Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Tai Kariaia Kerikaakin Am Tangira

Tai Kariaia Kerikaakin Am Tangira

“E nang kerikaaki aia tangira angia aomata ibukin rikiraken te buakaka.”​—MAT. 24:12.

ANENE: 38, 128

1, 2. (a) Antai moa ae kaineti nakoia ana taeka Iesu ni Mataio 24:12? (b) E kangaa ni kaotaki n te boki ae Mwakuri bwa a teimatoa ni kaota aia tangira angia Kristian rimoa? (Nora te taamnei ni moan te kaongora aei.)

TEUANA iteran te kanikina are e anga Iesu ibukin “tokin te waaki ae ngkai i aon te aba” bon taekan ae “e nang kerikaaki aia tangira angia aomata.” (Mat. 24:​3, 12) N te moan tienture, a kariaia kerikaakin tangiran te Atua, I-Iutaia ake a taku bwa ana aomata te Atua.

2 N te itera are teuana, angia Kristian n te tai anne a katabetabeia n “tataekina te rongorongo ae raoiroi ibukini Kristo” ao a kaotiota tangiran te Atua, raoia ni Kristian, ao naake tiaki kaain te onimaki. (Mwa. 2:​44-47; 5:42) Ma bon iai naba tabeman taan rimwin Iesu n te moan tienture ake a kariaia kerikaakin aia tangira.

3. Tera are tao e karika kerikaakin aia tangira Kristian tabeman?

3 E taku Iesu Kristo are e a tia ni kautaki nakoia Kristian ake i Ebeto n te moan tienture: “Iai te bwai ae N na waeiko iai, bwa ko a tia ni kabuaa te tangira are reke iroum n te moantai.” (TeKao. 2:4) Tao tera bukina teuana ae e riki iai aei? Tao a a tia ni  iraraang taan rimwini Kristo rimoa aikai n aia iango kaain te aonnaba. (IEbe. 2:​2, 3) N aroni kaawa aika bati ni boong aikai, e taabangaki te buakaka i Ebeto n te moan tienture. Bon te kaawa ae rangi ni kaubwai, ao a tabe riki kaaina ma te maiu ni kaubwai, kakukureiaia, ao toronibwaia. E teretere bwa e kona tangirani kakukureian te rabwata n taonaanako te tangira ni koaua. Irarikin anne, e a taabangaki te aroaro ae kammaira ao aroaro aika aki riai.

4. (a) E kangaa ni kekerikaaki te tangira n ara bong aikai? (b) Itera raa ake e kona iai ni kataaki ara tangira?

4 E kaineti naba nakon ara bong aikai ana taetae ni burabeti Iesu ibukini kerikaakin te tangira. E a kekerikaaki riki ni boong aikai tangiran te Atua. Mirion ma mirion ake a aikoa onimakinna ma a onimakin aia botaki aomata ibukini katokan aia kangaanga. Ngaia are e teimatoa ni kerikaaki aia tangira aomata ake a aki taromauria Iehova ae te Atua. Ma n aron are e riki n te ekaretia i Ebeto n te moan tienture, e kaotaki iai bwa a kona naba Kristian ni koaua ni boong aikai ni kariaia kerikaakin aia tangira. Ti na rinanoi ngkai itera aika tenua ake e kona iai ni kataaki, (1) tangiran Iehova iroura, (2) tangiran te koaua man te Baibara, (3) ao tangiraia taari.

TANGIRAN IEHOVA

5. E aera bwa ti riai n tangira te Atua?

5 N te bong are e anga iai te kauring Iesu ibukini buan te tangira, ao e katuruturua te tangira ae te kabanea ni kakawaki mai mwaina riki. E taku: “ ‘Ko riai n tangira Iehova ae Atuam ma nanom ni kabane, maium ni kabane, ao am iango ni kabane.’ Te tua aio bon te kabanea ni kakannato, ao te moan tua.” (Mat. 22:​37, 38) Ni koauana, ngkana e korakora tangiran te Atua iroura, ti buokaki iai n ongeaba n ana tua, n nanomwaaka, ao n ribaa te bwai ae buakaka. (Wareka Taian Areru 97:10.) Ma e kataia Tatan ma ana waaki, ni kamemeerea tangiran te Atua iroura.

