Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 ATUN TE MAEKATIN

E Aera Iesu Ngke E Karawawataaki ao ni Mate?

E Aera Iesu Ngke E Karawawataaki ao ni Mate?

“Aron rokon te bure irouia kaain te aonnaba mairoun te mwaane ae tii temanna [ae Atam] ao rokon te mate n te bure, ao e a ituia aomata ni kabane te mate ibukina bwa a bane ni bure.”I-Rom 5:12

Tera ae ko na taekinna ngkana ko titirakinaki ni kangai: “Ko kani maiu n aki toki?” Tao a na kaeka angia aomata bwa a tangira anne ma a iangoia bwa e aki kona n reke. Te mate bon iteran te maiu ae ti taneiai iai, ao a taku naba bwa bon tokini maiura.

Iangoia bwa aongkoa e a manga kaaibibitaki te titiraki anne nakoim ni kangai, “Ko tauraoi ni mate?” N aron ae nonoraki, a na kaeka angia aomata bwa a bon aki. Tera ae kaotaki n aei? N aki ongei kataaki ma kangaanga aika ti kaaitarai, ma te bwai ae ti bane n tangiria bon te maiu. E kaotaki n te Baibara bwa e karikia aomata te Atua ma te nano ni kani maiu. E boni koreaki iai ae kangai, “E angan te aomata te kona n iangoa kanoan te tai [ke “te maiu n aki toki,” NW].”Te Minita 3:11, BK.

Ma a bon aki maiu n aki toki aomata. Bwa tera ae karika aei? Iai te bwai karaoia te Atua ibukini Katokana? A kaunganano kaeka aika n te Baibara ao e kabwarabwaraaki raoi iai bukini karawawataan ao maten Iesu.

TERA AE KARIKA AEI

Ni moani mwakoroni bokin te Baibara ae Karikani Bwaai ake tenua, e taekinaki iai bwa e katea te kantaninga ibukin te maiu n aki toki te Atua nakoia ara moani karo ake Atam ma Ewa. E tuangia naba aroia ni karekea te maiu anne. Ma e kaotaki n te rongorongo aroni kabwakaia n ongeaba nakon te Atua ike a a kabuaa iai te kantaninga anne. E bon tii karakinaki te karaki anne n te aro ae rangi ni bebete ike a a waekoa iai tabemwaang n iangoia bwa te karioiango. Ma titeboo Karikani Bwaai ma Euangkerio ake a kaotaki iai bwa a koaua rongorongon rimoa ake iai. *

Tera mwini kabwakan Atam n ongeaba? E kaekaaki n te Baibara ni kangai: “Aron rokon te bure irouia kaain te aonnaba mairoun te mwaane ae tii temanna [ae Atam] ao rokon te mate n te bure, ao e a ituia aomata ni kabane te mate ibukina bwa a bane ni bure.” (I-Rom 5:12) E boni bure Atam man aki ongeabana nakon te Atua. Ngaia are e a kabuaa kantaningaan te maiu n aki toki ao teutana imwin teutana e a mate. Kioina ngkai kanoana ngaira, ti a ituaki n ana bure. Ao ibukin anne, ti aoraki, ti kara ao ti mate. E inanoi te kabwarabwara aei ibukini matera ma ae ti ataia ibukin rikiara. Ma iai te bwai ae karaoia te Atua ibukini katokana?

 TE BWAI AE KARAOIA TE ATUA

Eng, e a tia te Atua ni karaoi babaire ibukin te kaboomwi ke ni kaoka te bwai are e kabuaa Atam ibukia kanoana, ae kantaningaan te maiu n aki toki. E kangaa ni kakororaoa anne te Atua?

E taekinaki ae kangai n te Baibara n I-Rom 6:23: “Boon te bure te mate.” Nanon aei bwa te bure e karika te mate. E bure Atam ngaia are e a mate. N aron naba anne, ti bure ao ti na anaa boon te bure ae te mate. Ma e ngae ngke akea ara bure, ma ti boni bungiaki i nanon te bure. Ngaia are e tatangira te Atua ngke e kanakoa Natina ae Iesu bwa e na kabwakaa “boon te bure” ibukira. E kangaa n nakoraoi aei?

E kauka te kawai maten Iesu nakon te maiu n aki toki ae kakukurei

E karokoa te bure ao te mate iroura te mwaane ae kororaoi are Atam man aki ongeabana, ao e kainnanoaki te mwaane ae kororaoi ae ongeaba ni karokoa matena bwa e na kainaomataira man te rawawata anne. E kabwarabwaraaki n te Baibara ni kangai: “N ai aroia aomata aika bati aika riki bwa taani bure n ana aki ongeaba te mwaane ae tii temanna, a na riki naba n raoiroi aomata aika bati n ana ongeaba te aomata ae tii temanna.” (I-Rom 5:19) Bon Iesu “te mwaane ae tii temanna” anne. E kitana karawa, e riki bwa te mwaane ae kororaoi, * ao e mate ibukira. Ngkanne, ti a kona n raoiroi i matan te Atua ao ni karekea te kantaninga ibukin te maiu n aki toki.

