Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

A Riai Kristian n Taromauri n Aia Tabo Bouannanti?

A Riai Kristian n Taromauri n Aia Tabo Bouannanti?

NI KATOA ririki, ao e raka i aon onoua te mirion aomata aika mwananga nakoni buakonikaini kaai aika tiira ae raroa nako i Shima i Peninsula i aon Tiaban. A kawara te tabo ae rangi ni buburakaei i Ise ae tatromauriaki iai atuaia kaain te Shinto ae Nei Amaterasu Omikami, i nanon tao uoua te nga te ririki. A kaitiakiia moa taan taromauri n aroia n teboki baia ma wia. Imwina a tei i matan ana tabo te bouannanti n taromauriaki, a katotonga te katei n taromauri ike a bobaraaki iai, a uboubo ao a tataro nakon atuaia anne. * A kariaiakaki kaain te Aro ae te Shinto n irii Aaro riki tabeua, ao Aaro ni Buddhist tabeua, Aaro ake a taku bwa Kristian ngaiia, ao tabemwaang a noria bwa akea te kauntaba ni karaoani kateia kaain te Aro ae te Shinto n aia tabo bouannanti aei.

Iai aia tabo ni bouannanti * Aaro aika bubura n te aonnaba, ao e aikoa kona ni warekaki mwaitiia aomata aika roroko iai. N aaba ake a taku bwa Kristian ngaiia, a rangi ni bati umwantabu ao taabo ni bouannanti aika katabuaki ibukin Iesu, Maria, ao taian santo. A kateaki tabeua n taabo ake a riki iai baika a karakinaki n te Baibara, ke n taabo ake a tibwa riki iai aongkoa taiani kakai, ke n taabo ake a kawakinaki iai baika tabu aika bwain te Aro. A bati aomata aika kawari taabo ni bouannanti ibukina bwa a kakoauaa ae a kai ongoraeaki riki aia tataro n taabo aika tabu. Irouia tabemwaang, ngkana a roko n aia tabo bouannanti ai bon anne tokini mwanangaia ae abwabwaki are a a tia ni karaoia ni kaota iai tangiran aia Aaro.

Taani Kawara te Bouannanti ae Rangi ni Bubura i Ise, Tiaban, ao Grotto of Massabiellerdes, Lourdes, i Buranti

A kai ongoraeaki riki ao ni kaekaaki tataro ao bubutii n aia tabo bouannanti? E na kukurei te Atua n aia taromauri naake a mwananga nakon aia tabo bouannanti? Ma ae kakawaki riki, a riai Kristian n taromauri n aia tabo bouannanti? E na aki tii tuangira arora ae riai n iangoa taromauriani bouannanti kaekaan titiraki aikai, ma e na buokira naba n ataa te aeka n taromauri ae e kakukureia raoi te Atua.

TAROMAURIA “N TE TAAMNEI AO N TE KOAUA”

Tera ae nanonna Iesu ngke e taekinna bwa ti riai n taromauri “n te taamnei ao n te koaua”?

E kaotaki ana iango te Atua ibukin te taromauri n taabo aika tabu ke aia tabo bouannanti n ana maroro Iesu ma ainen Tamaria. E mwananga Iesu rinanon Tamaria ao e motirawa n te mwanibwa ae mena i rarikin te kaawa ae Tukara. E moana ana maroro ma te aine are roko n itiran n te mwanibwa. Ngke a maroro, ao e a mwanewea naba neiei te kaokoro ae korakora i marenan te I-Iutaia ma te I-Tamaria. E taku: “A tataromauri ara bakatibu n te maunga aei, ma kam taku ngkami bwa Ierutarem bon te tabo ae a riai aomata n taromauri iai.”Ioane 4:5-9, 20.

Te maunga are e nanonna neiei bon te Maunga ae Keritim, ae mena tao 50 te kiromita i meangin Ierutarem.  Iai ngkoa aia tembora I-Tamaria ikanne are a bubukamarui boong n toa n aron te Toa ae te Riao. Ma e aki kaatuua ana iango Iesu i aon te maroro ibukin te kakaokoro i marenaia ma e taku nakon te aine: “Neiko kakoauaai, bwa e na bon roko te tai are kam nang aki taromauria iai te Tama n te maunga aei ke i Ierutarem.” (Ioane 4:21) Ai kamimira te taeka aei moarara riki ngkai e taekinna te I-Iutaia! E aera bwa e na mauna te taromauri n ana tembora te Atua i Ierutarem?

E tomaia riki Iesu ni kangai: “E a roko ngkai te tai, are a nang taromauria iai te Tama n te taamnei ao n te koaua, taan taromauri ni koaua, bwa e ukoukoriia aekaki n aomata aikai te Tama bwa a na taromauria.” (Ioane 4:23) I nanon ririki aika bati, ao a iangoa te tembora ae rianako are i Ierutarem I-Iutaia bwa nibwan aia taromauri. A mwamwananga nako iai tentai n te ririki bwa a na angakarea nakon Atuaia, ae Iehova. (Te Otinako 23:14-17) Ma e taekinna Iesu bwa a na bane ni bitaki baikai ao “taan taromauri ni koaua” a na taromauri “n te taamnei ao n te koaua.”