6. Tera ae e na riki ngkana e a bua tangiran te Atua?

6 E aki eti aia iango kaain te aonnaba ibukin te tangira. N oneani mwin are a na tangira te tia Karikiriki, a a riki bwa “taan tangiriia i bon irouia.” (2Tim. 3:2) E kauekeaki n te aonnaba aei ae tautaekanaki iroun Tatan, tangiran “ana kaibwabwaru te rabwata ma baika a tangiri maata ma te kainikatonga ni kaubwain te maiu aei.” (1Ioa. 2:16) E anga te kauring te abotoro Bauro nakoia raona ni Kristian ni kaineti ma kakukureian te rabwata, ngke e kangai: “E karekea te mate iaiangoani kaibwabwarun te rabwata, . . . ibukina bwa e karekea te kairiribai ma te Atua iaiangoani kaibwabwarun te rabwata.” (IRom 8:​6, 7) Ni koauana, a rotaki n te bwarannano ao te maraki ae bati naake a kabanei maiuia n uaiakina te kaubwai, ke ni katoki nanoia n te wene ni bure.​—1Kor. 6:18; 1Tim. 6:​9, 10.

7. Baikara baika karuanikai ake a kona n rotiia taan rimwini Kristo ni boong aikai?

7 N aaba tabeua ao aomata ake akea te Atua irouia, naake a aki kakoauaa te Atua, ao naake a kakoauaa te ewarutin, a kamemeerea tangiran te Atua ao kakoauaana naba. A a tia ni kairiia aika bati bwa a na kakoauaa ae e ronnano ke n nanobaba te aomata ae kakoauaa te tia Karikiriki. Irarikin anne, a a karineaki riki taan rabakau ni bwain te aonnaba, ao e aikoa karineaki ara tia Karikiriki. (IRom 1:25) Ngkana ti butimwaei reirei akanne, ti kona naba ni beibetinako mairoun Iehova, ao e na kerikaaki tangirana iroura.​—Ebera 3:12.

8. (a) Baikara baika a kabwaranano ake a kaaitarai ana aomata Iehova aika bati? (b) Tera te karaunano ae ti kunea n Taian Areru 136?

8 Ngkana ti taonakinako n te bwarannano, e kona naba ni mamaara iai ara onimaki  ao ni kerikaaki tangiran te Atua iroura. N tabetai ti bane ni kaaitara ma baika karika te bwarannano, n te waaki ae buakaka ae ngkai ae e tautaekanna Tatan. (1Ioa. 5:19) Tao ti kaaitara ma kangaangan te kara, te aoraki, ke aki taun te mwane. Ke tao ti kabokorakora ma namakinan ae ti aki tau, aki koron nanoni baika ti kantaningai, ke kabwakara. Ma e ngae n anne, ti aki riai ni kariaia baikanne ke namakin akanne bwa ti na iangoia ae e a kitanira Iehova. Ma ti riai ni kananoi ara iango i aon taeka ni karaunano ibukin teimatoan ana tangira Iehova ibukira. Ti kona n nori taeka akanne n Taian Areru 136:​23, ae kangai: “E uringira ngke ti mangori, bwa e teimatoa n aki toki ana tangira ae koaua.” E bon teimatoa ana tangira ae koaua Iehova ibukia ana toro. Ngaia are ti kona ni kakoauaa bwa e ongo ara “onnon ni kani buokaki” ao e kaekai.​—TaiAre. 116:1; 136:​24-26.

9. Tera are kakorakoraa Bauro bwa e na kateimatoa tangiran te Atua?

9 N aron te tia areru, e reke korakorani Bauro n iaiangoan ana boutoka Iehova ae teimatoa. E korea aei Bauro: “Te tia buokai Iehova, N na aki maaku. Tera ae e kona ni karaoia te aomata nakoiu?” (Ebera 13:6) Onimakinan raoi ana mwamwannano Iehova, e buoka Bauro ni kaaitarai kangaanga ni maiuna. E aki kariaia baika karawawata bwa e na taonakinako iai. Ni koauana, ngke e mena n te karabuuti, e korei reeta ni kaungaunga tabeua. (IEbe. 4:1; IBir. 1:​7; Bire. 1) Eng, e ngae naba ngke e a rangi ni kua Bauro, ma e kateimatoa tangiran te Atua. Tera ae kakorakoraa ibukini karaoan aei? E teimatoa n onimakina “te Atua ae anga te kabebetenano n aekana nako, ae e kabebeteira ni kataakira nako.” (2Kor. 1:​3, 4) Ti na kangaa ni kakairi n ana katoto Bauro ao ni kateimatoa korakoran tangiran Iehova iroura?

