a tia n riki rimoa, a kona kaain te tabo aei n ataa rokon te tunami mani bitakin taari. E kona ni kamaiuia aomata mutiakinani kauring ibukini baika a na riki.

E taekinaki naba n te Baibara te kabuanibwai ae e a kaan roko ae te “rawawata ae korakora ae tuai ni kaoti mangke e moani karikaki te aonnaba ni karokoa ngkai, ao e na aki manga kaoti rimwi.” (Mataio 24:21) Ma e na bon aki maunanako ara buraneti ae te Aonnaba n aia mwakuri aomata aika akiako ke kabuanibwai tabeua aika riiriki, bwa bon ana kantaninga te Atua bwa e na teimatoa te aonnaba n aki toki. (Te Minita 1:4) Ma te rawawata ae i aoni kawaina n roko bon ana mwakuri te Atua ni “kamaunaia iai te koraki ake a urua te aonnaba.” Bon tokin te buakaka ni kabane ma te rawawata. (Te Kaotioti 11:18; Taeka N Rabakau 2:22) Anne te kakabwaia ae nang roko!

Irarikin anne, e kaokoro te kamaunanakoaki ae i aoni kawaina n roko ma taian tunami, mwaeiei ke warekeno, bwa a na aki mate aomata aika akea aia bure iai. E taku te Baibara: “Te Atua bon te tangira,” ao e berita te Atua are arana Iehova bwa “a na abana te aba akana raoiroi, ao a na mamaeka iai n aki toki.” (1 Ioane 4:8; Taian Areru 37:29, BG) Ma kam na kangaa ni kamaiuaki man te rawawata ae korakora ao ni karekei kakabwaia ake a beritanaki? Kiingina boni Mutiakinani kauring ibukini baika a na riki!

TARATARAI RAOI BITAKI AIKA RIKI

Ti aki kona n taekina raoi te tai are e nang toki iai te buakaka ao te rawawata ni kabane bwa e taku Iesu: “Akea ae ataa te bong ma te aoa anne, a aki ataia anerani karawa ao e aki ataia naba te Nati, ma tii te Tama.” Ngaia are e kaungaira Iesu bwa ti na “teimatoa n tantani.” (Mataio 24:36; 25:13) Bukin tera? E kabwarabwaraaki nakoira n te Baibara baika a na riki n te aonnaba imwaini karokoan te toki iroun te Atua. N aron are a tarataraa raoi ikinakon taari kaain Simeulue bwa kanikinaeani kaanin rokon te tunami, korakorani bitaki aika riki bon te kanikina naba nakoira bwa e a uakaan te toki. E kamatataaki n te bwaoki bitaki tabeua aika korakora ake a taekinaki n te Baibara.

 Eng, a a tia n riki n taai aika nako tabeua mai buakoni baikana a karinanaki n te bwaoki anne. Ma e taku Iesu bwa n norani “baikai ni kabane,” ti na ataia iai bwa e a rangi ni kaan te toki. (Mataio 24:33) Titirakiniko ni kangai, ‘N ningai n rongorongon aonnaba ae baikana kabwarabwaraaki akanne (1) a riki ni katobibia te aonnaba, (2) a riki n te tai ae tii teuana, ao (3) a a rikirake ni korakora n te aro ae tuai man nonoraki mai mwaina?’ E teretere bwa ti a mena ngkai n te tai anne.

KAOTAN ANA TANGIRA TE ATUA

E taku te beretitenti n te U.S. rimoa: “Babaire ibukin te moantaai ni kauring . . . boni kamaiuaia aomata.” Imwin rokon te tunami n 2004, ao a a karaoaki babaire ibukini kauring n taabo ake a rotakibuaka bwa e aonga n totokoaki manga buani maiuia aomata nakon taai aika a na roko. N aron naba anne, e a tia te Atua ni katauraoi kauring ibukini baika a na riki nakoia aomata imwain rokon te toki. E a kaman taekinaki n te Baibara bwa “e na tataekinaki te rongorongo ae raoiroi aei ae taekan te tautaeka n uea, n te aonnaba ni kabutaa bwa te bwai ni kaotioti nakoia botannaomata ni kabaneia, ao ngkanne e a roko naba te toki.”​—Mataio 24:14.

N te ririki ae nako, ao a kabanea te aoa ae 1.9 te birion Ana Tia Kakoaua Iehova n tataekina te rongorongo ae raoiroi n aaba aika 240 ao n taetae aika raka i aon 700. Te rikirake aei ni boong aikai bon te bwai ni kakoaua ae aki kona ni kakeweaki bwa e a kaan te toki. A kairaki n tangiraia raoia Ana Tia Kakoaua Iehova bwa a na kabanei korakoraia ni kauringia aomata nako taekan ana bong ni motikitaeka te Atua ae e a rangi ni kaan roko. (Mataio 22:39) Te koaua ae ko kona ni kakabwaiaaki man te rongorongo aei bon te bwai ni kakoaua ibukin tangiram iroun Iehova. Uringnga bwa “e aki tangira kamaunaan temanna [te Atua] ma e tangiriia aomata nako bwa a na rairi nanoia.” (2 Betero 3:9) Ko na karaoi bitaki ibukin tangiram  iroun te Atua ao ni mutiakini kauring ibukini baika a na riki?

BIRINAKO IBUKINI KAMAIUAM!

Uringnga are a birinako kaaini kaawa ake a mena i rarikin taari i Simeulue nakon te tabo ae rietata riki ibukini kamaiuaia n te tai are a nora iai ikinakon taari. A bon aki tataningaa manga okin taari. A boni kamaiuaki n aia motinnano. Ngkana ko kani kamaiuaki man te rawawata ae korakora ae e a kaan roko, ko riai naba ni birinako nakon te tabo ae aongkoa e rietata riki imwain ae ko a oimwi. N te aro raa? E kairaki n te taamnei te burabeti ae Itaia bwa e na korea te kakao ae kaunganano nakoira i nanoni “boong aika kaitira,” ae te tai ae ti a mena iai ngkai. E taku: “Kam na kaaraki, ao ti na ararake nakon ana maunga Iehova, . . . E na reireira ana aro nako, ao ti na nakonako ni kawaina nako.”​—Itaia 2:2, 3, BG.

Te nako taubukin te maunga e karietataa am taratara ao e kairiko nakon te tabo ae ko na kamaiuaki iai. N aron naba anne, ataakin ana aro nako te Atua rinanon te Baibara ti a boni buokiia iai aomata aika mirion ma mirion ni katobibia te aonnaba bwa a na karaoi bitaki aika a na kakabwaia iai ni maiuia. (2 Timoteo 3:16, 17) Ngkana a karaoa anne, a a moanna iai n ‘nakonako ni kawain nako te Atua’ ao ni karekea akoaia ma kamanoaia irouna.

Ko na karaoa nanon te kakao anne ao ni kakabwaiaaki n ana kamanomano ae tatangira te Atua i nanoni boong aika karuanikai aikai? Ti kaumakiko bwa ko na nenera raoi te bwai ni kakoaua man te Baibara ibukini “kabaneani boong” ane n te bwaoki. A kukurei Ana Tia Kakoaua Iehova akana n am aono ni buokiko bwa ko aonga n ota raoi ni kiibu aika kaotaki ao ni maiuakini naba. Ke ko kona ni karekei kaekaan am titiraki ngkana ko kawara ara atureti ae www.jw.org. Nora BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED.

^ bar. 3 A mate aomata aika raka i aon 220,000 n te tunami ae n 2004, ae teuana mai buakon tunami ae korakora ana urubwai.