E kai noraki tein aia tembora I-Iutaia n te tabo ae okoro. Ma bon akea rabwatan te taamnei ao te koaua, ao a aki naba onoti nakon te tabo teuana. Ngaia are e kabwarabwaraa Iesu bwa e aki boto aia taromauri Kristian ni koaua ke ni kainnanoa te bwai ae iai rabwatana ke te tabo bwa tao te Maunga ae Keritim, te tembora i Ierutarem, ke te tabo ae tabu riki teuana.

N ana maroro Iesu ma ainen Tamaria, ao e mwanewea are e a “roko” te “tai” ibukin te bitaki aei n taromaurian te Atua. N ningai te tai anne? E roko te tai anne ngke e katoka aia waaki n taromauri I-Iutaia ae boto i aon te Tua Rinanoni Mote, Iesu ni matena bwa te karea. (I-Rom 10:4) Ma e taku naba Iesu: “Ngkai te tai.” Bukin tera? Ibukina bwa ngkai te Mesia ngaia, e a kamani botiia taan rimwina ake a na ongeaba n ana tua are e taekinna imwina ni kangai: “Bon te Taamnei te Atua, ao a riai akana taromauria, n taromauria n te taamnei ao n te koaua.” (Ioane 4:24) Ma tera ngkanne nanon te taromauri n te taamnei ma te koaua?

N taekinan te taromauri n te taamnei iroun Iesu, e bon nanona iai te kairaki n te taamnei ae raoiroi mairoun te Atua, ao i buakoni bwaai ake tabeua riki e kawakini ara atatai i aon te Baibara. (1 I-Korinto 2:9-12) Ao te koaua are e nanonna Iesu bon te atatai ae eti n ana reirei te Baibara. Ngaia are n oneani mwin are e na karaoaki te taromauri n te tabo ae okoro, e na boni kukurei te Atua n ara tataro ngkana  e boraoi ma ana reirei te Baibara ao ni kairaki n te taamnei ae raoiroi.

ANA IANGO TE KRISTIAN IBUKIN AIA TABO BOUANNANTI

Tera ngkanne ana iango ae riai te Kristian ibukini kakawaran aia tabo bouannanti ao te taromauri iai? Iangoa ana tua Iesu ae a riai taan taromauri ni koaua n taromauria te Atua n te taamnei ma te koaua. E mataata bwa e bon aki kakawaki iroun Tamara are i karawa te taromauri ae karaoaki n aia tabo bouannanti ke te tabo ae tabu. Irarikina, e tuangira te Baibara aron ana iango te Atua ibukini karinean taromauriani bouannanti. E taku: “Birinako man taromauriani boua” ao “kawakiningkami mani bouannanti.” (1 I-Korinto 10:14; 1 Ioane 5:21) Ngaia are, e na aki taromauri te Kristian ni koaua n te tabo teuana ae iangoaki bwa e tabu ke ae kaungaa taromauriani bouannanti. Ibukini ngkanne aia tabo bouannanti, a rarawa Kristian ni koaua n taromauri n taabo akanne.

Ma e aki nanonaki n aei bwa e katabuaki n Ana Taeka te Atua tangiran te tabo teuana ibukin te tataro, te reirei ke kananoan te iango. Te tabo ni botaki ae baireaki raoi ao ni karineaki, e bon tau ibukin te reirei ao maroroakinani bwaai n taamnei. E aki bure naba karaoan te kanuringa n aron atibun ruanimaten te aomata ae mate. Tao bon tii te taetae ibukin ururingan ke tangiran te aomata ae mate. Ma boni kaitaraan raoi ana taeka Iesu iaiangoan te aeka n tabo anne bwa e tabu ke karineaia taamnei ke katei n taromauri.

Ko bon aki riai ni kawari aia tabo bouannanti ibukini kantaningaan ae e kai ongo am tataro te Atua mai ikanne. E aki naba kukurei te Atua iroum ke n anganiko kakabwaia aika okoro ngkana ko mwamwananga nakon aia tabo bouannanti. Ti tuangaki n te Baibara bwa Iehova ae te Atua, boni ngaia “Ueani karawa ma aonnaba ae e aki mamaeka i nanon tembora aika karaoaki ni baia aomata.” Ma tiaki nanon anne bwa ti a kararoaaki ma te Atua. Ti kona n tataro nakoina ao n ongoraeaki n taabo nako ibukina bwa “e bon aki raroa mairoura n tatabemanira nako.”Mwakuri 17:24-27.

^ bar. 2 A kona ni kakaokoro katei n taromauri n aia tabo ni bouannanti aika bati kaain te Aro ae te Shinto.

^ bar. 3 Nora te bwaoki ae “ Tera aia Tabo Bouannanti?