A KAAITARA naba ma kangaanga Kaio ao Kristian ake a maiu n raabanen te moan tienture. A kataia naake a kabutiinako reirei ni kewe ni kamamaarai taian ekaretia ao ni karekea te iraraure. (1Ioa. 2:​18, 19; 2Ioa. 7) E kabutaanako taekan te abotoro Ioane ma tabeman riki n ‘uaraoiia,’ te mwaane ae arana Rioterebe. E rawa naba ni kaota akoaia Kristian aika mwamwananga, ao e kairaraangia tabemwaang bwa a na kakairi irouna. (3Ioa. 9, 10) Anne te bwai ae riki ngke e koroboki Ioane nakoni Kaio. Ana reta te abotoro Ioane ae koreaki tao n 98 C.E., e riki bwa “Te Katenua n Ioane” n te Koroboki ni Kristian ae Tabu n te Taetae ni Kuriiti.

N aki ongei kangaanga ake e kaaitarai Kaio, ma e teimatoa ni kakaonimaki ni beku iroun Iehova. E kangaa ni kaota anne? E aera ngkai ti kani kakairi n ana katoto Kaio ni boong aikai? E na kangaa ana reta Ioane ni buokira ni karaoa anne?

TE RETA NAKON TE RAO AE RANGI N TANGIRAKI

E aranna i bon irouna bwa “te unimwaane” te tia korea te Katenua n Ioane. E bati n tau anne iroun natina n te onimaki ae tangiria ae Kaio bwa e na kinaa ae bon te abotoro Ioane. E taekinna ni kangai: “Kaio ae tangiraki ae I tangiria ni koaua.” Imwina, e taekinna Ioane bwa bon ana kantaninga bwa e marurung raoi Kaio ao n ana onimaki naba. Ai raoiroira ao ai tamaroara te taeka ni kamoamoa anne!​—3Ioa. 1, 2, 4.

E boni bae n ae te mataniwi n te ekaretia Kaio, ma e aki kaotaki raoi n te reta. E kamoamoaa Kaio Ioane ibukini butimwaeaia taari irouna e ngae ngke e aki kinaia. E iangoa aei Ioane bwa kaotan raoi ana kakaonimaki Kaio, kioina ngkai akoakia iruwa bon te aroaro ae a kinaaki iai ana toro te Atua.​—KBwaai 18:​1-8; 1Tim. 3:2 ; 3Ioa. 5.

E oti n ana taeka ni kakaitau Ioane ibukin aroni Kaio ni butimwaeiia taari, bwa a aki toki ni mwamwananga Kristian nakon ana tabo Ioane ao nakon taian ekaretia, ao n taraana a kakarakin nakoina baike a rinanoi ni mwamwanangaia. Tao aei te anga are e a kona iai Ioane n ongoraei taekan ekaretia aikai.

A boni bae Kristian aika mwamwananga ni kani maeka i rarikia raoia n te onimaki. A aki nakoraoi auti n iruwa ao a aki tabeakinia raoi aia iruwa, ao e korakora iai aroaro aika kammaira. Ngaia are ngkana e angaraoi, a maeka taani mwamwananga aika wanawana i rarikia raoraoia, ao Kristian a maeka irouia raoia ni Kristian.

 “A MWANANGA IBUKIN ARAN TE ATUA”

E kaungaa Kaio Ioane bwa e na kaota riki akoaia iruwa, ngke e tuangnga bwa e na “tabeakinia [taani mwamwananga] ni mwanangaia n te aro ae e na kukurei iai te Atua.” Tabeakinaia iruwa ni mwanangaia e nanonaki iai karekeani baike a kainnanoi ibukini mwanangaia, ao katauraoani bwaai nako aika kainnanoaki ni karokoa rokoia n aia tabo. E teretere bwa e kakaraoa aei Kaio nakoia ana iruwa ake mai mwaina, kioina ngkai a kaongoa Ioane rongorongon ana tangira ao ana onimaki Kaio are kairuwaeia.​—3Ioa. 3, 6.

E bae n ae iruwa aikai boni mitinare, ana tia uataeka Ioane, ke mataniwi aika mwamwananga. N aki ongeia bwa antai, ma a mwamwananga ibukin te rongorongo ae raoiroi. E taku Ioane: “A mwananga ibukin aran te Atua.” (3Ioa. 7) Ngaia are taari akanne boni kaain te ekaretia ni Kristian ao a riai ni butimwaeaki raoi, n aron are e koreia ni kangai Ioane: “Ti riai ni butimwaeiia te koraki aei n akoakoiia, bwa ti aonga n riki bwa raao ni mwakuri ibukin te koaua.”​—3Ioa. 8.

TE IBUOBUOKI N TE KANGAANGA AE RIKI

E aki tii kororeta Ioane nakoni Kaio bwa e na karabwaa. E kani buoka naba teuaei Ioane ni kanakoraoa te kangaanga ae kakaiaki. Iai temanna kaain te ekaretia ni Kristian ae arana Rioterebe, ae e a aki kani butimwaeiia Kristian aika mwamwananga. E kataia naba n tukiia tabemwaang mani karaoan anne.​—3Ioa. 9, 10.

