KO IANGOIA BWA TE AOMATA NGKOE AE KO KUKUKUREI? Ngkana eng, tera ae e karika kukureim? Am utu, am mwakuri, am onimaki n am Aro? Tao ko ingainga nakon te bae kakukurei n aroni banen am reirei, reken am mwakuri ae nakoraoi, ke kabooan am kaa ae boou.

A bati aomata aika rangi ni kukurei n rokoia n tiaia teuana ke n reken te bae a tangiria. Ma maanra te aeka ni kukurei anne? N angiin te tai e aki teimatoa, ike e a karika te bwarannano.

E kabwarabwaraaki te kukurei bwa te marurung ae teimatoa, ae reke man te aroaro ae moa man te raunnano n uaa te kimwareirei ae bati ni maium, ao man nanom ni kani kateimatoa arom anne.

Ao n aron te marurung ae reitinako, e kabwarabwaraaki te kukurei bwa tiaki tokini kawaim ke tiam, ma ai aron te mwananga. Taekinan ae kangai, “N na kukurei ngkana . . . ” titeboo ma ko kakiriariaa rokon te kukurei.

Ni kabwarabwaraana, kabotaua te kukurei ma te marurung. Ti na kangaa n teimatoa ni marurung? Ti wanawana ngkana ti tararuaa kanara, ti kakamarurung, ao ti kanakoraoa maiura. N aron anne, e reke te kukurei man touan te kawai ae raoiroi ni maiura, ao maiuakinani booto n reirei aika kona n onimakinaki.

Baikara booto n reirei ke aroaro aika kaota te kawai nakon te kukurei? E ngae ngke a kakawaki riki tabeua nakon ake tabeua, ma a manena naba baika kaotaki aikai:

  • TE RAUNNANO AO TE TITUARAOI

  • TE MARURUNG AO TE KORAKORA

  • TE TANGIRA

  • KABWARAANI BUURE

  • TE KANTANINGA N TE MAIU

  • TE KANTANINGA

E kangai te boki teuana ae rangi ni karineaki, ae reke iai te wanawana: “A a kukurei akana akea kabuakakaan aroia.” (Taian Areru 119:1) Ti na nora ngkai te kawai anne.