E katanga beeron te mataroa Toñi ae te tia tararuaia kaara ao e kaekaa te aine ae abwi tabun ana ririki. E bwaurana Toñi ao ni mwangaingai nakoina ibukina bwa e aki kaman roko n tararuaa tinana ae e a kara. E bon aki rimwi nakon te mwakuri Toñi. Ma e ngae n anne, e taetae ma te aamarau ni kabwaraa ana bure nakon neierei ibukin aki otana.

N ROKONA are imwina, e a manga taetae naba n un nakoina neierei. Tera aron Toñi? E taku: “E rangi ni kamarakinano arona aei. Bwa bon akea koauan ana taeka aika kammaraki aikai.” Ma e a manga kabwaraa naba ana bure Toñi ao e tuanga te aine aei bwa e ota n te bwai ae e rawawata iai.

Ngke arona bwa ngkoe Toñi, e na tera arom iai? Ko na kataia ni kaotiota te nimamannei? Ko na kakorakorako n taotaona unim? Ni koauana, e bae n aki bebete kateimatoaan taotaonan am namakin ni kaineti ma te bwai ae taekinaki mai eta aei. Bon te kangaanga teuana te teimatoa n nimamannei ngkana ti rawawata ke ti kaunaki.

Ma a kaungaaki Kristian n te Baibara bwa a na nimamannei. E boni kairekerekeaki te aroaro anne ma te wanawana n Ana Taeka te Atua. E titiraki ni kangai Iakobo: “Antai ae wanawana i buakomi ao n ataibwai? E riai te aomata anne ni bwaina te aroaro ni maiu ae raoiroi ae e oti iai bwa e karaoi bwaai ni kabane ma te nimamannei ae nako man te wanawana.” (Iak. 3:13) N te aro raa ae e riki iai te nimamannei bwa te bwai ni kakoaua ibukin te wanawana are mai karawa? Ao tera  ae e kona ni buokira ni karikirakea aroaron te Atua aei?

TE NANO AE NIMAMANNEI AE NAKO MAN TE WANAWANA

E kona ni kamaraua te un te nimamannei. “E rairaanako te un ae korakora te kaeka ae nimamannei, ma e kauekea te un te taeka ae kamarakinano.”TaeRab. 15:1.

E kona ni kakorakoraa riki te kangaanga te mwangaingai ni kaeka bwa ai aron ae e a kabatiaaki riki iai kanaan te ai. (TaeRab. 26:21) Ni kaitaraan anne, n angiin te tai e reke te rau man te kaeka ae nimamannei. E kona naba ni kamaraua nanon te aomata ae kairiribai.

E a tia n nora aei Toñi. E bon tang te aine arei ngke e nora aron Toñi ni kaeka ma te nimamannei. E kabwarabwaraa te aine aei bwa a taonna rawawatana ao kangaanga n ana utu naba. E a anaaki nanon neiei n aroaron Toñi ao e a moanaki te reirei n te Baibara tii man aroarona ae e taotaona unna ao n rau.

Ti kona ni kukurei ni bwainan te nimamannei. “A a kukurei akana nimamannei bwa a na bwaibwai n te aonnaba.”Mat. 5:5.

E aera ngkai a kukurei aika nimamannei? A a kukurei ngkai aomata aika bati n tatabemania nako ake a unun ngkoa, ibukina bwa a a karina i aoia te nimamannei. E nakoraoi riki maiuia, ao a ataia ae e mena imwaia te kantaninga ae kakukurei. (IKoro. 3:12) E uringa aroni maiuna imwain reken te koaua irouna Adolfo, ae te mataniwi n te aono ae uarereke ngkai i Tibein.

E taku Adolfo: “Akea au kantaninga ni maiuu. I a bon unun nako naba ngaia are a a boni maakai tabeman raoraou ibukini kainikatongau ao iowawaau. N tokina e a reke bitakiu, imwin oneai kaiu n te biti are I a kuri ni mate iai n tiinakon raraau.”

Ma ni boong aikai, e a reireinia tabemwaang Adolfo n ana taeka ao ana katoto bwa a na nimamannei n aia taetaenikawai ao n aia mwakuri. A bati aika anaaki nanoia man aroaron teuaei aika raraoi ma ni kakukurei. E taekinna Adolfo bwa e kukurei ni bitaki ake e kona ni karaoi. Ao e kaitaua Iehova ibukina bwa e buokia ni karikirakea te nimamannei.

E kakimwareireia Iehova te nimamannei. “Bwaina te wanawana natiu, ao kakimwareireia nanou, bwa I aonga ni kaekaa teuare kakanikoai.”TaeRab. 27:11.

E boni kakanikoaki Iehova iroun teuare karoton te tia kairiribai are te Riaboro. E riai n rangi n un te Atua ngkai bon nanon aiana aei ni kani kaunna, ma e ngae n anne e taekinaki Iehova n te Baibara bwa e “iremwe n un.” (TeOti. 34:6) Ngkana ti kakorakoraira ni katotonga aron te Atua ae e iremwe n un ao n nimamannei, ti a toua iai kawain te wanawana are e rangi ni kukurei iai Iehova.—IEbe. 5:1.

N angiin te tai, te aonnaba ae ngkai bon te tabo ae bati iai te kairiribai. Ti kona ni kaitiboo ma aomata aika “kamoamoa, taan nanorieta, taan taetae ni kabuakaka, . . . taan uarao, taan aki taubaang, [ao] taan iowawa.” (2Tim. 3:2, 3) Ma e aki riai n tukaki te Kristian mani karikirakean te nano ae nimamannei. Ti kauringaki n Ana Taeka te Atua bwa “te wanawana are mai karawa . . . e rau, [ao] e aki imanono.” (Iak. 3:17) Ngkana ti kaotiota te nano ae rau ao ae e aki imanono, bon te bwai ni kakoaua bwa e a reke iroura te wanawana are mairoun te Atua. Ti kairaki n te wanawana anne bwa ti na kaeka ma te nimamannei ngkana ti kaunaki, ao e na kaanira riki ma Iehova ae Nibwan te wanawana ae akea tiana.