Akea te nanououa bwa a boni bae n rawa Kristian aika kakaonimaki ni maeka iroun Rioterebe e ngae naba ngkana e angaraoi. E kani kakannato n te ekaretia teuaei, e rawa ni butimwaea te bwai teuana mairoun Ioane ma te karinerine, ao e kabutiinako taekaia abotoro ao tabeman riki n uaraoiia. E ngae ngke e aki aranaki Rioterebe bwa te tia reirei ni kewe iroun Ioane, ma e bon aki butimwaea mwaakan te abotoro ni kairiri. Nanon Rioterebe ni kani kakannato ao arona ae tiaki aroaron te Kristian, ai aron ae e a kaotia iai bwa e a aki kakaonimaki ni koaua. E kaotaki raoi n aron Rioterebe bwa e kona n reke te iraraure n te ekaretia ibukini kainikatongaia ao nanorietaia kaaina. Ngaia are e kangai Ioane nakoni Kaio ao ngaira naba n tatabemanira nako: “Tai kakairi n te bwai ae buakaka.”​—3Ioa. 11.

BUKINI KARAOAN AE RAOIROI

E taekinaki Temeterio iroun Ioane bwa te katoto ae tamaroa ae kaokoro ma Rioterebe. E korea aei Ioane: “A . . . taekin aroaron Temeterio aika raraoi . . . Ni koauana, ti kaotioti naba ngaira ibukin teuaei ao kam bon ataia bwa e koaua ara kaotioti ae ti anga.” (3Ioa. 12) E bae Temeterio ni kainnanoa ana ibuobuoki Kaio, ngaia are e bae n riki te Katenua n Ioane bwa ana reta te abotoro ibukini kabwarabwaraan taekan Temeterio. E boni bae n nikira te reta Temeterio irouni Kaio. N taraana, e boutokaa riki korakoran ana reta Ioane Temeterio ngkai ngaia temanna ana tia uataeka, ke tao te mataniwi ae mwamwananga.

E aera Ioane ngke e kaumaka Kaio bwa e na teimatoa ni kaota akoakia iruwa ngkai e boni kakaraoa aei teuaei? E noria Ioane bwa e a riai ni kakorakoraaki ninikorian Kaio? E raraoma te abotoro irouni Kaio bwa tao e na aki karaoia ibukina bwa e kataia Rioterebe ni kabaneia man te ekaretia Kristian aika akoiia iruwa? N aki ongeia bwa tera, ma e karaua nanoni Kaio Ioane, ni kangai: “Ane e karaoa ae raoiroi ao e nako mairoun te Atua.” (3Ioa. 11) Aei bukina ae moan te tamaroa ae ti na karaoa iai ae raoiroi ao ni kateimatoa.

E kaungaaki Kaio n ana reta Ioane bwa e na teimatoa n akoiia iruwa? Eng, e oti raoi anne ngkai e karinaki te Katenua n Ioane bwa kanoan te Baibara, ao e kawakinaki ibukini kaungaaia tabemwaang bwa a na “kakairi n te bwai ae raoiroi.”

 REIREIARA MAN TE KATENUA N IOANE

E aki kaotaki riki rongorongon tarira rimoa ae tangiraki ae Kaio. Ma neneran rongorongona ae kimototo aei, e karekei reireiara aika bati.

Baikara aanga ake ti kona iai n “akoakoiia iruwa n taai nako”?

Te moan, a bati i buakora aika karekea ataakin te koaua mairouia naake a kakaonimaki ake a kukurei ni mwamwananga n taekinna nakoira. Ni koauana, a aki bane kaain te ekaretia ni Kristian ni boong aikai ni mwamwananga n te kawai ae raroa ibukin te rongorongo ae raoiroi. Ma n aroni Kaio, ti kona ni boutokaiia ao ni kaungaia n aanga tabeua naake a mwamwananga, n aron te mataniwi n te aono ma buuna. Ke ti kona n anga ara ibuobuoki nakoia taari ake a mwaing bon i nanon ara aono, ke nakon aaba tabeua, ni beku n te tabo ae korakora riki iai kainnanoaia taan tataekina te Tautaeka n Uea. Ngaia are ti bia “akoakoiia iruwa n taai nako.”​—IRom 12:13; 1Tim. 5:​9, 10.

Te kauoua, ti aki riai ni mimi ngkana e kuba ni kaitaraaki te mwaaka ni kairiri n ekaretia ni boong aikai. E kaitaraaki mwaakan Ioane ni kairiri, ao ai aron naba te abotoro Bauro. (2Kor. 10:​7-12; 12:​11-13) Tera arora ngkanne ngkana ti kaaitara ma aeka ni kangaanga akanne mairouia tabeman n te ekaretia? E anga ana taeka n reirei Bauro nakon Timoteo ni kangai: “E aki riai ni kauntaeka ana toro te Uea ma e riai n nimamannei nakoia aomata nako, e na tau ibukin te angareirei, e na taona nanona ngkana e karaoaki ae kairua nakoina, ao e na arona te nimamannei n reireinia ake a rarawa.” Ngkana ti kateimatoa te nimamannei e ngae naba ngkana ti kaunaki, a kona ni kairaki taan tiribure bwa a na bitii aroia, ao e kona Iehova ni ‘manga angania rairan nanoia bwa a aonga ni kairaki nakon te atatai ae eti ibukin te koaua.’​—2Tim. 2:​24, 25.

Te katenua, a bon riai ni kamoamoaaki raao ni Kristian ibukini kakaonimakia ni beku iroun Iehova n aki ongei kakaaitara. E kaungaa Kaio te abotoro Ioane ao e karaua nanona bwa e karaoa te bwai ae eti. N aron anne, a riai naba unimwaane ni boong aikai ni kakairi iroun Ioane ni kaungaia taari, bwa a aonga n “aki nimamate.”​—Ita. 40:31; 1Tet. 5:11.

Ana reta te abotoro Ioane nakoni Kaio bon te kabanea ni kimototo n te Baibara bwa tii 219 taeka iai n te taetae ni Kuriiti. Ma e ngae n anne, e rangi ni manena ibukia Kristian ni boong aikai.