E KONA TE AORAKI AE WENEMAAN KE TOABUAKAN TE RABWATA N ROTAKI IAI TE AOMATA. Imwini mateni bwain rabwatan te mwaane ae rangi ni marurung ngkoa ae Ulf ao e taku: “E a korakora rawawatan nanou. Ai akea korakorau, ao ungan nanou . . . I a iangoia bwa ‘akea uaau.’”

Ti kauringaki n te bae e rinanona Ulf aei bwa ti aki kona n taua aroni marurungira. Ma iai baika ti kona ni karaoi ni kauarerekea te kangaanga ae reke man te aoraki. Ma tera arora ngkana e a kerikaaki marurungira? Ti nang aki kukurei? Tiaki ngaia anne, n aron ae ti na noria. Ma ti na nori moa booto n reirei tabeua ake a na karekea te marurung.

BWAINA TE “TAUBAANG NI BWAAI NI KABANE.” (1 Timoteo 3:2, 11) Te amwamwarake ao te momoi ae riao a bon aki raoiroi nakoni marurungira ao a kabanemwane naba! “Tai mena i buakoia te koraki aika nima te wain ae riao, ao i buakoia te koraki aika buabeka ni kang irikomaiu. Bwa ane e na karako ana bwai te tia kokoro ni manging ao te tia buabeka.”—Taeka N Rabakau 23:20, 21.

TAI KAMWARAEA RABWATAM. “Ti na kaitiakira mani kamwaraan nako te rabwata ma te nano.” (2 I-Korinto 7:1) A kamwaraei rabwataia aomata ngkana a bwaronriaa ke a mokona te baakee ke a nim kamanging n te aro ae riao ke a kabonganai drugs. N te katoto, e taku te U.S. Centers for Disease Control and Prevention bwa te moko e “karekea te aoraki ao e urui ma ni katoki mwakurin angiini bwain te rabwata aika kakawaki n aron te buroo, te kirine ao tabeua riki.”

IANGOA RABWATAM AO MAIUM BWA TE BWAINTITUARAOI AE RANGI NI KAKAWAKI. “Bwa [bon te Atua] ae ti maiu irouna ao ti kakammwakuri, ao iai ngaira.” (Mwakuri 17:28) Ataakin anne e kairira bwa ti na rawa nakoni baika akea manenaia aika karuanikai, ngkana tao ti mwakuri, ti turaiua, ke ti rinei ara kaakibotu. E raoiroi riki ae a toaraoi bwain rabwatam, nakoni karekean te kukurei ae kai toki!

TOTOKOI NAMAKIN AIKA AKI RARAOI. A kaai ni mwakuri te iango ao te rabwata. Ngaia are rarawa nakon te raraoma ae riao, te un ae aki kona n taonaki, te bakantang, ao namakin riki tabeua aika kauruakinano. E kangai Taian Areru 37:8: “Kanakoa te un ao kitana te un  ae korakora.” Ti wareka naba aei: “Tai iango n raraoma ngkanne ibukin ningabong, bwa ko na bon raraomaeakinna ningabong.”—Mataio 6:34.

KAATUUA AM IANGO I AONI BAIKA RARAOI. E kangai Taeka N Rabakau 14:30: “E anga te maiu nakon te rabwata te nano ae rau.” E kangai naba te Baibara: “Bon te bwainnaoraki ae raoiroi te nano ae kimwareirei.” (Taeka N Rabakau 17:22) E boraoi naba aei ma te rabakau n aonnaba. E taku te taokita mai Scotland: “Ngkana ko kukukurei, e na bae ni karako riki aorakim nakoia naake a aki kukukurei.”

KAKORAKORAKO. N aron Ulf are taekinaki i eta, e kona naba n akea ara anga, ma tii te nanomwaaka i aani kataaki aika reitinako. Ma ti kona ni kakaaei angara n nanomwaaka. Tabeman a a taonakinako n te bwarannano ao a a kakorakoraa riki aia kangaanga. E kangai Taeka N Rabakau 24:10: “Ngkana ko namakina te bwarannano ni bongin te rawawata, ao ane e na karako korakoram.”

Ma tao naake a rawawata ngkoa, e a manga oki korakoraia. A boni bitii aroia. A ukeri aanga ake a na kekeiaki iai. Anne naba aron Ulf. E taku bwa imwin ana tataro ae bati ao kananoan ana iango i aon te rongorongo ae kaungaunga man te Baibara, e a “nori baika e kona ni karaoi, ma tiaki bwaai n tutuki.” Irarikin anne, n aroia naba aomata aika bati ake a rinanoni kataaki aika bubura, e karekei naba teuaei reireiana aika kakawaki i aon te nanoanga ao te atataiaomata, are e a kairaki iai bwa e na tibwaa te rongorongo ae karaunano man te Baibara nakoia aomata.

Temanna riki ae rangi ni karawawataaki naba bon te mwaane ae Steve. E bwaka man te aroka ae rietata teuaei ngke 15 ana ririki ike e a mate iai rabwatana mai roroana rikaaki. Ngke ai 18 ana ririki ao e a manga kona ni kakammwakuri anganibaina. E a rin ngkanne n te reirei ae rietata ike e a waekoa iai n iraraang ni kabonganaan taian drug, kamanging, ao ai te wene ni bure. Bon akea ana kantaninga ibukin te maiu ni karokoa ae e a reiakina te Baibara, ike e a karekea ana kantaninga ae boou ibukin te maiu ao ni buokia bwa e na tokanikai i aon anuana aika bubuaka. E taku: “Ai akea au namakin ngkoa are iangoan ae akea uaau. E a rau maiuu, I a kukurei, ao n rau nanou.”

Ti kauringaki n aia taeka Steve ao Ulf taeka ake n Taian Areru 19:7, 8 ae kangai: “E kororaoi ana tua Iehova bwa e kaoka te korakora. . . . A raoiroi babaire ake mairoun Iehova bwa a kakimwareireia te nano, e itiaki ana kaetieti Iehova, bwa e kaotai maata.”