Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani (Kaongora Ibukin te Reirei)  |  February 2016

Teimatoa ni Beku Iroun Iehova ma te Kimwareirei

Teimatoa ni Beku Iroun Iehova ma te Kimwareirei

IANGOA te bong ae moan te kakimwareirei iroum. Te bong are ko mare iai ke ngke e moani bungiaki natim? Ke te bong are ko kaota iai am katabu nakon Iehova ni bwabetitoakim? Tao ko bae n iangoa te bong anne bwa moan te kakawaki ao ni kakimwareirei iroum. Ao ai kukureira naba raom n te onimaki ngke ko a kaotia i mataia aomata bwa ko bon tangira te Atua ma nanom ni kabane, maium, am iango, ao korakoram!Mareko 12:30.

Ko boni bae n namakina te kimwareirei ae bati n am beku iroun Iehova man te tai are ko bwabetitoaki iai. Ma iai tabeman taan tataekina te Tautaeka n Uea ake a a tia ni kabuaa kimwareireia are n te moantai. E aera bwa e riki aei? Baikara bukina aika ti kona iai n teimatoa ni beku iroun Iehova ma te kimwareirei?

BUKINI BUANI KIMWAREIREIA TABEMAN

E karekea kimwareireira rongorongon te Tautaeka n Uea ma te berita iai are e na waekoa Iehova ni katoka te waaki ae buakaka ae ngkai ao ni karokoa ana waaki ae boou i aon te aba. Irarikina, e karau nanora Tebania 1:14, (BG), ni kangai: “E a kaan ana bong Iehova ae kakanato, e a kaan ao e bati ni waetata.” Ma e kona te tataninga i nanon te tai ae maan nakon are ti kantaningaia, ni kabuaa kimwareireira are n te moantai ao ni kamamaaraira n ara beku iroun te Atua.TaeRab. 13:12.

E kona ara iraorao aika raraoi ma ana aomata te Atua, ni kauekei nanora ni kan teimatoa ni beku iroun Iehova ma te kimwareirei. Ni koauana, e bae n anaaki nanora nakon te taromauri ae koaua man aroaroia aika raraoi ana toro Iehova, ao e buokira bwa ti na moana ara beku iroun te Atua ma te kimwareirei. (1Bet. 2:12) Ma tera ae kona n riki ngkana e reireinaki ni kaetaki raora ni Kristian temanna ibukini kabwakana ni maiuakin ana kaetieti te Atua? Ngkana e riki anne, a kona ni bwara nanoia ao ni bua kimwareireia naake a katikaki nakon te koaua ibukin anuaia aika raraoi ana aomata Iehova.

E kona naba ni kabuai kimwareireira aia waaki ni kanakorongorongo bitineti n ana waaki Tatan ae buakaka ae ngkai. E kabongana te Riaboro ana waaki i aon te aba bwa ti na kakoauaa ae ti kainnanoi bwaai aika ti bon aki kainnanoi. Ma ti karaoa ae riai ngkana ti uringi ana taeka Iesu aikai: “Akea ae kona n toro irouia tooka aika uoman, bwa ane e na ribaa temanna ao e na tangira are temanna, ke e na kakaonimaki nakon temanna ao e na kakeaa bongan are temanna. Kam aki kona ni kaai n toro iroun te Atua  ao te Kaubwai.” (Mat. 6:24) Ti aki kona ni beku iroun Iehova ma te kimwareirei ao ni kataia naba ni karekei bwaai nako ake ti kona ni karekei n te aonnaba aei.

‘KAKATONGA IROUN ATUANI KAMAIUARA’

E aki karawawata te beku iroun Iehova irouia naake a tangiria. (1Ioa. 5:3) Uringnga are e kangai Iesu: “Nakomai nakoiu ngkami akana kam korakai ma n rawawata, ao N na motiki rawami. Amoa amou i aomi ao reirei irou bwa I nimamannei ao I nanorinano, ao e na kabebeteaki nanomi iai. Bwa e kamaiu amou ao e bebete uotau.” (Mat. 11:28-30) E karekea te kabebeteaki ao te kimwareirei amoakin te amo ni Kristian ao te riki bwa te tia rimwini Kristo. Ao bon iai bukini kimwareireira ae bati n ara beku iroun Iehova. Ti na rinanoi ngkai bukina aika tenua aika kakawaki ae ti kona iai ni ‘kakatonga iroun atuani kamaiuara.’Aba. 3:18, BG.

Ti beku iroun Atuara ae te tia Anga te Maiu, ae kukukurei. (Mwa. 17:28; 1Tim. 1:11) Ti ataia ae ti bae iroun ara tia Karikiriki ibukina bwa e karikira. Ngaia are ti teimatoa ni beku irouna ma te kimwareirei, n aki ongei mwaitin ririki ake a a tia n nako mai mwini bwabetitoakira.

E kateimatoa kimwareireina Héctor man ururingan ana kantaninga ibukin te Tautaeka n Uea ao katabetabeana n te mwakuri

Iangoa Héctor are beku iroun Iehova bwa te mataniwi ae mwamwananga i nanon 40 te ririki. E teimatoa ni maiureirei e ngae ngke e a “boni kara.” (TaiAre. 92:12-14, BG) E tiatianaki ana mwakuri Héctor ibukin te Atua n aorakini buuna, ma e aki kerikaaki iai kimwareireina. E taku: “E ngae ngke I nanokawaki n nora aorakini buu bwa e a tabe ni kakaiaki riki ao e kangaanga tabeakinana, ma I aki kariaia anne bwa e na kabuaa kimwareireiu n au beku iroun te Atua ae koaua. Ataakin ae I bae ni maiuu iroun Iehova are iai bukini karikaia aomata irouna, ao anne bukina ae I riai n rangi n tangiria iai, ao ni beku irouna ma nanou ni kabane. I kekeiaki ni katabetabeai n te mwakuri n uarongorongo, ao I kataia naba ni kateimatoa moanibwaian te kantaninga ibukin te Tautaeka n Uea n au iango, bwa e aonga n aki bua kimwareireiu.”

