E riai aranakia taani kaboonakoi maan n te tembora i Ierutarem bwa “taani kamwarua”?

NI KAINETI ma te rongorongo n Ana Euangkerio Mataio, “E rin Iesu n te tembora ao e kakioianako taani kaboonakoi bwaai ao taani kaboobwai i nanon te tembora, ao e karangai aia taibora taan raimwane ao aia kaintekateka taani kaboonakoi taobe. Ao e taku nakoia: ‘E koreaki ae kangai, “E na aranaki umwau bwa te umwa n tataro,” ma kam karaoia bwa bwangaia taani kamwarua.’ ”—Mat. 21:12, 13.

E kaotaki n aia rongorongo I-Iutaia rimoa bwa taani kaboonakoi bwaai n te tembora, a babakanikawaiia taani boobwai irouia n aia boo ae riao. N te katoto, e koreaki n te boki ae te Mishnah (Keritot 1:7) rongorongon te bwai ae riki n te moan tienture C.E., ae taekani boon te karea ae bitin aika uoman bwa e birirake nakon teuana te mwane ae te koora ae te denar. Titeboo anne ma ana bwakabwai i nanon 25 te bong te tia mwakuri ae aki beeba. Taiani bitin ke taobe, bon te karea ae kariaiakaki ibukia naake a maiu ni kainnano, ma a a rangi ni bobuaka naba mannikiba aikai. (NakIbo. 1:14; 5:7; 12:6-8) E rangi n un te rabi ae Simeon ben Gamaliel n te waaki aei, ngaia are e a kauarerekea mwaitin te karea are e riai n anga te aba, ao e a bwaka boon uoman te bitin teuana te katebubua mani boona.

Ni kaineti ma baika taekinaki aikai, e bon riai Iesu n arania taani kaboonakoi bwaai n te tembora bwa “taani kamwarua,” ibukina bwa a babakanikawai ao a nanonrang.