Kaotiota tangiran Iehova (Nora barakirabe 10)

10. Ti na kangaa ni kateimatoa korakoran tangiran Iehova?

10 E taekina Bauro te anga teuana ae kakawaki ibukini kateimatoaan korakoran tangiran Iehova iroura. E korea aei nakoia raona n te onimaki: “Kam na tataro n aki toki.” Imwina riki, e korea aei: “Botumwaaka n tataro.” (1Tet. 5:17; IRom 12:12) Te reitaki n te tataro bon aani karekean te iraorao ae kaan ma te Atua. (TaiAre. 86:3) Ngkana ti karekea ara tai ni kaotii nakon Iehova ara iango aika raba ma ara namakin, ti na boni kaaniaki riki iai ma Tamara are i karawa ae te “tia Ongo te tataro.” (TaiAre. 65:2) Irarikina, ngkana ti a ataia ae e kaekai ara tataro Iehova, e na korakora riki tangirana iroura. Ti nang ataia ngkanne ae “e kaan Iehova nakoia akana weteia ni kabane.” (TaiAre. 145:18) Onimakinan ana boutoka Iehova ae tatangira, e na buokira n tokanikai i aoni kataakin ara onimaki ngkai, ao n taai aika imwaira.

TANGIRAN TE KOAUA MAN TE BAIBARA

11, 12. Ti na kangaa ni karikirakea tangiran te koaua man te Baibara?

11 Ngkai Kristian ngaira, ti tangira te koaua ao e kakawaki iroura. Ana Taeka te Atua bon nibwan te koaua. E taku Iesu n ana tataro nakon Tamana: “Bon te koaua am taeka.” (Ioa. 17:17) Ngaia are ti kona n tangira te koaua man reiakinani moa te atatai ae eti n Ana Taeka te Atua. (IKoro. 1:10) Ma e bati riki ae kainnanoaki nakon anne. Nora aron te tia korea Taian Areru 119 i aani kairana n te taamnei, ni buokira bwa ti na ota n ae nanonaki n tangiran te koaua man te Baibara. (Wareka Taian Areru 119:​97-100.) Ti kakarekei ara tai n iaiangoi raoi ke ni kananoi ara iango ni kiibu man te Baibara i nanon teuana te bong? E na rikirake ara kakaitau ibukin te koaua man te Baibara, ngkana ti kananoi ara iango i aon aanga ake ti kakabwaiaaki iai mani maiuakinana.

 12 E reitia ni kangai te tia areru: “Ai karewerewera am taeka i wiu, a karewerewe riki nakon aia karewe manibeeru!” (TaiAre. 119:103) N aron anne, ti kona n noria bwa a kangkang amwarake n taamnei aika aanaki man te Baibara ake ti karekei man ana botaki te Atua. Ngkana ti kana te amwarake ae mamaten nanora, ti bae ni karaurau riki ni kanna bwa ti aonga n nora raoi kangkangina. N aron naba anne, ti karaurau ni kang amwarake n taamnei bwa ti aonga n ururingi “taeka aika tamaroa” ibukin te koaua, ao ni kamanenai ni buokiia iai tabemwaang.​—TeMin. 12:10.

13. Tera are e buoka Ieremia n tangira te koaua man Ana Taeka te Atua, ao tera aron rotakina iai?

13 E tangira te koaua man Ana Taeka te Atua te burabeti ae Ieremia. Nora rotakin nanona n ana taeka te Atua. “A reke am taeka, ao I kang, ao e a riki am taeka irou bwa kakatongan ao kimwareirein nanou, bwa I ingoanaki n aram, ngkoe ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.” (Ier. 15:16) N te aro ni kaikonaki, e katoong Ieremia ana taeka aika kakawaki Iehova ao e kang, n arona ni kananoa ana iango i aoia. Ibukin anne, e a rikirake i nanona ana kakaitau ibukini mwiokoana ae te tei ibukin Iehova ao taekinan ana taeka. E a tia tangiran te koaua man te Baibara ni kairira bwa ti na ataa kakawakin tibwangara, ae uouotan aran te Atua ao tataekinan ana Tautaeka n Uea n tain te toki aei?