E katauraoa Iehova te karea ni kaboomwi, ike ti a kona iai ni kimwareirei ni maiura. Ni koauana, “e rangi n tangiriia kaain te aonnaba te Atua, n te aro are e a anga Natina ae te rikitemanna, bwa e aonga n aki kamaunaaki ane onimakinna, ma e na reke irouna te maiu are aki toki.” (Ioa. 3:16) Eng, a kona ni kabwaraaki ara bure ao ti kona ni karekea te maiu are aki toki n onimakinan ana karea ni kaboomwi Iesu, are e katauraoia te Atua ibukin ana tangira. Tiaki bon anne bukina ae rangi n tamaroa ae ti na kakaitau iai? Ao tiaki e riai ni kairira ara kakaitau ibukin te kaboomwi bwa ti na beku iroun Iehova ma te kimwareirei?

E kabebetea maiuna Jesús ao e kimwareirei ni beku iroun Iehova i nanon ririki aika bati

E taku te tari te mwaane i Mexico ae arana Jesús: “I tautoronaki n au mwakuri ni kareketianti, ao n  tabetai I mwakuri i nanon aoa aika rangi ni bati ni katoabong, e ngae ngke I bon aki riai ni karaoia. I karaoia ibukini karekean au mwane ae bati riki. Imwina ao I a reiakina taekan Iehova ao arona n anga Natina ae tangiria ibukia aomata. E a korakora nanou ni kani beku irouna. Ngaia are I a katabua maiuu nakon Iehova, ao I a motikia bwa N nang kitana te kambwana are I a tia ni mwakuri iai i nanon 28 te ririki, ao ni beku ni kabwanina au tai.” Anne boni moanakin ririki aika rangi ni kakukurei n te beku iroun Iehova.

E karekea te kimwareirei ae bati te uaa ae ti karikia ao e aki karawawata. Ko uringa aroni maium mai mwaina imwain ataakin Iehova? E kauringia Kristian ake i Rom te abotoro Bauro bwa a “tautoronaki ngkoa n te bure” ma a a riki bwa “ana toro te raoiroi.” A karika uaaia “ae te itiaki,” ae tokina te maiu are aki toki. (IRom 6:17-22) Ti kakairi naba ngaira n te aroaro ni maiu ae itiaki, ae akea iai te rawawata mani mwin te aroaro ni maiu ae kamwara ke ae iowawa. Ai kakimwareireira anne!

“Ririki aika a rangi ni kakukurei ni maiuu, bon ake I beku iai iroun Iehova.”—Jaime

Iangoa aron Jaime ae taku bwa akea te atua ao a riki bwaai i bon irouia, ao e irekereke ma te itau. E a moanna Jaime n iriri botaki ni Kristian ao e anaaki nanona n te tangira are kaotiotaki iai. E riai Jaime ni bubutiia Iehova bwa e na buokia ni kakoauaa, bwa e aonga ni kitan arona ake rimoa. E taku Jaime: “Teutana imwin teutana ao I a ataia bwa bon iai te Atua ae te Tama ae tatangira ao e nanoanga. E riki bwa kamanoau kawakinan ana kaetieti Iehova aika raraoi. Ngke arona bwa I aki bitaki ao N na bae n tia ni mate n aroia tabeman raoraou n itau rimoa. Ririki aika a rangi ni kakukurei ni maiuu, bon ake I beku iai iroun Iehova.”

TAI BWARANNANO!

N am iango tera ae ti riai n namakinna ngkai ti kantaningaa tokin te waaki ae buakaka ae ngkai? Uringnga are ti “ununiki ibukin te taamnei ae raoiroi” ao ti na “taia te maiu are aki toki.” Ngaia are “a na aki bwara nanora ni karaoan ae raoiroi, bwa ti na bon taia uaana n taina ae riai ngkana e aki bwara nanora.” (IKar. 6:8, 9) Ti kona n nanomwaaka n ana ibuobuoki Iehova ao ni mwakuri korakora ni karikirakei aroaro aika kainnanoaki ibukin rekeni kamaiuara rinanon “te rawawata ae korakora,” ao n teimatoa ni beku iroun Iehova ma te kimwareirei, e ngae naba ngkana ti kaaitara ma kataaki.TeKao. 7:9, 13, 14; Iak. 1:2-4.

Ti kona ni kakoauaa raoi bwa e na reke kaniwangara ibukin nanomwaakara, bwa e atai raoi ara mwakuri te Atua ao ara tangira ibukina ma arana. Ngkana ti teimatoa ni beku iroun Iehova ma te kimwareirei, ti na katotonga te tia areru ae Tawita are taku: “I kaki Iehova i matau n aki toki: Ngkae E memena Iehova i angaataiu, ao N na aki mwemwe. Ma ngaia ae e kimareirei nanou, ao e kakatonga neboau: ao ane e na maeka raoi rabatau ni kaantaninga.”TaiAre. 16:8, 9, BG.