Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) Maati 2018

Iai n te kaongora aei kaongora ibukin te reirei ibukin Eberi 30 nakon Tun 3, 2018.

Te Bwabetito—Te Mwaneka ae A Riai ni Karaoia Kristian

Tera ana reirei te Baibara ibukin te bwabetito? Baikara mwaneka ake e riai ni karaoi temanna imwaini bwabetitoana? Ao bukin tera bwa e riai te tia reirei ae te Kristian n ururinga te tia ibukin te bwabetito ngkana a reireinia natiia ke aomata riki tabeman n te Baibara?

Kaaro Kam Buokiia Natimi Bwa A na Rikirake Nakon te Bwabetito?

Tera ae a kan ataia raoi kaaro aika Kristian imwaini bwabetitoaia natiia?

TITIRAKI MAIROUIA TAANI WAREWARE

Titiraki Mairouia Taani Wareware

E aera bwa Ana Tia Kakoaua Iehova a kokorea taamnein te abotoro Bauro bwa e mara?

E Rangi ni Kainnanoaki Kaotiotan te Akoi n Taai Nako!

E aera bwa a kaumakaki Kristian n te Baibara bwa a na bwaina te iakoakoi i marenaia? Baikara taake ake ti riai ni kaotiota te akoi? Ti na kangaa n tokanikai i aoni baika tukira mani bwainan te akoi?

RONGORONGONI MAIUNA

E Teimatoa ni Buokai Iehova!

E a tia ni beku Erika Nöhrer Bright bwa te bwaiania ae katoatai, te bwaiania ae okoro, ao te mitinare. E karakina aron te Atua ni kateimatoa, ni kakorakoraa, ao ni kairiria ngke e kakaonimaki ni beku i nanon ririki aika bati.

Te Reirei ni Kaetieti—Boni Kaotan Ana Tangira te Atua

Tera reireiara mairouia naake a karekea ana reirei ni kaetieti te Atua rimoa? Ao ngkana ti kan anga te reirei ni kaetieti, ti na kangaa ni kakairi n ana katoto Iehova?

“Ongora n te Reirei ni Kaetieti ao Kam na Wanawana”

N aaro raa ake e reireinira iai te Atua kaetakin arora i bon iroura? Ao ti na kangaa ni kakabwaiaaki n reirei ni kaetieti nako aika ti karekei n te ekaretia ni Kristian?