Kaotiota tangiran te koaua man te Baibara (Nora barakirabe 14)

14. Ti na kangaa riki ni karikirakea tangiran te koaua man te Baibara?

14 Ti na kangaa riki ni karikirakea tangiran te koaua man te Baibara irarikini wawarekana ma ara boki ake a aanaki mai iai? E kona n riki anne ngkana ti katoatai ni kaei bobotaki n te ekaretia. Te reirei n te Baibara ni katoa wiki rinanon te ibuobuoki man Te Taua-n-Tantani, bon te anga ae kakawaki ibukin reiakinara. Ibukini karekean otara n te boto n iango are maroroakinaki, ti riai ni katauraoa raoi te Reirei n Te Taua-n-Tantani ni katoatai. Te anga teuana ibukini karaoan anne, bon norakini kiibu ake a kaotaki. Ni boong aikai, e a kona ni karekeaki Te Taua-n-Tantani man te jw.org ke ni kaukaki n te JW Library n taetae aika bati. Tabeua teina  ake a kona ni kaukaki iai n te tablet ke te mobwaao, a kona ni waekoa iai n noraki kanoani kiibu ake n te kaongora ibukin te reirei. N aki ongeia bwa tera ae ti kabongana, ma warekan raoi kiibu aikai ao kananoan ara iango iai, e na kakorakoraa riki iroura tangiran te koaua man te Baibara.​—Wareka Taian Areru 1:2.

TANGIRAIA TARIRA N TE ONIMAKI

15, 16. (a) Ni kaineti ma Ioane 13:​34, 35, tera ae ti riai ni karaoia? (b) E kangaa tangiraia tarira n irekereke ma tangiran te Atua ao te Baibara?

15 E taku Iesu nakoia taan rimwina n ana kabanea n tairiki i aon te aba: “I anganingkami te tua ae boou, bwa kam na itangitangiri i marenami, n arou ae I tangiringkami, ao kam na itangitangiri naba. Ao ane a na ataingkami aomata ni kabane bwa bon taan rimwiu ngkami, n aei: ngkana kam itangitangiri.”​—Ioa. 13:​34, 35.

16 Tangiraia tarira n te onimaki e irekereke ma tangiran Iehova. A riai n reke iroura aeka n tangira aika uoua aikai. E korea aei te abotoro Ioane: “Ane e aki tangira tarina ae e a tia n noria, ao e aki kona n tangira te Atua ae e tuai n noria.” (1Ioa. 4:20) Irarikina, e irekereke tangiran Iehova iroura ao tarira naba, ma tangiran te Baibara. Bukin tera? Ibukina bwa ti kairaki n tangiran te koaua man te Baibara bwa ti na ongeaba mai nanora n ana tua te Baibara are ti na tangira te Atua ao n tangiriia tarira.​—1Bet. 1:22; 1Ioa. 4:21.

Kaotiota tangiraia taari (Nora barakirabe 17)

17. Baikara aanga tabeua ake ti kona iai ni kaota ara tangira?

17 Wareka 1 I-Tetaronike 4:​9, 10. Baikara katoto tabeua aika manena ake ti kona ni kaota iai te tangira n ara ekaretia? E kona te tari ae e a kara ni kainnanoa baona nakon taiani bobotaki. E kona te aine ae e a tia ni mate buuna ni kainnanoa onobwaian ana auti. (Iak. 1:27) Ti riai n tabeakinia, ni kaungaia, ao ni kabebeteia taari aika bwara nanoia ke n rawawata, ke a kaaitara ma kataaki riki tabeua, n aki ongeia bwa ti ataei ke ti a kara. (TaeRab. 12:25; IKoro. 4:11) Ti kaota koauan ae ti tangiriia naake “a katiteuanaaki ma ngaira n te onimaki” ngkana ti kaota mwannanoaia n ara taeka ao n ara mwakuri.​—IKar. 6:10.

18. Tera ae e na buokira n tokanikai i aon itabarara aika uarereke i marenara ma raora n te onimaki?

18 E taetae ni burabetinaki n te Baibara bwa e na bati te bangaomata ao te nanonrang “ni kabaneani boong” n te waaki ae buakaka ae ngkai. (2Tim. 3:​1, 2) Ngkai Kristian ngaira, ti riai ni mwakuri korakora ni karikirakea tangiran te Atua, tangiran te koaua man te Baibara, ao tangiraia tarira. N tabetai, e boni kona n reke te aki boraoi n iango i marenara ma raora n te onimaki. Ma ai kakabwaiaakira kaain te ekaretia ni kabane ngkana ti kairaki n te tangira bwa ti na kanakoraoi itabarara ma te akoi! (IEbe. 4:32; IKoro. 3:14) Ngaia are ti bia aki kariaia bwa e na kerikaaki ara tangira! Ma e bia teimatoa ni korakora tangiran Iehova iroura, ana Taeka, ao tarira n te onimaki.