A KAINNANOA TE TANGIRA AOMATA. Akea te tekateka n taanga, te utu, ke te reitaki, ae kona n nakoraoi n akean te tangira. E oti ngkanne bwa e kakawaki te tangira ibukini marurungin te iango ao te kukurei. Ma tera “te tangira” aei?

E aki nanonaki ikai te tangira ae boni kakawaki naba are n te karekenano. Ma bon te aeka n tangira ae moan te rietata ae kaira temanna bwa e na moanibwaia mweraoia aomata, nakoni mweraoina. E kairaki te tangira aei ni booto n reirei mairoun te Atua ao n te tatangira ma te namakin.

E rangi n tamaroa kabwarabwaraan te tangira ae kangai: “E taotaonakinnano te tangira ao e akoi. E aki bakantang te tangira. E aki taetae ni kamoamoa, ao e aki kainikatonga. E aki kakamatauninga, e aki ukera oini kabwaiana, e aki kakaiun. E aki taua mwini karawawataana. E aki kimwareirei n te buakaka, ma e kimwareirei n te koaua. E taona nanona nakoni bwaai ni kabane, . . . e kantaningai bwaai ni kabane, ao e nanomwaaka nakoni bwaai ni kabane. Akea kabwakan te tangira.”—1 I-Korinto 13:4-8.

“Akea kabwakan” te aeka n tangira aei ao e na teimatoa. E na bon rikirake ni korakora i nanoni waakinakon te tai. Bon “te bwai ni kabaebae ae katiteuanaia aomata n te aro ae kororaoi” ibukina bwa e taotaonakinnano, e akoi, ao e kabwarai buure. (I-Korote 3:14) Ngaia are iraorao aika kabaeaki n te aeka n tangira aei, a na boni matoa ao ni kakukurei n aki ongea te aki kororaoi. N te katoto, iangoa te katiteuanaaki n te tekateka n taanga.

 “TE BWAI NI KABAEBAE AE KATITEUANAIA AOMATA N TE ARO AE KORORAOI”

E angareirei Iesu Kristo i aoni booto n reirei aika kakawaki ibukin te tekateka n taanga. N te katoto, e taku: “‘E na kitana tamana ma tinana te mwaane ao e na nim ma buuna, ao a na riki n tii te irikona naaka uoman’ . . . Mangaia ae ane e botiia te Atua ao ke a tai karaureia, aomata.” (Mataio 19:5, 6) Iai uoua booto n reirei aika kakawaki.

“A NA RIKI N TII TE IRIKONA NAAKA UOMAN.” Te tekateka n taanga bon te reitaki ae moan te kaan irouia aomata, ao e kona te tangira ni kamanoa te reitaki anne man te aki kakaonimaki, ae nanona rikin te buu temanna bwa te “rabwata ae tii teuana” ma ae tiaki buuna. (1 I-Korinto 6:16; Ebera 13:4) E kona te aki kakaonimaki ni kabuaa te onimakinaki ao n urua te tekateka n taanga. E kona ni bubura riki te kangaanga ngkana iai natiia ao a a iangoia ae a aki tangiraki, a aki mano, ke a na un naba.

“ANE E BOTIIA TE ATUA.” Te tekateka n taanga bon te reitaki naba ae tabu. Taanga ake a karinea aei, a kakorakoraia ni kamatoaa tekatekaia. Ngkana iai kangaanga ao a aki ukera angan te buuraure. E matoatoa aia tangira ma ni korakora. E “taona nanona nakoni bwaai ni kabane” te aeka n tangira aei ao e buokiia taanga ni kaetii kangaanga bwa e na nakoraoi ao n rau tekatekaia.

Ngkana a kaotiota te tangira kaaro ae a anga iai boni ngaiia, ao a na rangi ni kakabwaiaaki naati n te utu. E taku te ateiaine temanna ae Jessica: “A tangiriia i marenaia au karo ao a ikarinerine naba. Ngkana I nora tinau ni karinea tamau, riki ni baika ti irekereke iai, I a kani kakairi irouna.”

Te tangira bon aroaron te Atua ae rianako riki. E boni kangai te Baibara: “Te Atua bon te tangira.” (1 Ioane 4:8) E aki kamimi ngkanne ngkai e atongaki naba Iehova bwa “te Atua ae kukukurei.” (1 Timoteo 1:11) Ti na kukurei naba ngkana ti kekeiaki ni kakairi n aroaron ara tia Karikiriki, ae moamoa riki ae te tangira. E kangai I-Ebeto 5:1, 2: “Riiki bwa taani katotonga aron te Atua, ngkai naati aika tangiraki ngkami, ao kam na teimatoa n nakonako n te tangira.”