BUKINI KARAWAWATAAN AO MATEN IESU

E aera bwa e riai ni mate Iesu ibukini kakororaoan aei? E aki kona te Atua ae Moan te Mwaaka n tii karaoa ana tua bwa a na kariaiakaki ni maiu n aki toki Atam ma kanoana? Bon iai mwaakana ni karaoa aei. Ma e na boni kamangoraki iai ana tua are e a tia n taekinna bwa boon te bure te mate. E kakawaki te tua anne bwa e aki kona ni kamaunaaki ke ni bitaki ni bon nanora. E boni kakawaki ibukin te kaetitaeka raoi.Taian Areru 37:28.

Ngke arona bwa e kakeaa bongan te kaetitaeka ae riai n aei te Atua, tao a na iangoia aomata bwa e na karaoa naba aei n itera riki tabeua. N te katoto, e na karaoa ae eti ngkana e rineia bwa antai mai buakoni kanoan Atam ae tau ibukin te maiu n aki toki? E kona ngkanne n onimakinaki bwa e na kakakoroi bukin ana  berita? Ti kakoauaa raoi bwa e na boni karaoa ae eti n taai nako te Atua ibukina bwa a boraoi ana mwakuri ma te kaetitaeka ae riai ni baireani kamaiuara.

Rinanoni maten Iesu bwa te karea, e a kauka iai te Atua te kawai nakon te maiu n aki toki n te Bwaretaiti i aon te aba. Nori ana taeka Iesu aika n Ioane 3:16: “E rangi n tangiriia kaain te aonnaba te Atua, n te aro are e a anga Natina ae te rikitemanna, bwa e aonga n aki kamaunaaki ane onimakinna, ma e na reke irouna te maiu are aki toki.” Ngaia are maten Iesu, bon tiaki tii kaotani kakaonimakin te Atua ni kaetitaeka n ae riai ma ae moamoa riki bon ana tangira ae korakora ibukia aomata.

Ma e aera bwa e riai ni karawawataaki ao ni mate Iesu n te aro ae rangi ni kammaraki n aron ae taekinaki n Euangkerio? Ibukini kukurein Iesu ni kaaitara ma te kataaki ae riao ao teimatoana ni kakaonimaki, e a kaota iai kairuan ana taeka te Riaboro n tii te taina ao n aki totoki are e taekinia aomata bwa a na aki teimatoa ni kakaonimaki nakon te Atua ngkana a kataaki. (Iobi 2:4, 5) E kona n taraa ni koaua te taeka anne imwini karirian Atam nakon te bure iroun Tatan. Ma e teimatoa n ongeaba Iesu are e boraoi ma kororaoin Atam, n aki ongei karawawataana aika kakaiaki. (1 I-Korinto 15:45) Ngaia are e a kaota iai koauan ae e kona naba n ongeaba Atam nakon te Atua, ngke arona bwa e motinnanoia bwa e na karaoa anne. E boni katuka te banna ni katoto nakoira Iesu ae ti na kakairi iai man arona n nanomwaaka i aani kataakina. (1 Betero 2:21) Ibukin ongeaban Iesu ae kororaoi e anganaki iai kaniwangana iroun Tamana, ae te aki mamate i karawa.

AROM NI KAKABWAIAAKI

E boni koaua bwa e mate Iesu. E a uki te kawai nakon te maiu n aki toki. Ko kani maiu n aki toki? E kaotii baika ti riai ni karaoi Iesu ngke e kangai: “Ibukini karekean te maiu are aki toki, a riai n ataiko ae tii ngkoe te Atua ae koaua, ao n ataa naba teuare ko kanakomaia ae Iesu Kristo.”Ioane 17:3.

A kaungako taani boreetia te maekatin aei bwa ko na reiakina ae bati riki ibukin Iehova ae te Atua ae koaua, ao Natina ae Iesu Kristo. A kukurei ni buokiko Ana Tia Kakoaua Iehova akana n am aono. Ko kona naba ni karekei rongorongo aika a na buokiko ngkana ko kawara ara atureti ae www.jw.org.

^ bar. 8 Nora atun te kaongora ae “The Historical Character of Genesis,” n te Insight on the Scriptures,” Volume 1, iteraniba 922, ae boreetiaki irouia Ana Tia Kakoaua Iehova.

^ bar. 13 E kamwainga maiun Natina te Atua mai karawa rinanon te taamnei ae raoiroi nako nanoni birotoni Maria bwa e na bikoukou, ao e kamanoaki Iesu n taamnein te Atua man ituakina n te aki kororaoi mairouni Maria.Ruka 1:31, 35.